World and meaning: Collected papers in honor of Prof. Valeri Stefanov in occasion of his 60th anniversary. In Bulgarian.

 

Table of contents

Думи на посвещение
Words of Dedication

А. Герджиков. По пътеките в гората на словото
A. Gerdzhikov. On the Pathways in the Forest of the Word

Култура, погледи, истории / Culture, Perspectives, Tales

И. Маразов. Кронос, Сатурн, Залмоксис. Опит за сравнителен анализ
I. Marazov. Cronos, Saturn, Zalmoxis: An Attempt for a Comparative Analysis

М. Кирова. „Бялата коса е венец на слава“: старостта и библейския мъж
M. Kirova. “White Hair is a Crown of Glory”: Old Age and Man in the Bible

М. Илчевска. Основни световни типове митологични разкази за сътворението на света и съответствията им в българските етиологични легенди
M. Ilchevska. Main Types of Mythological Tales of Creation and their Counterparts in Bulgarian Etiological Legends

Х. Матанов. Византийски истории за любов и власт в български вариант
H. Matanov. Byzantine Tales of Love and Power Cast in Bulgarian Terms

Ц. Хубенова. Повдигнатото було на Изида или разклоняващите се пътеки на любовта в „Златното магаре“ на Апулей
T. Hubenova. The Veil of Isis Lifted or the Divergent Pathways of Love in Apuleius’ The Golden Ass

Б. Борисова. Гоя и Чудовището
B. Borisova. Goya and the Monster

Картография на възрожденските текстове / Mapping the Texts from the Revival Period

К. Станева. Любовна лирика на Българското възраждане. Константин Миладинов
K. Staneva. Love Poetry of the Bulgarian Revival Period: Konstantin Miladinov

К. Топалов. Парадоксът Стефан Веркович
K. Topalov. The Stefan Verkovich Paradox

С. Сивриев. За „Саказание о молитве светаго Нифонта“ из „Огледало“ (Буда, 1816) на Кирил Пейчинович
S. Sivriev. On “Skazanie o molitve svetago Nifonta” from Kiril Peichinovich’s Ogledalo (Buda, 1816)  

Н. Чернокожев. „Рибен буквар“  място на имената
N. Chernokozhev. Fish Primer and the Place of a Name

Н. Александрова. Приятелството и основите на литературната институция: Георги Раковски и Иван Богоров
N. Aleksandrova. Friendship and the Basis of Literature as an Institution: Georgi Rakovski and Ivan Bogorov

И. Русков. Ирония история: глас и онемяване у Бенковски и Ботев
I. Ruskov. Irony and History: Voice and Speechlessness of Benkovski and Botev

И. Александрова. Стихотворението „Хаджи Димитър“
I. Aleksandrova. The Poem “Hadzhi Dimitar”

Разказвачи и герои / Storytellers and Characters

Д. Карапеткова. Свидетелствата на Джузепе Модрич и Вико Мантегаца за България след Съединението: ъгли на наблюдение
D. Karaopetkova. The First-hand Impressions of Giuseppe Modrich and Vico Mantegazza of Bulgaria after its Unification: Two Points of View

П. Стойчева. Градът и неговият разказвач. Конституирането на града в „Спомени от цариградските тъмници“ на Светослав Миларов
P. Stoycheva. The City and its Narrator: Constructing the City in Svetoslav Milarov’s Memories of the Dungeons of Tsarigrad

П. Антов. Прекосвачът на междужанрови граници или „Бай Ганю“ роман. Романово-епопейният потенциал на „Бай Ганю“ в жанрово-дискурсивната зона между пътеписа и вица
P. Antov. The Genre-bender or Bay Ganyu as a Novel. The Novelistic and Epic Potential of Bay Ganyu at the Genre-Discourse Interface as Seen between the Travelogue and the Joke   

Ц. Ракьовски. Името на музиката в „Бай Ганьо“
T. Rakiovski. The Name of Music in Bay Ganyu

Българският ХХ век: Литературни сюжети / The Bulgarian Twentieth Century: Literary Plots

С. Стойчева. Вълчият код в Яворовите поетически и житейски жестове
S. Stoicheva. The Code of the Wolf in Yavorov’s Poetic and Life Gestures

К. Лукова. Loca Nocturna или за типологиите на бъларската символистична нощ
K. Lukova. Loca Nocturna or on the Typologies of the Bulgarian Symbolist Night

Б. Дакова. Заземявания и възходи. Щрих към началата на св. „Хиперион“
B. Dakova. Troughs and Peaks: On the Origins of the Hyperion Journal

А. Гайдарджиева. Неизбежната смърт. Поезията на Димитър Бояджиев в критическата рецепция на Владимир Василев и Васил Пундев
A. Gaydardzhieva. The Inevitable Death. The Poetry of Dimitar Boyadzhiev and its Critical Reception by Vladimir Vasilev and Vasil Pundev

Н. Стоянова. Денди. Български литературни ракурси
N. Stoyanova. Dandy. Bulgarian Literary Interpretations

М. Русева. Южна Америка през погледа на пътешественика интелектуалец
M. Ruseva. South America through the Eyes of the Travelling Intellectual

Т. Ичевска. Аптеката на българската литература
T. Ichevska. The Pharmacy of Bulgarian Literature

Д. Добрев. Още веднъж за образа на Ирина от романа „Тютюн“ на Димитър Димов
D. Dobrev. Another Take on the Image of Irina in the Novel Tyutyun by Dimitar Dimov

З. Козлуджов. Конструкции и образи на миналото в спомените на Кирил Кръстев
Z. Kozludzhov. Constructions and Images of the Past in the Memoirs of Kiril Krustev

К. Протохристова. Тезиси към един неизследван сюжет в българската литература от ХХ век
K. Protohristova. Preliminaries to an Unexplored Theme in Twentieth Century Bulgarian Literature

Критика на идеологиите / Criticism of Ideology

Н. Стоичкова. Дискусиите за младата критика 19651987
N. Stoichkova. Discussions of Young Criticism 1965
1987

И. Пелева. „Литература“ и „действителност“ в „Портретът на моя двойник“ от Георги Марков
I. Peleva. “Literature” and “Reality” in Georgi Markov’s A Portrait of my Double

А. Вачева, Н. Папучиев. Музеификация на близкото минало: носталгиите и дефицитите на паметта
A. Vacheva, N. Papuchiev. Museification of Recent Past: Nostalgias and Deficits of Memory

Фрагменти на постмодерния дискурс / Fragments of Postmodernist Discourse

И. Иванов. Фрагменти от дебата за българския постмодернизъм  „Разказвачът и смрътта“ на Георги Марковски
I. Ivanov. Fragments of the Bulgarian Postmodernist Debate: Georgi Markovski’s The Storyteller and Death

А. Бурова. Сума на филологията
A. Burova. Summa Philologiae

К. Йорданова. „Слепият градинар“  градините на хаоса и изходите от тях
K. Yordanova. The Blind Gardener: The Gardens of Chaos and the Ways Out

Литература, преводи, езици / Literature, Translations, Laguages

G. Tihanov. World Literature, War Revolution: The Significance of Viktor Shklovky’s Sentimental Journey [full text]

Р. Евтимова. Интонации на опиянението: гласове от руската литература
R. Evtimova. Intonations of Intoxication: Voices from the Russian Literature

Р. Божанова. Маргарита в дигиталния свят (следюбилейни наблюдения върху присъствието в новите медии на ромата на М. Булгаков „Майстора и Маргарита“)
R. Bozhanova. Margarita in the Digital World (Post-Jubilee Observations on the Presence of Bulgakov’s The Master and Margarita in the New Media)

П. Карагьозов. Апология и деградация на интимността в романа и филма „Обслужвал съм английския крал“
P. Karagyozov. The Apology and the Degradation of Intimacy in the Novel and Film Entitled I Served the King of England

И. Станков. Ритуализация и неомитологизъм в прозата на Мирча Картареску
I. Stankov. Ritualiszation and Neomythologism in Mircea Cărtărescu’s Prose Writings  

Л. Димитров. Канон и превод (каноничен превод / превод канон)
L. Dimitrov. Canon and Translation (Canonical Translation / Translative Canon)

А. Федотов. Любовната корейска поезия през периода на Трите кралства
A. Fedotov. Korean Love Poetry during the Three Kingdom Period

Обучение, образование, политики / Teaching, Education, Policies

А. Дамянова. Гражданското образование в българското училище: мисията (не)възможна?
A. Damyanova. Civil Education in Bulgarian Schools: Mission (Im)Possible?

Б. Пенчев. Справянето с политическия гръбнак (промените в преподаването на литература в средното училище след 1989 г.)
B. Penchev. Overcoming the Political Foundations (Changes in Teaching Literature in Secondary Schools after 1989)

Т. Шопов. Постметодически педагогически анализ на обучението по втори език
T. Shopov. A Postmethod Pedagogic Model of Second Language Teaching and Learning

Митове, общества, образи / Myths, Societies, Images

С. Зарева. Хомо балканикус  мит или истина (конспект)
S. Zareva. Homo Balcanicus: Myth or Truth (Conspectus)

Т. Лалева. Пословици и поговорки като източник на езикова и социална информация
T. Laleva. Proverbs and Sayings as a Source of Linguistic and Social Information

И. Павлова. Персонален имидж и трансмедийни разкази
I. Pavlova. Personal Image and Transmedia Storytelling

Библиография на професор Валери Стефанов, доктор на филологическите науки
Bibliography of Prof. Valeri Stefanov, Sc. D.

Свят и смисъл. Сборник в чест на проф. Валери Стефанов

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English
Pages 566
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-4437-7
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset