Proceedings of the international symposium "The Golden Fifth Millennium: Thrace and its neighbour areas in the Chalcolithic", held in 2009 in occasion of the 70th anniversary of the archaeological excavations of Yunatsite Tell.

 

Table of contents

V. Mazanova. Erforschungsgeschichte der Tellsiedlung Yunatzite, Pasardzikregion
В. Мацанова. История на проучването на селищна могила Юнаците, Пазарджишко (резюме)

Y. Boyadzhiev, I. Aslanis, S. Terzijska-Ignatova, V. Mazanova. Yunatsite: Ein Bulgarisch-Griechisches Grabungsprojekt. Die Jahre 2002-2008
Я. Бояджиев, Й. Асланнис, С. Терзийска-Игнатова, В. Мацанова. Юнаците: Българо-гръцки изследователски проект. 2002-2008 г. (резюме)

V. Balabina, T. Mishina. Considering the Destruction of the Latest Eneolithic Village at Tell Yunatsite 
В. Балабина, Т. Мишина. Относно унищожаването на последното енеолитно селище на селищна могила Юнаците (резюме)

S. Zauner. The Dark Side of the Chalcolithic. Evidence for Warfare at Tell Yunatsite? An anthropological approach
С. Цойнер. Тъмната страна на халколита. Данни за война от селищна могила Юнаците? Антропологически поглед (резюме)

T. Tsonev. The Yunatsite Tell: Between Human Sacrifice and Construction on the First Ditch
Ц. Цонев. Селищната могила Юнаците: между човешките жертвоприношения и изграждането на първия разделителен ров (резюме)

Р. Миткова. Находки от селищна могила Юнаците във фонда на Регионален археологически музей – Пловдив
R. Mitkova. Artefacts from the Yunatzite tell in the Fund of the Regional Archaeological Museum – Plovdiv (summary)

В. Славчев, Я. Бояджиев. Стратиграфия на Варненския халколитен некропол
V. Slavchev, Y. Boyadzhiev. Stratigraphy of the Varna Chalcolithic Cemetery (summary)

Б. Гайдарска. А сега накъде? Абсолютни дати от Варненския халколитен некропол
B. Gaydarska. Whither prehistory 
 New AMS Dates from Varna? (summary)

M. Klasnakov. Early and Middle Chalcolithic Anthropomorphic Storage Vesels from the Bulgarian Black Sea Coast
М. Класнаков. Ранно и среднохалколитни антропоморфни съдове-хранилища от българското черноморско крайбрежие (резюме)

A. Reingruber, S. Hansen, M. Toderaş. The Fast Formation of a Tell: Pietrele Near the Lower Danube River in the 5th Millennium BC
А. Рейнгрубер, С. Хансен, М. Тодераш. Бързото формиране на селищна могила 
 Пиетреле близо до Долния Дунав през 5 хил. пр. Хр. (резюме)

R. Andreescu, C. Lazar, T. Ignat, K. Moldoveanu. The Eneolithic Settlement and Necropolis of Sultana-Malu Rosu (Southern Romania)
Р. Андрееску, К. Лазар, Т. Игнат, К. Молдовяну. Животът и смъртта на брега на езерото. Енеолитно селище и некропол от Султана Малу-Рошу (резюме)

D. Chernakov, L. Ninov. Ritual Pit from the Late Chalcolithic(?) Discovered at Kosharna Tell, Rousse District
Д. Черннаков, Л. Нинов. Ритуална яма от късния халколит (?), открита в селищна могила Кошарна, Русенска област (резюме)

С. Венелинова. Дървено-глинени съоръжения от халколитната селищна могила при с. Иваново, Шуменско
S. Venelinova. Wood-Clay Constuctions from the Chalcolithic Tell near the Village of Ivanovo, District Shumen (summary)

Г. Ганецовски. Селище и светилище от края на каменно-медната епоха в местността Калето, град Мездра
G. Ganetsovski. Settlement and a Sanctuary from the End of the Stone-Copper Age in the Place of Kaleto, the City of Mezdra (summary)

В. Петрова. Селищна могила Караново, Новозагорско. Последният къснохалколитен хоризонт
V. Petrova. Karanovo Tell, Nova Zagora Region. The Final Late Chalcolithic Horizon (summary)

P. Darcque, H. Koukoulkhryssanthaki, D. Malamidou, R. Treuil, Z. Tsirtsoni. The Chalcolithic Period at Dikili Tash (Eastern Macedonia, Greece)
П. Дарк, Х. Кокули-Хризантаки, Д. Маламиду, Р. Треул, З. Цирцони. Халколитната епоха в Дикили Таш (Източна Македония, Гърция) (резюме)

M. Grebska-Kulov, I. Кulov. Cultural Development in the Mesta River Valley During the 5th Mill. BC
Малгожата Гребска-Кулова, Илия Кулов. Културното развитие в долината на Места през V хил. пр. Хр. (резюме)

I. Kolistrkoska Nasteva. Some Indo-European Elements in the Late Eneolithic in Republic of Macedonia
И. Kолиштркоска Hacстева. За някои индоевропейски елементи през късния енеолит в Република Македония (резюме)

I. Atanasova. Anthropomorhic Cult Plastic from Eneolithic Sanctuary near Village Spancevo, Kocani
И. Атанасова. Антропоморфна култова пластика от енеолитното светилище до село Спанчево, област Кочани (резюме)

В. Вандова. Зооморфни пластични изображения от къснохалколитното селище в Кюстендил
V. Vandova. Zoomorphic Plastic Images from the Late Chalcolithic Settlement in Kyustendil (summary)

Т. Русева. Приемственост в развитието на къснонеолитните и халколитни накити
T. Ruseva. Die Kontinuitat in der Entwicklung der Spatneolithischen und Chalkolithischen Sch-muck (auf Gegenstande in Bezirk Nova Zagora) (summary)

С. Чохаджиев. За някои "любими" цветове в праисторията
S. Chohadzhiev. About Some "Favorite" Colors in Prehistory (According to Some Evidences from Yantra River Basin) (summary)

A. Chohadzhiev. The "Arachne" of Hotnica. A Story in a Loom-Weight
А. Чохаджиев. "Хотнишката Арахна". Един разказ от тежест за стан (резюме)

В. Гергов. Керамични тарамбуки от праисторическото селище Телиш-Редутите
V. Gergov. Ceramic Drums from the Prehistoric Settlement of Telish-Redutite Site (summary)

M. Gurova. Chalcolithic Flint Assemblages: Trajectory то Regional Diversity/Similarity
М. Гюрова. Халколитните кремъчни ансамбли в перспективата на регионалните им различия/сходства (резюме)

Н. Скакун, Б. Матева. Типологически и функционален анализ на кремъчен ансамбъл от жилище №17 на триполското селище Бодаки, западна Украйна
N. Skakun, B. Mateva. Typology and Use-Wear Analysis of Flint Artefacts Collection of House № 17 from Tripolyan Settlement Bodaki, Western Ukraine (summary)

Ц. Попова. Растителност и стопанска дейност в източни Родопи
T. Popova. Vegetation and Economy in the Chalcoliithic. New Archaeobitanical Data from the Eastern Rhodopes (summary)

А. Радунчева. Праисторически скални свещени места по склоновете на Средна гора
A. Raduncheva. Prehistoric sacred sites at the slopes of Sredna Gora Mountain (summary)

M. Stojic. Maskare, Bedem Site. Contribution то The Research of Foundations of Cultures: of Ostrikovac and Two-Handled Beakers
М. Стоич. Маскара, обект Бедем. Принос към изследването на културна група Остриковац и на чашите с две дръжки (резюме)

L. Ninov. Fauna as a part of prehistoric environment of the Yunatsite Tell
Л. Нинов. Фауната като част от обкръжаващата среда на праисторическата селищна могила Юнаците (резюме)

Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language English–Bulgarian–German
Pages 340
Illustrations b/w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISBN 978-954-9472-09-7
Creation date 2011
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset