Women in the Central Balkans during the Ottoman period (15th17th c.)
Жените от Централните Балкани през османската епоха (ХV—ХVІІ в.)
Language: Bulgarian with summary in English
Category: Balkan historyWomen's history

 

   The aim of the work is to produce an all-round study of the status of women belonging to the two major confessional communities (Christian and Muslim) that inhabited the territory of present-day Bulgaria with its adjacent lands during the first three centuries of Ottoman domination.

 

Table of contents

Предговор

Въведение. Жените от предосманската и ранноосманската епоха между две цивилизации

1. В „света на исляма“ (ислямската доктрина и практика за жената от пророка Мохамед до османците  кратък исторически обзор)

1.1. Жената в ранния и „класическия“ ислям

1.2. Жената в лоното на тюркско-монголския ислям

1.3. От бейлик към империя  традиции и иновации в османската политика спрямо жените

2. От „света на войната“ към „света на исляма“ (османската експанзия в България и на Балканите и съдбата на завареното женско население)

2.1. Жените от Централните Балкани в предосманската епоха

2.2. Жените по време на османското завоевание  демографски последици

2.3. Жената във формиращия се Pax Ottomanica  механизми на адаптация към новия османски ред

Глава първа. Жените от Централнобалканските провинции на Османската империя в техния семеен свят

1. Ребро Адамово I (жената в мюсюлманския брак)

1.1. Основни принципи на мюсюлманското брачно договаряне и тяхното прилагане

1.2. Полигамия и polygamy successive

1.3. Матримониален режим

1.4. Мюсюлманският развод

2. Ребро Адамово II (брачният живот на христянската)

2.1. Християнското брачно договаряне

2.2. Християнски бракове по мюсюлмански образец

2.3. Брачен режим

2.4. Разтрогване на християнския брак

2.5. Един „особен случай“  жените от смесените бракове

3. Колелото на живота (специфични женски възрастови и семейни статуси)

3.1. Малолетие

3.2. Майчинство

3.3. Вдовство и сламено вдовство

4. Между кръста и полумесеца (религиозната конверсия като елемент от женския жизнен цикъл)

4.1. Насилствената и доброволната ислямизация

4.2. Семейството и бракът като агенти на женската ислямизация

4.3. Женското отстъпничество от исляма  причини и последици

Глава втора. Жените от Централнобалканските земи в османския социално-икономически, публичен и съдебно-правов ред

1. „Мали“ и „велики...“ (жените в османската социална структура)

1.1. Основни принципи на социална стратификация в османската държава

1.2. „Военни“

1.3. Рая и рая със „специални“ задължения

1.4. Робини

2. „Делът на момчето да е два пъти по-голям от дела на момичето...“ (жената като икономически субект)

2.1. Източници на женското богатство

2.2. Жените и наследяването

2.3. Размер н женската собственост, типове женско имущество и женски икономически стратегии

3. На сцената и зад кулисите (жената в публичното пространство)

3.1. За изискванията на обществения морал и женските измерения на публичното  норми и действителност

3.2. Женска трудова заетост „професионална“ структура

3.3. Други форми на женска публична активност

4. „Криво седи, право съди, стар кадия...“ (жените пред институциите на османската съдебн власт)

4.1. Шериатският съд, шериатската съдебна процедура и мястото на жените в нея

4.2. Румелийските жени и кадийското правосъдие

4.3. Жените и султанското правосъдие

Заключителни думи

Списък на съкращенията

Терминологичен речник

Резюме на английски език

Жените от Централните Балкани през османската епоха

Details
Publisher Gutenberg
Language Bulgarian with summary in English
Pages 516
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 954-9943-85-2
Creation date 2004
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset