Elements of politics A treatise on the political

 

Table of contents

Що е политика или вместо увод
Властта
Етимология
Властта като влияние
Власт и авторитет
Власт и легитимно господство
Властта в политическата теория на XX век
Властта като общуване: Хана Арент
Трите лица на властта: Стивън Лукс
Мълчаливото подчинение: Пиер Бурдийо
Властта като стратегическа позиция: Мишел Фуко
Политиката
Етимология
Дефиниции на политиката
Критерии за политическото
Формите на териториалната политическа организация
Политическите функции
Условията на политическото действие
Формални характеристики
Политическата власт
Политическата система
Политическите институции
Парламентът
Правителството
Съдебната система
Институциите посредници
Държавата
Традиционните държави
Поява на първите държавни форми
Държавните образувания в Атина Рим в Античността
Родовото общество
Реформите в Атина
Реформите в Рим
Империята
Феодализъм и патримониализъм в Европа
Европейският феодализъм
Феодалната държава
Характеристики на домодерната държава
Модерната държава
Причини за възникването на модерната държава
Феодалната разпокъсаност
Религиозните войни XVI-XVII в.
Индустриалната революция
Културните причини
Интерпретациите на модерната държава
Политическите режими
Демокрацията
Античната демокрация
Модерната демокрация
Либералната демокрация
Авторитарният режим (диктатура)
Тоталитарният режим
Формата на политическия режим
Монархии и републики
Парламентарно управление
Полупрезидентски режим
Президентски режим
Федерални режими
Гражданското общество
Дефиниции
Гражданското общество в историята на политическите идеи
Междинните тела  Алексис дьо Токвил
Самоуправляващата се демокрация  Пиер-Жозеф Прудон
Между държавата и икономиката  Антонио Грамши
Българското гражданско общество
Политическите партии
Исторически генезис
Структура на партията
Типология на партиите
Леви, десни и центристки партии
Демократични и тоталитарни партии
Политически кливиджи и партии
Функциите на партиите
Партийни системи
Политическите идеологии
Класификации на идеологиите
Консервативните идеологии
Либерални идеологии
Социалистическите идеологии
Тоталитарни идеологии
Леви и десни идеологии в политиката
Политическите избори
Избирателното право
Имуществен ценз
Всеобщо мъжко избирателно право
Другите избирателни цензове
Избирателните права на жените
Избирателната възраст
Избирателната система
Мажоритарни системи
Мажоритарен едномандатен избор в един тур
Едномандатен избор в два тура
Мажоритарни многомандатни избори в един тур
Мажоритарни многомандатни избори в два тура
Пропорционалните системи
Полу-пропорционалните системи
Пропорционалните системи
Методи с избирателна квота
Методи с делители
Сложни системи
Справедливост и ефикасност на избирателните системи
Политическата култура
Институционално-културен комплекс
Българска политическа култура
Оригиналните черти на българското политическо общество
Абсорбция на външните влияния
Европеизация и политическа култура
Политическото поведение
Типовете и основанията на политическото участие
Политическият избор
Политическата мобилизация
Включването на политическия процес
Политическата демобилизация
Политическото ангажиране
Политическото поведение в българското общество
Политическата система на България
Модерната българска държава
Царство България
Народна република България
Република България
Партийната система на България
Заключение: какво образование по политика?
Библиография
Индекс на имената
Индекс на понятията
 
 
Details
Publisher New Bulgarian University
Language Bulgarian
Pages 448
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-535-700-8
Creation date 2012
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset