The language of science and the science of language: А Festschrift in Honor of Cor. Member Prof. D.Sc. Maria Popova. Language: Bulgarian, English, Russian, Slovenian, Czech

 

Table of contents

Предговор

Е. Пернишка. Чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова  един плодотворен български учен

В. Кульпина, В. Татаринов. О терминоведении (По случаю юбилея доктора филологическх наук, профессора, члена-корреспондента Болгарской академии наук Марии Поповой)

Библиография на трудовете на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова

J. Sager. Terminology: Custodian of Knowledge and Means of Knowledge Transfer

The Language of Science

B. Alexiev. Systematicity-Based Terminological Contrastive Analysis

Д. Благоева. Терминологична лексика в „Българско-френския речник“ (1898) на Нестор Маринов

П. Вичева. Лексикалносемантични особености на терминологичните колокации в морските адмиралтейски публикации

В. Георгиева. Абревиацията  активна техника за терминообразуване в българската и английската военна терминология

В. Иванов.  Лексикографски неволи на спортните термини в „Речника на чуждите думи“ и „Речника на новите думи в българския език“

Т. Илиева. Техники за терминологична номинация в съвремената християнска терминология на българския език

К. Исса. Отглаголни и абстрактни съществителни в строителната терминология

Н. Костова. Имена с префикс не- като термини и терминоелементи

П. Кънчева. Науки, научен език и научна терминология в съвременната академична медицина

Д. Лесневская. Учебен терминологичен тълковно-съчетаемостен речник за целите на чуждоезиковото обучение

М. Паланска. Състав на терминологията на туризма в българския език

С. Мицева. Възприемането и употребата на чуждите икономически термини

В. Мичева. Начини на терминообразуване в езика на Патриарх Евтимий

Н. Николова. Лингвистични особености на дерматологичната медицинска терминология

H. Nilson. Terminology Work  a Trust Issue?

A. Anić. Developing a National Term Bank – the Case of Struna

Е. Петкова. За степените на терминологизация

Б. Питев. Терминологични приноси на Диоклийския митрополит Калистос (Уеър)

К. Симеонова. За някои българо-руски терминологични успоредици

Т. Терзиева. Специфика терминологических словосочетаний (На материале терминов автомобилестроения)

P. Faber, R. Pérez. Secondary Term Formation and Term Stability in Genetics: An EnglishSpanish Corpus Study

А. Христова. Формиране на българската философска терминология през Средновековието

M. Humar. Slovenska tolkalna terminologija

D. Yankova. Genre and Culture-Specificity of Legal Discourse

Тhe Science of Language

Ц. Аврамова. Теорията на терминологичната номинация на Мария Попова – един по-различен поглед върху ономасиологичната структура на думата

К. Алексова. Аспекти на социолингвистичната вариантност

А. Ангелов. Фигуративни употреби на соматичната лексика

Ю. Балтова. За адаптацията на „модата“ при употребата на чуждоезиковите заемки в българския език

Л. Василева. Българските материали за „Общокарпатския диалектен атлас“ (Допълване на изоглосите на том 7 на „Атласа“)

М. Виденов. За социолингвистическото направление и за направленията в социолингвистиката

М. Витанова. Болестта и лечебният процес, отразени в лексикалната система на българските диалекти

Ц. Георгиева. Роднински названия и/или роднински термини

Р. Захариева. Лицемерието като модус на лъжата

И. Златанов, П. Златанова. Названията на металите от историческа перспектива

С. Колковска. Някои прояви на тенденцията към национализация в новата българска лексика

И. Кочев. Типологична характеристика на българската лингвистична география

А. Кочева. Еднакви градуалносемантични устойчиви сравнения с анималистичен лексикален компонент в български и словенски език

Z. Kufnerová. Jazyková tvořivost v literárním překladu a lingvisticka analýza

M. Levunlieva. The Folk Model of the Human Body and its Role in the Conceptualization of Abstractions

Л. Манолова. Между глобализацията, политическата реторика и езиковите манипулации

К. Пейчева. Названия за детски болести (Термини и народни имена)

М. Парзулова. Из онимията и историята на две селища с българско население в Крим

П. Пехливанова. Мотивация и сугестия в собствени имена

С. Питкевич. Думите, нормативността и смисълът... на живота

Б. Попов. Същност и методология на митолингвистиката  едно ново направление в лингвистиката

С. Стефанов. Рефлекси на ятовата гласна в „Житие на св. Екатерина“ от агиографския сборник на Франьо Главинич “Cvit Svetih”

Л. Стефанова. Псалнувам и пеем в Райковския дамаскин

Р. Стоичков. Лексико-граматично взаимодействие между конституентите на глаголно-именните колокации (Върху материал от българския и английския език)

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, English, Russian, Slovenian, Czech
Pages 514
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-322-891-1
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset