The constitutional principle of the rule of law
Конституционният принцип на правовата държава
Language: Bulgarian with a summary in English

 

The monograph distinguishes the rule of law from socialist legality in search of answers what suffocates the constitutional principle of the rule of law in the last three decades in Bulgaria.

 

Table of contents

Съкращения

Предговор

Въведение

I. Конституционният принцип на правовата държава в българската правна литература и юриспруденция

1. Идеите за правовата държава при действието на Търновската конституция

1.1. Преводи на чуждестранна публичноправна литература след Освобождението

1.2. „Право, правова държава, правосъдие, правосъзнание“ (1920 г.)  първо представяне на идеите за правова държава

1.3. Конституционноправният анализ на чл 43 от Търновската конституция

1.4. Правова държава vs. полицейска държава

2. Принципът на правовата държава в конституционноправната литература през 90-те години на XX век и началото на XXI век

2.1. Принципът на чл. 4, ал. 1 КРБ  правова държава или законност?

2.2. Господството на правото като принцип на парламентарното управление. Формални и материални измерения на правовата държава

2.3. Обозначения за „правова държава“

2.4. Правовата държава като комплексен принцип

2.5. Мистифицираната правова държава

3. Принцип на правовата държава в практиката на Конституционния съд на Република България

3.1. Принципът на правовата държава в практиката на Конституционния съд през 90-те години на XX век и първите години на XXI век

3.2. Теоретизиране на принципа на правовата държава в практиката на Конституционния съд  разграничаване на формални и материални елементи

3.3. Нарушения на конституционния принцип на правовата държава

4. Нови насоки за изследване на конституционния принцип на правовата държава

II. От социалистическа законност към социалистическа правова държава

1. Правната литература за социалистическата законност от края на 40-те до 80-те години на ХХ век в България

2. Понятието „социалистическа законност“

2.1. Що е социалистическа законност?

2.2. Социалистически правов ред и социалистическо правосъзнание

2.3. Принцип на единство на властта. Институции за обезпечаване на социалистическа законност

2.4. Социалистическо правосъдие

2. Социалистическата законност в идеологическа матрица

2.1. Теорията на Вишински  модел на правна наука в идеологическа матрица

2.2. Социалистическа законност vs. буржоазна законност

2.3. Социалистическата правна наука

3. Към социалистическа правова държава

3.1. Съветската перестройка и новата идеологическа конструкция „социалистическа правова държава“

3.2. Съветският научен хибрид „социалистическа правова държава“

3.3. Българската правна доктрина за социалистическата правова държава

4. Епистемологичен хоризонт на правната наука при приемане на Конституцията от 1991 година

III. Генеалогия на идеите за правова държава в Атинската демокрация

1. Защо е необходим генеалогичен подход?

1.1. Традиционният исторически подход  приноси и ограничения

1.2. „Равенство пред закона“ ли е древногръцката isonomia?

2. Писаните закони в Древна Гърция

2.1. Възникване на писаните закони

2.2. Писаните закони и съдилищата в Атинската демокрация

2.3. Аспекти на формална легалност в атинското право

3. Правосъдието в демократична Атина

3.1. Прилагане на законите от атинския съд

3.2. Обвинението за закононарушение в Атина

3.3. Реакция на атинското право срещу злоупотребите с него

4. Защо Атинската демокрация все пак не е правова държава?

IV. Дебатите за правова държава (Rechtsstaat) в Нацистка Германия 19331936 година

1. Предварителни бележки

2. Националсоциалистически позиции на юристите в дебатите за Rechtsstaat

2.1. Антилиберализъм

2.2. Антиформализъм

2.3. Антисемитизъм

3. Злоупотребата с понятието за право в нацистките дебати за Rechtsstaat

3.1. От „национална“ до „националсоциалистическа“ правова държава

3.2. Законът  „план и воля на Хитлер“, съдиите  „колаборатори на Фюрера“

3.3. От „насилие на правото“ към тотален терор

Заключение

Библиография

Summary

Contents

 

Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian with summaries in English
Pages 430
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-233-145-0
Creation date 2021
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset