Circularity in the Philosophical Logic of the Continental Tradition
Кръговостта във философската логика на континенталната традиция
La circolarità nella logica filosofica della tradizione continentale
Kragovostta vav filosofskata logika na kontinentalnata traditsia
Language: Bulgarian with a summary in Italian 
Category: Philosophy
 
   The book explores philosophical logic in the continental tradition through the lens of circular reasoning. Circular reasoning is considered at two levels: at the level of being, which is an ontological circle, and at the level of the logical, a logical circle, which is not the condemned vicious circle in proof. Tracing this circularity, the author relates it to its intrinsic teleology. The philosophical tradition he explores includes the views of Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Hans-Georg Gadamer, Karl Heinrich Marx, Edmund Husserl, and Martin Heidegger.
 
Table of contents

ВЪВЕДЕНИЕ

Философската логика в континенталната традиция

ГЛАВА ПЪРВА. СПЕКУЛАТИВНА ЛОГИКА (ХЕГЕЛ)

1. Първоначално оформяне на спекулативната логика

2. Структура на спекулативната логика

2.1. Конкретно и абстрактно тъждество

2.2. Ставане, снемане и синтез

2.3. Телеология и кръгов извод

2.4. Разсъдъчно мислене, негативно диалектическо мислене и положително разумно (спекулативно) мислене

2.5. Категориите на спекулативната логика през призмата на телеологията и кръговото разсъждение

2.6. Истината в спекулативната логика

3. Три въплъщения на спекулативното

3.1. Спекулативно разгръщане на категориите чрез ставане

3.2. Спекулативното като рефлексивна съотнесеност

3.3. Спекулативното като телеологично кръгово завръщане при себе си чрез прехода към другото

4. Хегеловите логически принципи, приложени към философия на религията

4.1. Логическият и религиозен характер на всеобщото

4.2. От логическото особено към особеното в естествените и определени религии

4.3. Средният термин в религиозното умозаключение

4.4. Завръщането на понятието при себе си в религиозното умозаключение

4.5. Кръговостта и телеологизмът в религията и във философията на религията

5. Херменевтичен вариант на спекулативната логика

6. Манипулативна спекулация чрез противопоставяне на предиката

ГЛАВА ВТОРА. СПЕКУЛАТИВНОСТТА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ЛОГИКА

7. Абстрактно и конкретно всеобщо

8. Идеалното измерение на парите

9. Excursus I: Абстрактната субстанция на криптовалутите

10. Превърната форма и истина

10.1. Дешифриране на превърнатата форма

10.2. Логически и практически последици на превърнатостта

10.3. Маски на превърнати форми

10.4. Двойната превърнатост, съответстваща на двойна субституция

11. Марксовият възглед за противоречието

12. Спекулативният извод през призмата на абдукцията

12.1. Концепцията на Чарлз Сандърс Пърс за абдукцията

12.2. Некласическите логики на диалектическото, съотнесени с абдуктивния извод

12.3. Excursus II: Абдуктивният извод като израз на спекулативния подход в клиничната диагностика

ГЛАВА ТРЕТА. ТРАНСЦЕНДЕНТАЛИСТКИ ВАРИАНТ НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧНАТА ЛОГИКА

13. Преодоляване на психологизма и натурализма в логиката, както и на позитивната нагласа

14. Основни теми в шестте логически изследвания

14.1. Изпълване на означаващата интенция

14.2. Видове интуиция

15. Тематична рефлексия и очевидност при трансценденталния подход към логиката

16. Съждителната функция на логиката, основана върху предпредикатната очевидност на опита

17. Кръговостта при трансценденталистки поглед към формалната логика

17.1. Типове очевидност на формално-логическо ниво

17.2. Особености на телеологичната кръговост

17.3. Конституиране на реална и идеална обективност в контекста на очевидността

17.4. Очевидност, съществуване, истина

18. Кръговостта от гледна точка на трансценденталната логика

18.1. Аналитичен и трансцендентален критицизъм

18.2. Очевидност, идеализации и истина във времевия континуум

18.3. Трансценденталният критицизъм като интерсубективност

18.4. Изпълване на интенционалността чрез феноменологичен критицизъм

19. Съчетано приложение на ейдетичен и генетичен метод

20. Преодоляване на измамната очевидност

21. Пълната истина като неабсолютна, но не и релативистка истина

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. КРЪГОВАТА СТРУКТУРА НА ЛОГИЧЕСКОТО КАТО РЕЗУЛТАТ НА ЕКЗИСТИРАНЕТО

22. Изместване истината на битието вследствие на субектно-предикатната структура на съждението

22.1. Преобразуването на метафизическата истина в съждителна истина

22.2. Изясняване на субектно-предикатната структура и апофантичния характер на твърденията (съжденията)

22.3. Първичният и производният характер на истината

22.4. Логическите принципи и свойства, осмислени с оглед на битието

23. Неизбежността на кръговата структура на мисленето

23.1. Кръговостта на логическото, определяна от екстатичната структура на темпоралността

23.2. Хоризонтът на трансцендиране

23.3. Изначалната свобода при трансцендиране

23.4. Историчност, темпоралност, кръговост

23.5. Същинската истина и едностранчивата истина на съждението

23.6. Кръговостта в закона за достатъчното основание

23.7. Кръгово обосноваване и типовете логически изводи

23.8. Модусът на нищото в кръгова интерпретация

23.9. Кръговостта на фона на същото, тъждеството и различието

24. Обосноваващата функция на закона за достатъчното основание, изразена в кръговостта на езика

24.1. Преодоляване на познавателното субект-обектно отношение

24.2. Източникът на закона за достатъчното основание, действителността и речта като израз на трансцендиращата свобода

24.3. При основанията на математическата логика

24.4. Семантичната концепция за истината в перспективата на фундаменталната онтология

25. Заключителни бележки върху херменевтико-онтологичния вариант на феноменологичната логика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

LA CIRCOLARITÀ NELLA LOGICA FILOSOFICA DELLA TRADIZIONE CONTINENTALE (Sommario italiano)

ПРИЛОЖЕНИЕ I. Fundamental Manipulation in Terms of Transcendental Phenomenology

ПРИЛОЖЕНИЕ II. Vico’s Critique of Descartes’ Cognitive and Moral Optimism 

ПРИЛОЖЕНИЕ III. Два подхода към въображението при Кант

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 336
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-5663-9
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset