Sapere Aude: Miscellany in honor of Prof. Iskra Hristova-Shomova
Language: Bulgarian, English, Russian, Croatian, 
Czechs

 

Table of contents

Уводни думи

Думи от Искра

А. Димитрова. Паралелни пасажи от коментарите върху Битие в Златоструй, Шестоднев и Симеоновия сборник

А. Милтенова. Притча за овошката

Б. Христова. Рилските папируси от XVIII и XIX век

В. Велинова. Антични реалии в българската средновековна култура

V. Stipčević. Apocryphal Passion of James the Apostle in Croatian Glagolitic Breviaries

Д. Гочева. „Спиралата на Теодор“, или за динамично-диалектичната математика

И. Илиев. Колко са старобългарските преводи на Книга за пророк Даниил?

И. Петров. L'horreur de a vie et l'exstase de la vie: първонални бележки върху екстатичната терминология в Житието на св. Антоний Велики и славянските му преводи

J. Reinhart. Этимология старославянского тьз- „тот же; подобный“, восточнославянското тезка (тёзка, цёзка, тезко)

К. Йорданова. Значения и употреби на гръцката земка илектро в старобългарски

Л. Тасева. Преводните корелати на гръцки думи с начална σ в старобългарски текстове: семантично-граматичен ракурс към вариативността

М. Младенова. Съществуване и притежание в старобългарския език (върху материал от Съпрасълския сборник)

М. Йовчева, В. Савова. Канонът на Андрей Критски за праотците и пророците на III-и глас (изследване и издание)

М. Новак. Лексика и синтаксис предисловия к посланию Римлянам в Толстовском Апостоле XIV в. (РНБ, Q.п.I.5)

М. Спасова. Език на превод и език на препис (сравнително проучване на превода на Слово 97 от Паренесиса по три преписа)

М. Байрамова. Откъслеци от триптих: Деятели на преизказването

М. Петрова. За св. Марина, властта над демоните и „апокрифния“ харакер на нейното Мъчение

M. Mihaljević. Pregled preslavizama u hrvatskoglagoljskim tekstovima: 1. Preslavizmi bez obzira na kontekst

M. Taube. On Искра and its Equivalents in Slavic Translations

П. Петков. Славянският превод на Беседа за благодарността от св. Василий Велики

P. Stankovska. Předložková spojení s εἰς a jejich ekvivalenty ve vybraných rukopisech staroslověnského apoštolního textu

Р. Койчева. От вещта към мистиката по пътя на старобългарската химнография

Р. Малчев, К. Рангочев. Археографският проект на Асоциация „Онгъл“ на територията на Самоковската духовна околия (20111019 г.)

C. Vakareliyska. Assignment of saints to calendar dates in the Bdinski Sbornik

С. Петрова. Граници между библейски и литературен текст. Символни значения в Притчата за блудния син

Т. Илиева. Символиката на огъня в Свещеното писание

Т. Мострова. Тогожде же и коуны в Посланието на Йеремия

Т. Петнковская. Об орфографи книги Иова в списке из коллекции Н.П. Лихачева Санкт-Петербургского Института истории РАН

Я. Милтенов. Три непроучени славянски Златоустови антологии в съпоставка със сборника Златоструй

Списък с публикации

Снимки

Sapere Aude. Сборник в чест на проф. дфн Искра Христова-Шомова

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, Russian, Croatian, Czechs
Pages 432
Illustrations b/w figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4890-0
Creation date 2020
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset