Aleta Nikolova Guadelli. Paleolithic bone artifacts from Bulgaria 
(Dissertations, vol. 6)
 (summary)

 

Table of contents

Въведение 

Глава I. Общ преглед на културно-хронологическия контекст: Европейският палеолит

   Ранен палеолит 

   Среден палеолит 

   Преходен период между средния и късния палеолит 

   Късен палеолит в Европа и Близкия Изток 

Глава II. Методика на проучването

   Развитие на методическите тенденции в изследванията на костни ансамбли от палеолита 

   Основни принципи и етапи в анализа на костни ансамбли от палеолита 

      Видово и остеологично определяне на костните останки 

      Тафономия на костните останки и състояние на костните артефакти 

      Следи свързани с небиологичните тафономични процеси: Биологични неантропични следи

   Археозоология и класификация на следите с нтропичен произход 

   Производствени цикли в технологията на преработка на твърди животински тъкани 

   Уточнения на методическия подход в изследването 

   Терминологични пояснения 

      Термини свързани с технологичния цикъл и подготовката на костни оръдия 

      Основни типове палеолитни оръдия 

   Критерии при технико-типологическият анализ 

      Полуфабрикати и отпадъци 

      Прободни сечива и оръжия 

      Ретушьори и подложки 

      Гладилки 

      Ретуширани кости 

     Предмети на изкуството    

   Типология на костните артефакти в разглежданите колекции 

   Бележки за функционалния анализ

Глава III. Анализ на костните артефакти от палеолитни ансамбли от България

   Козарника

      Представяне на находището

         История на проучванията и ситуация при регистрирането на пещерата

         Стратиграфия и хронология

         Археологическа секвенция

         Датиране

         Палеонтология

         Тафономия и археозоология 

      Анализ на костните предмети

         Раннопалеолитна секвенция

         Среднопалеолитна секвенция

         Къснопалеолитна секвенция

         Находки от контакта с холоценски пластове

         Находки от несигурен стратиграфски контекст

         Находки от ями

      Обобщение

   Τемната дупка

      Представяне на находището

         История на проучванията

         Стратиграфия на отложенията

         Абсолютни дати

         Археологическа секвенция 

         Палинология

         Някои аспекти от палеонтологическото изследване 

      Анализ на артефактите 

         Среден палеолит 

         Преход среден/късен палеолит 

         Начало на късния палеолит 

         Граветска секвенция 

         Епиграветска секвенция

         Материали с неясен стратиграфски контекст 

         Материали от ями  4 броя 

         Материали от проучванията на Рафаил Попов 

      Обобщение на данните

   Бачо Киро

      Представяне на находището 

         История на проучванията 

         Стратиграфия на отложенията 

         Археологическа секвенция 

         Някои аспекти на палеонтологическия анализ

         Човешки останки

         Абсолютна хронология

      Анализ на костните предмети

         Структура на колекцията

         Среднопалеолитна секвенция

         Къснопалеолитна секвенция

         Находки от неясен стратиграфски контекст

      Обобщение на данните

         За интерпретациите на пластове 11а и 11

         Други интерпретации на пласт 11

         Костните артефакти в дискусията за културно-хронологично определяне на ансамблите от пластове
         11а и "ориняка" в Бачо Киро

   Пещ

      Представяне на находището

      Анализ на артефактите от твърда животинска материя

         Долен културен пласт

         Среден културен пласт

      Обобщение

   Моровица

      Данни за обекта

      Костен връх

   Васил Левски

      Данни за находището

      Анализ на артефактите от твърда животинска материя

   Табашката пещера

      Археологическият обект

      Анализ на артефактите от твърда животинска материя

   Самуилица II

      Представяне на находището

      Анализ на артефактите от твърда животинска материя

      Находки с неясна стратиграфска позиция

      Обобщение

Глава IV Заключение

   Систематизация на изходните данни

      Типология и обща характеристика на костните ансамбли 

      Типологически списък

      Характеристика на ансамблите в хронологичен аспект и по културна принадлежност

   Българските колекции в контекста на Западна Евразия

      Аналогии на ранния палеолит от Козарника

      Среднопалеолитните ансамбли в контекста на Европа

      Късният палеолит у нас в контекста на Европа и Близкия Изток

   Дискусия

   Перспективи на проучванията

Благодарности

Библиография

Илюстрации

Résumé. Les artefacts en matière dure animale du paléolithique Bulgare (http://bit.ly/1pOejEg)

 

Author information: https://independent.academia.edu/AletaGuadelli

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian with a summary in French
Pages 288
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9472-13-4
Creation date 2011
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset