Time and memory: А jubilee collection in honor of Professor Lilyana Deyanova
Original title: Време и памет. Юбилеен сборник за 70-годишнината на Лиляна Деянова
Category: SociologyPapers in honor/memory of...
Language: Bulgarian, English, French

 

Table of contents

Лиляна Деянова за нас

За професор Лиляна Деянова, за Лили и за нейната темпорална социология на опита

Опит за изчерпателна библиография на проф. Лиляна Деянова от 1990 г. до днес

Н. Рагару. Към всичко  любопитство, от всичко  знание, с всички  споделяне (в чест на Лиляна Деянова)

Време и интерпретация: некласически рационализми

Д. Деянов. Сингуларни точки, екстатичност на символа (да се мисли чрез Мамардашвили заедно с Деянова)

К. Коев. Интерсубективен опит и комуникативна компетентност (една реконструкция през Хусерловите ръкописи върху интерсубективността и върху преработката на логически изследвания)

J.-P. Grossein. De quelques elements de la théorie Weberienne de l’interprétation dans les sciences sociales

Т. Орбова. Между логика и история  съвременни интерпретации на времето при Маркс

Социологията като социална практика: обективиране на обективиращия субект

Г. Фотев. Дигиталната социология

С. Маринова. През границите на социологическото поле (Пиер Бурдийо и Улрих Бек между науката и политиката)

С. Колева. Ангажирания/дистанцирания в социологическата практика в Централна и Източна Европа, 19451989 г.

Историческа социология на социализма

П. Кабакчиева. Съпротивите по времето на комунистическия режим  теоретични питания

М. Канушев. Народният съд: революционен трибунал за извънредно насилие под легитимацията на правна наказуемост

Л. Александриева, Д. Кюранов. Честни комунисти? (три увода и едно заключение към темата „български комунизъм“)

С. Попова. Преобръщането на разказа: медийни конструкции и схематизации 19461949 г.

Политики на паметта: публичното пространство на историята

А. Бунджулов. Публичните пространства на историята (очертания на мълчанието)

Ю. Методиева. „Третото поколение“  с белези на контракултура, но и на фашисткия „идеологически минимум“

Б. Жевсиевицки. Колективното въображаемо в едно място на памет. За актуалността на Веберовото понятие родство по избор

И. Кръстев. Как нациите да изкупят греховете си?

М. Минева. Какъв ни е Колумб или как се мобилизира „чужда“ памет за локални цели

Други времена, други пространства: биография, история, архив

П. Бояджиева, Ц. Бояджиев. Мястото и времето на университета: неуспехът на Флоренция

Е. Михайловска. Назад, а може би напред във времето  към Мара Белчева и Пенчо Славейков

A. Yaneva. The plot of archiving

С. Комб. Липсващият документ: съображения относно полицейските архиви

Некласически аналитики на паметта: телесност, дискурсивност, екстатичност

Д. Тенев. Резонансът като памет

Б. Бунджулова. Телесна памет, пред-рефлексивна себесъзнатост и интертелесност

Т. Петков. Койне-естезис при стангелини: телесно и дискурсивно при шизофренията

Социални неравенства и жизнени шансове

М. Грекова. Как включващото образование се превръща в „приобщаващо“ изключване

К. Харалампиев. Промяна на образователната структура на работната сила в България (19592019 г.)

Д. Благоев. Преосмисляйки социалната мобилност в пост-социализма

Критическа онтология на настоящето

R. Močnik. In the times of populism

Г. Медаров. Към една дискурсивна теория на тоталитаризма

М. Якимова. Утре ще сме по-добри. Но какво беше „утре“?

Авторите

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, English, French
Pages 502
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5287-7
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset