Ruselina Nitsolova: Collected Papers
Руселина Ницолова. Избрани трудове
Language: Bulgarian, Russian, German, English
Category: Linguistics

 

  The edition contains selected works of Prof. Ruselina Nitsolova, a longtime lecturer at the Sofia University "St. Kliment Ohridski” as well as at Slavistic institutes at universities in Germany and Austria.

 

Table of contetns

Предговор

Библиография на научните трудове на проф. д.ф.н. Руселина Лозанова Ницолова

I. Теоретични въпроси: логика на естествените езици

За един основен въпрос на прагматиката  качеството на съобщението

Истинность сообщения и грамматические средства, выражающие количественную и качественную неопределенность референции

Correlation between formal and semantic changes in grammaticalization

О факторах, препятстующих грамматикализации

Мястото на семантичните роли в съпоставителното проучване на славянските езици

Basic problems of the integral description of language

О замене реального мира возможным миром в дискурсе

За илокуцуионната сила на изказванията

Aspekte der Quantifikation in den natürlichen Sprachen

Unbestimmtheit in der Logik des natürlichen Denkens

Прагматический аспект неопределенной рефернции

Някои въпроси на квантификацията в екзистенциалните изречения

Теоретични бележки за местоименията

Strategien der semantischen Interpretation von Possessivkonstruktionen im Text

Генеративный лексикон Пустейовского и семантическая структура предложения

Един формализиран модел за описание на таксиса

II. Българска граматика. Славистика. Съпоставително езикознание

Прагматични значения в българската морфология

Балкански особености на българските местоимения

Прагматична оценка в семантиката на българските местоимения

Някои особености на българските посесивни конструкции в сравнение с чешкия език (вътрешна и външна посесивност и нулево означаване на притежателя или обекта на притежаването

Место перфекта в системе болгарского глагола

Гледната точна и уоптребата на времената в сложните съставни изречения с ментални предикати в българския език

Темпоральная специфика имперфективных глаголов с „пустыми“ приставками в болгарском языке

Взаимодействие эвиденциальности и адмиративности с временем и лицом глагола в боларском языке

The evidentiality in Bulgarian and in other Balkan languages

Употреба на евиденциалите при предаване на сънища в българския и в корейския език

Транспозиции императива на месте индикатива в славянских языках

Лексические темпоральные модификаторы и их взаимоотношение с грамматическими значениями видом и временем в простом предложении (на материали болгарского языка в сопоставлении с русским и чешским языками)

Kontrastfokussierung mit Partikeln im Bulgarischen

Проблематика на сложните изречения с комплементи в българския език

Semantik, Syntax und Pragmatik der konzesssiven Sätze im Bulgarischen und Russischen

The derivation of diminutives from abstract noun bases in Bulgaria

Към въпроса за съчетаемостта на афиксите в думата в българския език

III. Социолингвистика

Grammatische Veränderungen in der Sprache der bulgarischen Presse in der letzen Dekade der XX Jh.

Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския печат

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Russian, German, English
Pages 484
Illustrations
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5030-9
Creation date 2010
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset