The changing Roma communities
Променящите се ромски общности
Category: Roma minority

Language: Bulgarian

 

   The purpose of the research is to explain how belonging to a marginalized ethnic minority group or to a dominant majority group affects the way young people form their values, group identities and attitudes towards activity and taking responsibility or towards fatalism and experiencing stigmatization.

 

Съдържание

Увод

Глава I. Теоретична рамка за интерпретация на резултатите от теренните изследвания

I.1. Еманципиране на младежите като отделна социо-биологична група и отделяне на детството и юношеството като отделна категория в науките за човека

I.2. Ромската общност

I.2.1. Интерпретации на понятието малцинство

I.2.2. Влияние на принадлежността към малцинствена група върху социо-емоционалното развитие на личността и изграждането на личен план за живота

I.3. Жизнени перспективи

I.3.1. Особености на жизнената перспектива при представители на малцинствени групи

I.4. Маргинализация в постиндустриалния град – гетоизация, хипергетоизация и нова градска маргиналност

I.4.1. Гетото като форма на контрол, експлоатация и дисциплиниране на различието

I.4.2. Напреднала градска маргиналност като форма на контрол и дисциплиниране на бедността (хипергето, антигето)

I.4.3. Териториална стигма

I.4.4. Особености на отношенията между държавата/обществото и формите на новата градска маргиналност

I.5. Ромската общност в България

I.5.1. Общи данни

I.5.2. Ромите в градския контекст

I.6. Ромската общност в кв. „Факултета“

I.6.1. История

I.6.2. Развитието на квартала в периода 2002–2023 г.

I.6.2.1. 2002 година

I.6.2.2. 2017 година

I.6.2.3. 2023 година

I.6.2.4. Планиране на живота при младежите (2002 г.)

Глава II. Постановка на изследването

II.1. Цели, задачи и хипотези на изследването

II.2. Постановка на изследването

II.2.1. Участници

II.2.2. Процедура по набиране на данни

II.2.3. Етични стандарти

II.2.4. Ограничения на изследването

II.2.5. Методи на изследване

II.3. Описание на извадките

Глава III. Промяна при преживяването за стигматизираност, фатализма, груповата принадлежност и положителния и негативния опит при контакт с представители на собствения и другия етнос при български и ромски младежи (2002 и 2017 г.)

III.1. Взаимодействие между преживяването за стигматизираност и контекста

III.2. Взаимодействие между нагласата към фатализъм и контекста

III.3. Взаимодействие между контекста и положителния и негативния опит при контакт с представители на собствения и другия етнос при български и ромски младежи

Глава IV. Жизнени перспективи при ромски и български младежи

IV.1. Планове за бъдещето и етническа принадлежност

IV.1.1. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и контекста

IV.1.2. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и аспектите на преживяването за стигматизираност (преживяване за алиенация и отчужденост и възпрепятстване при постигането на цели) при младежите от кв. „Факултета“

IV.1.3. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и нагласата към фатализъм при българските и ромските младежи

IV.1.4. Взаимодействие между индивидуалните планове за бъдещето и преживяването на позитивен и негативен опит при контакт с представители на собствения и другия (български и ромски) етнос

IV.2. Общностни ценности и тяхното отражение върху индивидуалните планове за живота

IV.2.1. Взаимодействие между общностни ценности и контекста

IV.2.2. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и аспектите на преживяването за стигматизираност (преживяване за алиенация и отчужденост и възпрепятстване при постигането на цели) при младежите от кв. „Факултета“

IV.2.3. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и нагласата към фатализъм при българските и ромските младежи

IV.2.4. Взаимодействие между общностни ценности, които имат пряко влияние върху планирането на жизнените цели, и преживяването на позитивен и негативен опит при контакт с представители на собствения и другия (български и ромски) етнос

Заключение

Използвана литература

За автора

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 216
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5900-5
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset