South-East Europe through the Centuries: Social History, Contacts of Languages and Cultures
Le Sud-Est européen à travers les siècles: histoire sociale, contacts linguistiques et culturels
Югоизточна Европа през вековете: социална история, езикови и културни контакти

Language: Bulgarian, English, French, Russian, Romanian with summaries in English
Categrory: Studia balcanica
 

   Proceedings of the Bulgarian-Romanian scientific conference "Southeast Europe through centuries: Social history, language and cultural contacts", 1920 June 2019, Institute of Balkan Studies and Centere of Thracology, Bulgaria

 

Table of contents

Предговор / Foreword /Avant-propos

Търговия в Югоизточна Европа / Trade in South-East Europe / Le commerce dans l'Europe du Sud-Est

Е. Костова. Да търгуваш с Балканите: Дубровник и славянските държави в края на XII — средата на XIII век
E. Kostova. Trading with the Balkans: Dubrovnik (Ragusa) and the Slavonic States (Late 12th — Mid 13th Century)

Й. Бенчева. Сиренето — производство, консумация и търговия във византийско-балканското средновековие
J. Bencheva. Cheese Production, Consumption and Trade in the Byzantine-Balkan Middle Ages

M. Willcocks. Marchands de métier: «Les Grecs» dans la Transylvanie du XVIIe siècle
M. Willcocks. Merchants by Profession: “Greeks” in the 17th-Century Transylvania

G. Lazăr. Aux frontières du grand commerce: la famille Iovipali en Valachie (XVIIIe — dèbut du XIXe siècle)
G. Lazăr. At the Borders of the Great Trade: The Iovipalis Family of Merchants in Wallachia (18th — First Half of the 19th Century)

I. Naydenov. Commercial Entrepreneurship in South-East Europe (18th—19th Centuries) in the Light of Economic Theory: A Possible Research Approach

Т. Стоилова. Родолюбивата дейност на балканските търговци в Русия през ХVIII—ХIХ век: Братята Зосими и Иван Денкоглу
T. Stoilova. Patriotic Activity of Balkan Tradesmen in Russia in the 18th—19th Centuries: The Zosimos Brothers and Ivan Denkoglu

O. Sabev. Food Consumption and Trade along the Lower Danube: According to a 1817 Inventory of a Grocery Store in Ruse

Извори, история, нови интерпретации / Sources, History, New Interpretations / Sources, histoire, nouvelles interprétations

Д. Найденова. Забранените бракове в славянските правни текстове
D. Naydenova. Forbidden Marriages in Medieval Slavonic Legal Texts

И. Попова. Симон Семеонис и сведенията му за Балканите през XIV век
I. Popova. Symon Semeonis and His Information about the Balkans during the 14th Century

П. Данова. Две италиански хроники за Никополската битка от 1396 г.
P. Danova. Two Italian Chronicles of the Battle of Nicopolis Fought in 1396

S. Rakova. Venise et ses reliques des XVe et XVIe siècles: économie du sacré
S. Rakova. Venice and its Relics in the 15th—16th Centuries: Sacred Economy

Н. Янакиева. Сведения на Томазо Алберти за неговите пътувания в Европейския Югоизток
N. Yanakieva. Tommaso Alberti’s Reports about His Travels to the European South-East

A. Ciocîltan. Students from Wallachia and Moldavia at the Urban College in Rome (17th Century)

E. Bedreag. Notes on the Development of the Educational System in 18th-Century Moldavia

C. Feneşan. Stoian Stângă din Satul Nou (Banatsko Novo Selo) alias Hasan, haiduc convertit cu forţa la Islam
C. Feneşan. Stoian Stângă of Satu Nou (Banatsko Novo Selo) Alias Hasan Forcibly Converted to Islam

Езикови и литературни контакти / Language and literary contacts / Contacts linguistiques et littéraires

Д. Младенова. Бълг. пантоф и рум. pantof — принос към езиковите и културните контакти в Югоизточна Европа
D. Mladenova. Bulgarian пантоф and Romanian pantof: A Contribution to the Exploration of Language and Cultural Contacts in South-East Europe

C. Vătăşescu. Termes pour «fiançailles» et «mariage» en roumain, albanais et les langues romanes occidentales
C. Vătăşescu. Words meaning ‘betrothal’ and ‘marriage’ in Romanian, Albanian and Western Romance Languages

M. Hâncu. Naming the Dragon in South-East European Languages

Х. Давидкова. Гръцките композита в два български средновековни превода на Слово за Усекновение на Йоан Кръстител (BHG 859)
H. Davidkova. The Greek Composita in Two Medieval Bulgarian Translations of the Homily on the Beheading of John the Baptist (BHG 859)

Л. Тасева. Роднинската терминология като изпитание за преводача на Манасиевата хроника: двукоренни думи
L. Taseva. Kinship Terminology as a Challenge for the Translator of Constantine Manasses’ Chronicle: Composita

E. Dikova. Towards the History of the Word мим (‘mime’) in the Bulgarian Language

З. Михаил. Сочинения Ефрема Сирина в славянских рукописях Библиотеки Румынской aкадемии
Z. Mihаil. The Writings of Ephraem the Syrian in Slavonic Manuscripts at the Library of the Romanian Academy

М. Цибранска. Влахия през погледа на Матей Граматик в Житие на св. Николай Нови Софийски: езикови реалии
M. Tsibranska. Wallachia through the Eyes of Matthew the Grammarian in the Vita of Saint Nikolay the New of Sofia: Linguistic Realia

М. Методиева. „Румънската следа“ в превода на „Гражданское позорище“ от Софроний Врачански
M. Metodieva. “The Romanian Trace” in the Translation of Theatrum Politicum by Sofroniy Vrachanski

М. Спасов. Опасната литература или препрочитайки модернизма на Балканите: разхвърляни записки
M. Spassov. Dangerous Literature or Re-Reading Modernism in the Balkans: Scattered Notes

 

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centere of Thracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English, French, Russian, Romanian with summaries in English
Pages 536
Illustrations -
Binding paperback
ISBN 978-619-7179-17-0 9786197179170
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset