Studia Grammatica Bulgarica
Category: Linguistics
Language: 
Bulgariany 

 

The edition includes 42 articles by Acad. Mem. Prof. Stoyan Burov, D.Sci. in the field of contemporary Bulgarian grammar.

 

Table of contents

Предговор

I. Теоретични въпроси

1. Съвременната българска граматика в славянски и балкански контекст

2. Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения

3. Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (върху материал със степенувани наречия в съвременния български език)

4. Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект

5. Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език

6. Към теорията за семантичното взаимодействие. Система, функция, среда на именните категории

II. Иновационни процеси в съвременната българска граматика

1. Тенденции и промени в съвременната българска граматика

2. Активни процеси в граматиката на българския и руския език (иновации, свързани с вътрешноезикови развойни тенденции)

3. Спонтанни граматични промени в българския език (унищожаване на възвратността)

4. Глаголът се променя (конверсивна каузативация на значенията)

III. Концептуализации и категоризации в граматиката

1. За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език

2. Теория на категоризацията и именните класификации в граматиката (опит за типологична характеристика)

3. Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език

4. Концептуализация на предметността и класификациите на съществителните в българския език (в съпоставка с руски език)

IV. Именни класове

1. Дуалните съществителни имена в българския език

2. Имена и форми за означаване на съвкупността в българския език

3. Концептуализация и граматическо число на веществените съществителни имена в българския език

4. Езикови средства за изразяване на дискретност на веществения континуум

5. За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно перцептивно/понятийно цяло/континуум при категоризацията на предметността

6. За граматическата характеристика на една група съществителни от чужд произход с форма на -и в съвременния български език

V. Имени категории и значения

1. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език

2. Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език

3. Средният род

4. Граматичен род и референция към пола

5. Граматичните аспекти на маскулинизацията

6. За инвариантното значение на катергорията определеност/неопределеност

7. Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език

8. Категорията число на съществителните имена в българския книжовен език

9. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съществителните по число

10. Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език

11. Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена

12. Степените за сравнение в българския език на славянски и балкански фон

13. Степените за сравнение: компаратив, суперлатив, апроксиматив, елатив, екватив, ексцесив

14. Към въпроса за степенуването на прилагателните имена и наречията в съвременния български език

15. Синонимната употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език

16. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в българския език

VI. Прагматични аспекти

1. Прагматика на граматика. За прагматичния избор на граматичните средства (обобщен анализ на наблюденията на Б. Ю. Норман в книгата му Лингвистическая прагматика (2009) с привличане на материал от граматиката на българския език)

2. Логическа и прагматическа квантификация на тоталността

3. Собствените имена в граматико-прагматически аспект

4. Бележки за употребата на нарицателните съществителни имена за лица като прагматически оператори в изказването

5. Доброто единствено число, лошото множествено число (по въпроса за нестандартните интерпретации на количествената категоризация в българския език)

6. За някои стилистични особености на степените за сравнение в българския книжовен език

Библиография

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian
Pages 502
Illustrations
Binding hardrback
ISBN 978-619-208-214-7
Creation date 2020
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset