Bulgarian Revival notions and concepts of literary language in 19th-century books prefaces (18201870)
Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век
Language: Bulgarian with summaries in English and Russian
Category: Literature of the Bulgarian National Renaissance

 

Table of contents

Увод

I. Предговорът като феномен на печатната книга

1. Функционални и структурни особености на предговора

2. Възрожденският предговор  източник за изследване на историята на българската филологическа мисъл

II. Възрожденската просвета и култура в балкански и европейски контекст 

1. Османският контекст

2. Гръцкото огледало

3. Европейският хоризонт

4. Славянски ракурси

III. Възрожденските представи и концепции за книжовен език в предговорите от 20-те до 70-те години на ХІХ век

1. Възгледи за създаване на книжовен език от края на хviii до първата четвърт на ХІХ век

2. Езиковите въпроси във възрожденския предговор

2.1. Език и национална идентичност

2.1.1. Българският език  основен националноидентификационен белег

2.1.2. Ние, славянобългарите

2.1.3. Българският оксидентализъм

2.2. Език, образование и духовен напредък

2.2.1. Издаването на книги на роден език

2.2.2. Четене, читателска аудитория, читателски вкус

2.2.3. Образование и просвета на роден език

2.2.4. Възрожденският учител като просветител и будител

2.2.5. Българското просветно движение

2.3. Националноезиковата програма на страниците на възрожденския предговор

2.3.1. Възгледи, представи и определения за книжовен език

2.3.1.1. Въпросът за характера на българския книжовен език и заначините на неговото формиране

2.3.1.2. Мястото на традицията при формиране на книжовния език

2.3.1.3. Книжовен език на говорна основа

2.3.2. Установяване на общи езикови норми и усилия за кодификация на книжовния език

2.3.2.1. Граматиката и речникът като основно кодифициращо начало

2.3.2.1.1. Липсата на граматика и речник на българския език от 20-те години на XIX в.

2.3.2.1.2. Нуждата от единна граматика на „природния” български език през втората четвърт на XIX в.

2.3.2.1.3. Разбирането за граматиката като основополагащо начало на книжовния език през третата четвърт на XIX в.

2.3.2.2. В търсене на единни правописни правила

2.3.2.3. Правописни устройство на българския книжовен език

2.3.2.3.1. Буквен състав на азбуката

2.3.2.3.2. Правопис на основата на етимологичния принцип

2.3.2.3.3. Схващания за демократизация на правописа

2.3.3. Нуждата от единен и нормализиран книжовен правоговор

2.3.3.1. Общата граматика като предпоставка за установяване на единен книжовен правоговор

2.3.3.2. Образованието на роден език като фактор за съзнателно унифициране и култивиране на книжовното произношение

2.3.3.3. Възгледите за книжовен правоговор в контекста на правописния въпрос

2.3.3.4. Опити и предложения за формиране на определени фонетични правила

2.3.3.5. Публичното четене като фактор за установяване на единен правоговор

2.4. Интелектуализация и обогатяване на книжовния език

2.5. Проблемът за чистотата на езика

2.6. Други езикови въпроси

2.6.1. Въпроси на стилистичния избор

2.6.2. Въпроси на превода

2.6.3. Въпросът за изучаването на чужди езици

2.6.4. Промени в лингвистичните възгледи и езиковата философия на автора във възрожденския предговор

Заключение

Библиография

Източници

Показалец на личните имена

Представления эпохи болгарското возрождения о литературном языке в предисловиях 20-х  70-х годов XIX века

Bulgarian Revival notions and concepts of literary language in 19th-century books prefaces (18201870)

 

Details
Publisher University press "Paisii Hilendarski"
Language Bulgarian with summaries in English and Russian
Pages 296
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-619-202-613-4
Creation date 2020
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset