Lexicography at the Beginning of 21st Century: Proceedings of the Seventh International Conference on Lexicography and Lexicology (Sofia, October 1516, 2015). Editors: Diana Blagoeva, Siya Kolkovska. Language: Bulgarian, Russian, Czech, Serbian, English, Ukrainian, Poilsh

 

Table of contents

Предговор

Пленарни доклади

Е. Пернишка. Развитие и облик на българската лексикология през последните 70 години (кратък обзор)

Л. Крумова-Цветкова. За диахронията в синхронното описание на съвременната българска лексика (въз основа на „Българска лексикология“, 2013 г.)

М. Чернышева. Опыт работы со славянскими переводами с греческого языка в Словаре русского языка XIXVII вв.

М. Чоролеева. Българската лексикография и класификацията на речниците

В. Радева. Тълковният речник традиция и развойни тенденции в лексикографията

М. Попова. За някои видове терминографски параметри

Лексикография

V. Michalec. K problematice autonomnosti hesel v připravovaném Akademickém slovníku současné češtiny

Цв. Аврамова. Деминутивите като речникови единици

Н. Паскалев. Умалителните глаголи и представянето им в Речника на българския език

М. Томов. Функционални и структурни особености на правописния речник

М. Кошкова. Маскулинизацията на съществителни имена като лексикографски проблем

А. Миленковић. О лексикографском опису глагола којима се означавају осећања у савременом српском језику

В. Миљковић. Дистрибутивност и глаголска префиксација у теорији и српској и хрватској лексикографској пракси

Н. Иванова. Полипрефиксалните глаголи в узуса и словообразувателните речници в българския и руския език

G. Szpila. Anglicisms in recent Sorbian dictionaries

D. Majchrákáva. Lexicographical treatment of Slovak adjective-noun collocations

М. Влахова-Ангелова. Собствените имена в лингвистичните речници тенденции в съвременната лексикографска практика

Н. Делева. О проекте создания серии учебных русско-болгарских словарей лексических аналогов

Л. Шестакова. Словари поэтического языка в русской авторской лексикографии

В. Катермина. Лингвокультурный потенциал лексикографии как науки

О. Черемська. Проблеми кодифікації української мови в лексикографічній діяльності Харківської філологічної школи (2030 рр. ХХ ст.)

В. Будейко. Азбучные тропы в грамматологическом словаре русского литературного языка XIXXXI вв.

М. Витанова. Диалектната лексика и речниците

Ф. Гилемшин. Тематический словарь ориентализмов в русских и болгарских переводах арабских сказок Тысяча и одна ночь

Лексикология

П. Легурска. Полисемия и лингвистичен анализ

А. Ангелов. Лексикалният компонент в социолингвистичната компетентност: народна етимология и народна дезамбигуация

М. Стаменов. За женския език универсалии и културна специфика

Цв. Георгиева. За т.нар. „семантични особености“ при роднинските названия

А. Атанасова. Типове антоними при производните префигирани глаголи

D. Pavlešen. Kreiranje novih priča kroz mitologizaciju životinja u djelima O. Irvaneca

Р. Русев. Лексикална структура на лирическия текст и поетическата енергия на художественото слово

Фразеология и фразеография

А. Петрова. Фразеологичната семантика и културно-дискурсивното пространство възможности на корпусното изследване

Ст. Калдиева-Захариева. За скритото и неприкритото от мрака на човешката същност

Ст. Георгиева. Националните образи в огледалото на езиковите образи

Й. Дапчева. Фразеологичните символи като принадлежност към езика и духовната култура

М. Жерева. Символи и мними символи в семантиката на фразеологизмите

Е. Недкова. Някои образни и семантични паралели между български и сръбски фразеологизми с компоненти фитоними за характеризиране на човешки качества

A. Dugandžić. Somatski frazemi s komponentom oko/око u hrvatskom i ukrajinskom jeziku

Г. Молхова. Соматични фразеологизми, представящи концептуалното поле на емоциите в българския и английския език

Ж. Кръстева. Устойчиви сравнения с интензифициращ характер в българския и френския език

Р. Захариева. Хитростта, лъжата и измамата в огледалото на идиоматиката

В. Венкова. Имена на птици в пословици, поговорки и фразеологизми

Н. Венжинович. Відтворення особливостей менталітету українців у фразеології української мови

Св. Шулежкова. Тексты апракосных евангелий XXI вв. как источники для фразеологического словаря общелитературного языка славян Средневековья

Л. Байрамова. „Здоровье“ „болезнь“: полилингвальный фразеологический аксиологический словарь русского, болгарского, французского языков

J. Szerszunowicz. Recent phraseological borrowings in monolingual lexicographic description

A. Hrnjak. Rodna informacija u frazeološkom rječniku (na primjeru hrvatskog i ruskog jezika)

М. Кузмова. Към въпроса за стилистичните особености на фразеологизмите в българския език и тяхното фразеографско представяне

Неология и неография

И. Платонова. За процесите на адаптация и интеграция на новите англицизми (и интернационализми с английски произход) в българския език

Б. Недева. Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика

Д. Благоева, Сия Колковска. За една словообразувателна иновация в българския език (в славянски контекст)

В. Сумрова. Неофеминативите в българския език фактори за появата им

В. Мокиенко. Русские лихие девяностые в лексикографическом зеркале

В. Бонджолова. Оказионализмите и тяхното лексикографско отразявaне

J. Satoła-Staśkowiak. Współczesna polsko-bułgarska i bułgarsko-polska leksykografia (na podstawie prac nad Słownikiem polsko-bułgarskich neologizmów)

Н. Костова. Лексикографско представяне на глаголните неологизми

Б. Нишева. Речниците на неологизмите и съпоставителното описание на съвременната лексикална динамика (върху български и чешки езиков материал)

Д. Колев. Лексикографско отразяване на новата лексика от областта на спорта в българския и чешкия език

Терминология и терминография

Вл. Паринов. Историческая обусловленность прагматики медицинских терминов

О. Дьолог. Особливості використання слів англійського походження в сучасній українській економічній термінології

В. Георгиева. За особеностите на специализирания английски език на НАТО (през погледа на българските миротворци)

Кр. Симеонова. За някои случаи на синонимия в съвременната българска политическа терминология

Е. Петкова. Представяне на вътрешносистемните отношения в терминологията в различни видове електронни терминологични ресурси

М. Попов, К. Исса. Автономна терминологична система. Формиране на словника на терминосистемата

Историческа лексикология и историческа лексикография

М. Цибранска-Костова. Лексикални проучвания върху славянските текстове на светското право: залози и заложни отношения

Е. Мирчева. Свое и чуждо в изграждането на литургическата терминология в старобългарския книжовен език

Я. Пенькова. Семантика неопределенных местоимений на нибудь в русском языке XVXVII вв. и проблема их лексикографического описания

Е. Генералова. Словарь обиходного русского языка Московской Руси ХVIХVII вв.: история создания, практика составления, перспективы развития

Т. Илиева. Хетеросемията в старобългарския и съвременния български език проблеми на лексикографското описание

Ал. Шапошников. Этимологический словарь скифского языка

Хр. Дейкова. Към българската диалектна етимология (Из практиката в „Българския етимологичен речник“)

Съпоставително езикознание

E. Македонска. Nomina actoris със суфикс -ař/-ář и -ар (-яр) в чешки и български език

С. Михайлеску. Съгласуването на глаголните времена в сложните съставни изречения с подчинено обстоятелствено изречение за време в румънския език в съпоставка с българския език

Компютърна лингвистика. Корпусна лингвистика

И. Стоянова, Св. Лесева, Св. Коева. Автоматично разпознаване на неологизми в българския език

М. Тодорова, И. Стоянова, Св. Лесева. Лингвистично описание и компютърна обработка на съставни именувани същности в българския език

P. Osenova. Modeling valence frames in Bulgarian: corpus vs. Grammar approach

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian, Russian, Czech, Serbian, English, Ukrainian, Poilsh
Pages 740
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-322-875-1
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset