Proceedings of a conference "Law and Religion", April 34, 2020, Sofia University "St. Kliment Ohridski”
Право и религия“. Сборник доклади
Language: Bulgarian, English
Category: Theology

 

Table of contents

Предговор

Теория, философия и история на правото

Д. Вълчев. Правото между сакралното и профанното

Я. Стоилов. Светско и свещено в правото и правосъдието

П. Панайотов. За предписанията в Новия завет и в наказателното право

М. Новкиришка. Lex Dei

A. Djordjevic, M. Ignjatovic. City Law as an Example of the Reception of Roman-Byzantine Law in Slavic Countries

С. Йотов. Хобс и Спиноза четат Евангелието

С. Наумова. Правото и религията в системата за социален контрол

М. Славова. За правните принципи и християнските ценности

Д. Топчийска. Право, религия и социални медии

Г. Михайлов. Религия, нравственост и правно регулиране

С. Ройсман. За държавата и вероизповеданията като правосъздаващи общности

Е. Куманова. Божествената оправданост на правото на съпротива

С. Наумов. Философско-правни аспекти на релацията между религиозното съзнание и правното съзнание

С. Ставру. Космически ценности и право: морално-религиозни измерения на срещата с извънземния живот

М. Матеев. Каноническият и светският съд в Европа

И. Кьосев. Възстановяването на Българската екзархия − социално-икономически и културни предпоставки, стратегически ходове и правно-политически последици

Т. Рачев. Някои размишления за клетвата като пресечна точка между религия и право

А. Смочевски. Формиране на конституционните отношения държава  Църква в Гърция

A. Didikin. Islamic Law in the Jurisdiction of International Financial Centers: Comparative Legal Analysis

Я. Бурнева. Религиозно-традиционното правно семейство, или регулация, основана на дълг, а не на права

Накателно право и религия

И. Пушкарова. Помилването в светското и Божието право: поглед към влиянието на християнската нравственост и доктрина върху въздаването на висша милост

К. Манов. Проповядването като изпълнително деяние на престъпления по българския наказателен кодекс

Д. Младенов. Покаянието в християнската религия и самопризнанието в наказателното производство

М. Михайлова. Нетипични престъпления против религиозните права на гражданите

П. Бозов. Правото на вероизповедание по време на изпълнение на наказания с лишаване от свобода

Ц. Панчев. Влияние на инквизицията върху формирането на института на самопризнанието в наказателния процес

Д. Петрова. Тайната на изповедта в светския наказателен процес

Д. Петров. Някои аспекти при приложението на ислямското наказателно право

Публичноправни проблеми

Н. Киселова. Конституционни измерения на вероизповеданията

А. Славов. Публично право и християнство: за религиозните основи на модерните институции и право

Б. Делиев. Религията и убежденията като защитни (дискриминационни) признаци

О. Велев. Свобода на религията според Eвропейската конвенция за правата на човека

И. Велчев. Конституционни измерения на религията в държави от Европа

Църковно право, теология и философи

В. Радева. Идеите на Хегел за религията  човешкият и божественият закон. Ретроспекция във времето

М. Михайлов. Собствеността на Българската православна църква  между църковното и гражданското право

И. Иванов. Посещението на папата в България  между църковността, държавността и дипломацията. Интерконфесионални, църковно-правни, литургични, дипломатически и социо-политически аспекти

Л. Гълъбова. Биобиблиография на един малко известен юрист – служител на митрополия и полиция

Отрасловоправни проблеми

Е. Матеева. Понятието „несъществуващ брак“ (matrimonium non existens) според каноническото право и влиянието му върху съвременната уредба на недействителността на брака

В. Петров. Исторически поглед върху различията в условията за сключване на брак според църковното и според светското брачно право в България

Г. Пенчев. Християнската религия и българското екологично право

И. Стойнев. “Let’s leave God out of this…”, или трудният път на утвърждаване на религията като източник на конституционните ценности на Европейския съюз

В. Пандов. Международното частно право – регулатор на търпимостта и нетолерантността на кръстопътя на религиозните идентичности

М. Кънева. Религията като глобален регулативен фактор  между етиката на злото и хуманитаризма

П. Топуров. Възгледите на правните учени през Средновековието относно договарянето в полза на трети лица

V. Barbashov, D. Shuvayev et al. The Transformation of the Swastika from a Religious Sign to a Nazi Symbol as Expression of Extremism: Linguistic-Legal Analysis

Б. Ганчев. Хаджийството като основание за промяна на името  някои правни проблеми

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 784
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5133-7
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset