South Slavic anthologies of wise sayings in the Late Middle Ages. 
Studia mediaevalia Slavica et Byzantina, volume 2

 

Table of contents

Въведение

Глава първа. История на проучванията

Глава втора. Проблеми на жанра и жанровата терминология

Полисемията, етимологичните ѝ основания и прагматичните употреби на крат-ките жанрове на мъдростта през античността и Средновековието

Западната традиция и преосмислянето на понятийния апарат в изследването накратките жанрове на мъдростта

Славистичният разнобой  между акрибията на паремиолозите и жанровата неопределеност на палеославистите

Жанрово съзнание през Средновековието (върху примери от наслови на антологии с мъдрословия)

Глава трета. Гномологии в южнославянската книжнина до ХV век

Ръкописни свидетелства

Хронологически контекст

Извлечения от Пчела

Панарет

Одеският гномологий О прѣмоудрости

Оглавлението на Пчела в Архивския хронограф и въпросът за връзката му с българската традиция

Приложение III.1. Състав на Одеския гномологий (ркп. 1/108 ОГНБ) според издания на славянските варианти на Пчела

Глава четвърта. Гномологии в южнославянската книжнина през ХVІ век

Разуми на елинските философи

Премъдрост на Кирил Философ

Псевдо-Пчела

Приложение IV.1. Описание на ркп. 167 ПБ–Белград

Приложение IV.2. Допълнение към описанието на ркп. 128 ЦИАИ

Глава пета. Гномологии в южнославянската книжнина от XVІІ–XVIIІ век

Приложение V.1. Описание на ркп. 17 ПБ–Белград (Б)

Приложение V.2. Допълнителни данни за ркп. 424 САНУ (Н)

Глава шеста. Гномологият Речи избрани от древни мъже

Ръкописни свидетелства

Архаична среднобългарска версия

Адаптирана новобългарска версия

Група Б1

Група Б2

Група Б3

Група Б4

Глава седма. Проблеми на рецепцията на гномическите сбирки в южнославянските литератури

Античното и византийското наследство

Славянската ситуация: образователна празнота, жанрови трансформации, атрибутивни недоразумения

Контекстуални рамки и рецептивна динамика

Гномически сбирки през българското Възраждане  просветната секуларизация (мъдрословията в буквари, периодика и преводна литература)

Summary

Списък на използваните и цитираните ръкописи

Списък на съкращенията

Цитирана литература

Приложение

Извлечение на Пчела по ркп. 424 САНУ, ХVІІ век

Извлечение на Пчела по ркп. 17 ПБ–Белград, ХVІІ век

Извлечение на Пчела по cod. Slav. 84 (ІІ/108) АНБ, XVII–XVIII век

РИДМ по Нов троянски дамаскин, ХVІІ век, група Б1

РИДМ по ркп. 712 НБКМ, ХVІІ век, група Б2

РИДМ по ркп. 334 НБКМ, началото на ХІХ век, група Б3

РИДМ по ркп. 93 БАН, 1840 година, група Б4

 

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian (with extended summary in English)
Pages 382
Illustrations b&w photographs
Binding paperback
ISSN 1314-4170
Creation date 2012
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset