Miscellany in honor of prof. Rasho Rashev

 

Table of contents

Rascho Rashev. Selected bibliography

П. Георгиев. Раннобългарската култура V—VII век — култура „на колела“
P. Georgiev. The Early Bulgarian culture of the 5th
7th century: A culture on Wheels? (summary)

Ж. Аладжов. Тюркоезични или ираноезични са прабългарите?
Z. Aladzhov. Wеre the Proto-Bulgarians Turcic 
 or Persian-speaking people? (summary)

Цв. Степанов. Мадара и скалният релеф (по повод на стари и нови ракурси към проблема)
Ts. Stepanov. Madara and the rock relief (Regarding old and new approaches to the problem) (summary)

Л. Дончева-Петкова. За един вид белоглинена керамика от Плиска
L. Doncheva-Petkova. On one type of white clay ceramics from Pliska (summary)

Д. Евстатиев. Старобългарските валове сред античните и средновековни земнонасипни съоръжения
D. Evstatiev. The Old Bulgarian ramparts among the Ancient and Medieval earthworks (summary)

В. Григоров. Разпространение на костените игленици в некрополите на Долен Дунав
V. Grigorov. Spread of the bone needle holders in the necropolises of the Lower Danube (summary)

Н. Хрисимов. Коланни части, украсени с орнамент „точка-запетая“ от края на VI—VII век
N. Hrisimov. Belt items decorated with a “dot-comma” ornament from the late 6th
7th century (summary)

Б. Тотев, О. Пелевина. Борба между животни в коланната металопластика от езическия период на дунавските българи
B. Totev, O. Pelevina. Images of fight between animals in the belt metal plastics from the Pagan period оf the Danube Bulgarians (summary)

В. Йотов. Нови данни за ранносредновековни български некрополи
V. Yotov. New evidence of Early Medieval Bulgarian necropolises (summary)

Т. Балабанов, Г. Атанасов. Ранносредновековен некропол в кв. Дивдядово, гр. Шумен
T. Balabanov, G. Atanasov. An Early Medieval necropolis in the Divdjadovo neighborhood of the city of Shoumen (summary)  

Хр. Стоянова. Обредът „обезвреждане на мъртвите“ в езическите некрополи (по данни от района на Плиска и Варна)
Hr. Stoyanova. The ritual of neutralizing the dead in the pagan necropolises (On evidence from the region of Pliska and Varna) (summary)

Ив. Йорданов. Средновековни български и византийски печати (IХ—Х в.) с етнонима Βουλγάρων
I. Yordanov. Medieval Bulgarian and Byzantine seals (9th
10th century) with the ethnonym Βουλγάρων (summary)

Г. Атанасов. Първата българска патриаршеска катедра в Дръстър и патриарх Дамян (927—971)
G. Atanasov. The First Bulgarian Patriarchal cathedral in Drustur and patriarch Damian (927
971) (summary)

Р. Панова. Ползването на водата  елемент от културата на столичните градове от Първото българско царство
R. Panova. Water use: Part of the culture of capital cities of the First Bulgarian Kingdom (summary)

Ст. Бонев. Гроб на преславски аристократ от X в.
S. Bonev. A grave of a Preslav aristocrat from the 10th century (summary)

Ст. Станилов. Звънци с редки форми от Ранното средновековие
St. Stanilov. Bells of rare forms from the Early Middle Ages (summary)

М. Инкова. Ранносредновековни накити от НИМ
M. Inkova. Early Mediaeval jewellery from the National Museum of History (summary)

Т. Тотев. Сребърен пръстен с незатворена халка и ипсилон с отвесни хасти от Североизточна България
T. Totev. A silver ring with an open loop and epsilon with vertical spreadhead shapes from Northeastern Bulgaria (summary)

Ст. Витлянов. Непубликувани коланни гарнитури от Велики Преслав
St. Vitlyanov. Unpublished belt decoration from Veliki Preslav (summary)

Д. Момчилов. Старобългарска апликация от Маркели
D. Momchilov. An Old Bulgarian application from Markeli (summary)

В. Плетньов. Единични и двойни печатчета от Североизточна България
V. Pletniov. Single and double seals from Northeastern Bulgaria (summary)

Ст. Дончева. Ранносредновековни амулети-медальони с ажурни и релефни кръстове
S. Doncheva. Early Mediaeval amulets 
 medallions with tracery and relief crosses (summary)   

К. Попконстантинов. Два оловни кръста с изображения на Иисус Христос и св. архидякон Стефан
K. Popkonstantinov. The lead crosses with the images of Jesus Christ and St Stephen the Archdeacon (summary)

Г. Майсторски. Сребърен нагръден кръст с надпис от Преслав
G. Maystorski. A silver cross-emcolpia with inscription from Preslav (sumary)

К. Тотев, М. Николов. Стеатитов медальон със св. Никола от музея в гр. Котел
K. Totev, M. Nikolov. A steatite medallion of t. Nicholas from the museum of the town of Kotel (summary)

Т. Михайлова, Ст. Иванов. Железни предмети от дворцовия център на Плиска (края на Х—ХI век)
T. Mihailova, St. Ivanov. Iron objects from the Palace centre of Pliska (Late 10th
—11th century) (summary)

Р. Василев. Огниво с бронзова дръжка от Плиска
R. Vasileva. A fire-making flint with a bronze handle from Pliska (summary)

Г. Илиева. Пръстени от Преслав с изображение на орел
G. Ilieva. Ring from Preslav with the image of eagle (summary)

Ж. Жекова. Колективна находка с фолиси на император Константин VII от района на Ришки проход
Z. Zhekova. A hoard of folles of emperor Constantine VII from the Rishki pass (summary)

Г. Дзанев. Колективна находка на солиди от X век в Абритус
G. Dzanev. A collective find of solids from the 10th century in Abritus (summary)

Св. Венелинова. Рисунки-графити от скална пещера при с. Осмар, Шуменско
Sv. Venelinova. Graffiti drawings from the rock cave near the village of Osmar, district of Shoumen (summary)

Д. Йосифов. За технологичните особености на каменните калъпи от София
D. Iosifov. On the technological features of the stone moulds from Sofia (summary)

Л. Нинов. Сравнителни археозоологически проучвания от Плиска
L. Ninov. Comparative archaeozoological investigations from Pliska (summary)

Списък на съкращенията

Изследвания по българска средновековна археология

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 416
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-775-703-5
Creation date 2007
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset