Authority, governance and societal development: Global, regional and national perspectives. Proceedings of an international scientific-​applied conference, 7 June 2017
Власт, управление и обществено развитие. Глобални, регионални и национални перспективи
Language: Bulgarian with summaries in English

 

Table of contents

К. Хаджиев. Откриване на международна научно-практическа конференция „Власт, управление и обществено развитие (глобални, регионални и национални перспективи)“
K. Hadzhiev. Opening of the conference

Е. Кирчева. Приветствено слово
E. Kircheva. Welcome speech

В. Кастрева. Поздравителен адрес
V. Kastreva. Congratulatory address

Пленарна сесия. Основни тези нa конференцията, тенденции, подходи и възможни алтернативи
Plenary session. Main thesis of the conference, trends, options and possible alternatives

1. Д. Панайотов. Архитектура на властта — алхимия или динамична трансформация
1.  D. Panayotov. Architecture of power: Alchemy or dynamic transformation (Introducing ideas, basic theses)

2. А. Тодоров. Демокрация и неравенство
2. A. Todorov. Democracy and inequality (Introductory presentation)

3. И. Костов. Критика на управлението на човешкия капитал в Бълария
3. I. Kostov. Criticism of human capital management in Bulgaria (Introductory presentation)

4. Й. Хенце. Управление на устойчивостта като част от интегрирания подход на управление
4.  J. Hentze. Sustainability management as part of the integrated management approach (Introductory presentation)

5. М. Рибов. Към ерата на равновластието и полицентричното управление
5. M. Ribov. To an era of equal-governance and polycentric management

6. К. Каменов. За маските на властта
6. K. Kamenov. For the masks of power

Власт и управление. Динамика, прогнози и възможни промени. Властови механизми, интеграция и човешки капитал
Authority and governance: Dynamics, forecasts and possible changes. Governance mechanisms, integration and human capital

7. К. Хаджиев. Еволюция на организационно-структурните модели в управлението
7. K. Hadjiev. Evolution of organizational structural models in management

8. А. Пожарлиев. Промени в използването на властта и следствия за съвременните управленски практики
8. A. Pojarliev. Changes in power and the consequence of contemporary management practices 

9. Ц. Донков. Парадоксите на властта и свободата при мотивационния процес на човешкия капитал: предизвикателства и измерения
9. T. Donkov. Paradoxes of аuthority and freedom in the motivational process of human capital: Challenges and dimensions

10. М. Иванова. Приложимост на подхода „четворната спирала“ за създаване на иновации за социално интегриране в обществото — практики в България“
10. M. Ivanova. Relevance of quadruple helix approach for establishing innovations for social integration in society: Practices in Bulgaria 

11. М. Димитрова. Преодоляване на пречките пред интегрирането на младите хора на пазара на труда в България
11. M. Dimitrova. Overcoming the obstacles in front of the integration of the young people on the labor market in Bulgaria 

12. Т. Даскалова. Внедряване на пилотен модел за младежка трудова интеграция
12. T. Daskalova. Implementation of a pilot model for youth labor integration

13. Д. Йовчева. Делегирането като функция на управленския процес и условие за проактивно поведение
13. D. Yovcheva. Delegation as a function of the management process and condition of proactive behavior 

14. Г. Куртева, А. Луизов. Социалната отговорност на бизнеса като атестат за добро корпоративно управление
14. G. Kurteva, A. Luizov. The social responsibility of business: An appraisal of sound corporate governance

15. E. Christova. Charity communication and corporate social responsibility: The Bulgarian case

16. Н. Маринова. Управление на рискове при инвестиционен портфейл
16. N. Marinova. Management of risks in investment wallet

17. Ц. Стоянова. Възможности за растеж на организациите чрез иновационни бизнес мрежи
17. T. Stoyanova. Organizations growth capabilities through innovation business networks 

18. Т. Кичева. Причини и възможности за преодоляване на проблема с младежката безработица в България
18. T. Kicheva. Reasons and opportunities for treatment of the problem with young unemployment in Bulgaria

19. М. Зафиров. Предизвикателства пред мултинационалналните компании: промени в концепциите за лидерство, човешки капитал и управление на културните различия
19. M Zafirov. Challenges in multinational companies: Changes in leadership conceptions, human capital and management of cross-cultural disparities 

20. Н. Миронова. Социалната отговорност като политика на устойчиво потребление
20. N. Mironova. Social responsibility as a sustainable consumption policy

Глобални рискове, икономика, бизнес среда, екология и приложни модели
Global risks, economy, business environment, ecology and applied models

21. М. Марикина. Глобални рискове и икономически тенденции в съвременния свят
21. M. Marikina. Global risks and economic trends in the modern world 

22. И. Данева. Екзогенни фактори, детерминиращи рисковете пред системата за социална защита
22. I. Daneva. Excogenic factors determining the risks of social protection system

23. Е. Спасова. Фактори за икономическо неравенство: уроците от Латинска Америка
23. E. Spasova. Factors for economic inequality: The lessons from the region of Latin America 

24. Д. Генкова. Обществени интереси и икономически приоритети през XXI век: глобални и регионални тенденции. Перспективите за България
24. D. Genkova. Public interests and economic priorities in 21st century: Global and regional tendencies. Perspectives for Bulgaria 

25. Е. Цветанова. Разработване на модел за прогнозиране на риска от изпадане в несъстоятелност на български компании
25. E. Tzvetanova. Developing a bankruptcy prediction model for Bulgarian companies 

26. Х. Иванов. Сравнителен анализ на структурата и развитието на клъстерите в България и Европейския съюз
26. C. Ivanov. Comparative analysis of the structure and development of the clusters in Bulgaria and European Union 

27. Е. Василева, Д. Иванова, Ю. Христова. „Зелено“ управление на малкия бизнес — сравнителен анализ на европейски практики
27. E. Vasileva, D. Ivanova, Y. Hristova. Green small business management:  Comparative study of the european practices 

28. Д. Кочева. Възможни решения на проблемите в управлението на битови отпадъци в Община Русе
28. D. Kocheva. Solutions of the problems in solid waste management in Rousse municipality 

29. Х. Сирашки. Консултантските услуги в публичния сектор
29. H. Sirashki. Consultancy services in the public sector

30. В. Боева. Подходи за пазарно развитие на фирми, действащи на индустриални пазари
30. V. Boeva. Market development approaches for companies active in industrial market 

31. В. Йолов. Експанзията на чуждестранните търговски вериги на регионално и национално ниво и перспективите за развитието на вътрешния ни търговски пазар
31. V. Yolov. Regional and national expansion of foreign market chains and perspectives for development of our domestic market

Управленски модели и тенденции за приложение в туризма
Management models and trends for applications in tourism

32. И. Емилова, М. Мишева. Модели на стратегическо партньорство в туризма
32. I. Emilova, M. Misheva. Models of strategic partnership in tourism

33. М. Караилиева. Стратегически насоки за управление на човешкия капитал в туризма
33. M. Karailieva. Strategic directions for human capital management in tourism 

34. Т. Ризова. Изграждане на нов концептуален модел за туристическо райониране в България — тенденции, критерии и подходи за управление
34. T. Rizova. Building a new modeling model for tourism zoning in Bulgaria: Trends criteria and management approaches 

35. С. Темелкова. Маркетинг и бизнес развитие в туризма. Перспективи за развитие на устойчиво туристическо предлагане
35. S. Temelkova. Marketing and business development in tourism: Perspectives for the development of sustainable tourism offering

36. М. Цоклинова. Моделиране на свободното време, туризма и рекреацията
37. M. Tsoklinova. Modelling of leisure time, tourism and recreation 

37. С. Янков. Тенденции в развитието на развлекателния туризъм в градовете
37. S. Yankov. Trends in the development of entertainment tourism in the cities 

Международно бизнес сътрудничество — уоркшоп „Нови форми на сътрудничество и подготовка за „Четвъртата индустриална революция“
International business cooperation (conducting a workshop): „New forms of cooperation and preparation for the “Fourth industrial revolution“

38. К. Радев. „Индустрия 4.0“ — визия за бъдещето и революция в бизнеса, управленските парадигми и модели
38. K. Radev. “Industry 4.0“: Vision for the future and revolution in business, management paradigms and models

39. В. Аврамов. „Индустрия 4.0“ — предизвикателства към развитието и управлението на човешкия капитал
39. V. Avramov. “Industry 4.0“: Challenges to the development and management of human capital

40. И. Хиту, Ю. Хаджицонева. Екосистематичното измерение на управлението, подход за изследване на глобалното представяне на предприятието
40. I. Chitou, J. Hadjitchoneva. The ecosystem dimension of the governance: An approach to study the global performance of the enterprise

41. F. Veljanoska, B. Ciglovska, A. Kadriu. The impact of growth rate of GDP on savings rate in-the republic of Macedonia

42. С. Григоров. За нов поглед към устойчивото развитие
42. S. Grigorov. For a new look at sustainable development

43. М. Николова. Дигитализация в публичния сектор
43. M. Nikolova. Digitalization in public sector

44. Е. Дунчева. България — регионален хъб на „Индустрия 4.0“
44. E. Duncheva. Bulgaria: Regional hub of “industry 4.0“

45. К. Коюв. Има ли бъдеще концепция „Марс — икономика на интелекта или за „общество на пост-работата“?
45. K. Koiuv. Is there a future concept “Mars: Economics of the intellect or for a “post-work society“?

 
Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 612
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-233-007-1
Creation date 2018
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset