Bulgaria in the European Union: Balance of benefits and burdens?
България в Европейския съюз. Баланс на ползите и вредите?
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Въведение

1. Състояние на националната икономика в периода 19952007 г.

Как завършва социалистическият период?

Какво донесе „смяната на системата“?

Деиндустриализация

Влошаващо се състояние на пазара на труда

Упадък в селското стопанство

Състояние на земеделските площи 

Състояние на животновъдството

Капитализация на сектора

Възвръщаемост на активите (ROA) и стойност на активите

Стойност на задълженията

Хранителна сигурност на населението 

Изводи

2. Развитие на наследените тенденции след 2007 г.

Последици за структурата на БВР

Натрупване и растеж

Фетишът на чуждестранните инвестиции

Структура на стокообмена

Стокооборот на храни и живи животни

Стокооборот на необработени (сурови) материали (изкл. горива)

Стокооборот на химични вещества и продукти

Стокооборот на машини, оборудване и превозни средства

Износ и внос на машини със специално предназначение, металообработващи машини; машини и оборудване с общо предназначение и части за тях; канцеларска и електронноизчислителна техника; електрически машини, апарати и устройства, части за тях

Износ и внос на разнообразни готови продукти

Структура на Брутната добавена стойност (БДС) 

Структура на преките чуждестранни инвестиции  

Ръст на държавния дълг

В какво са инвестирани средствата от Еврофовдовете?

Заключение и някои изводи 

Използвана литература

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 184
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-433-9
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset