Bulgarian language during 20th century
Editor: Vasilka Radeva. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

В. Радева. Професор д-р Стойко Стойков  учен със светъл ум и интелектуална честност

Ю. Балтова. Науката за българския език пред новото хилядолетие

Т. Бояджиев Българските диалекти в съвременната езикова ситуация

Съвременен български език

Х. Валтер. Актуални и по-малко актуални проблеми на преподаването на българския език като чужд с оглед на нормата му и кодифицирането й

Х. Пантелеева. По въпроса за нормата (кодификацията) в речника (лексиката) на съвременния български книжовен език

М. Димитрова. Дублетността като кодификаторски проблем

Петя Димитрова. Нов правописен речник в контекста на правописните речници

П. Легурска. За одушевеността в българския език (в съпоставка с руския)

Й. Тишева. Свободен или фиксиран е словоредът на клитиките?

В. Кръстанова. За една интересна употреба на „ако“

Й. Пенчев. Бележки върху многократните к-думи

М. Русков. Съставни изречения с обстоятелства за причина и начин

Б. Георгиев. Приемливото изразяване

А. Замбова. Определящи особености в езика на българския популярен таблоид от 90-те година на ХХ в.

Т. Ангелова. Функционални аспекти на структурно-смисловото членене на текста

В. Кръстева. Реактуализация на част от турските заемки в езика на публицистиката  исторически основания и значения

С. Банова. Българският език на англофони след двумесечен интензивен курс по български език

Българска диалектология. Лингвистична география

М. Троева. Български диалектен атлас. Обобщаващ том  същност и резултати

И. Кочев, Л. Василева. Словообразувателни модели и лингвистична география

В. Косеска. Функции на формите на перфекта в българските диалекти

Л. Василева. Перфективация и еднократност в българските диалекти

Е. Кяева. Универбизацията при nomina attributiva в българските говори

М. Витанова. Обобщителните местоимения в българските диалекти

Д. Вакарелска. Към въпроса за вторичната номинация на качествените прилагателни имена в българските диалекти

Р. Йосифова. Диалектоложките изследвания на професор Стойко Стойков и проблемите на българската книжовно-разговорна реч

Д. Младенова. Българските диалектни названия за „човека“

В. Жабов. Акустична характеристика на родопското широко „o“

Г. Митринов. За говорите на българските мохамедани в Западна Тракия по данни от помашко-гръцки речник

З. Барболова. Особености на местоименната система на българския говор в кв. „Терновка“, гр. Николаев (Украйна)

Е. Николова. Говорът на с. Момчиловци, Смолянско  половин век по-късно

В. Панайотов. За един модел на конфронтативно изследване (върху български и словашки диалектен материал)

Е. Меракова. Производствено-занаятчийска лексика от смолянския говор

История на българския език и неговите диалекти

Б. Велчева, Ъ. Скатън. Към историята на един старинен български говор

В. Кювлиева. Приносът на П. Р. Славейков към българската диалектология

М. Байрамова. Модалните палатализации

Р. Влахова. За някои особености на хонорификативната система в СБКЕ

С. Захариева Библията във фразеологията и фразеологията в Библията и нейните преводи

Т. Тодоров. Етимологията на една диалектна българска дума в светлината на диалектоложките данни

В. Василев. За диалектната основа на един ръкопис от XVIII в.

Г. Колев. Данни за двойното ударение в паметник от средата на миналия век

К. Симеонова. За спецификата на някои сложни думи в дамяновия пролог  среднобългарски ръкопис от XIV в.

А. Димитрова Селищните имена през ХХ в.

Етнолингвистика. Социолингвистика

Х. Първев. Време за езиково-демографски и за други закъснели размисли

Р. Шопов, С. Вълкова. Съдбата като перформативен акт?

Ю. Стоянова. Между прагматиката и социолингвистиката: конверзационен анализ

М. Китанова. Диалектни названия, свързани със стар славянски култ

Й. Захариева. От плащаницата към мантията

К. Алексова. Съвременният българин за своя език

С. Йовева. Езикова интерференция в говора на българската общност в Словакия

П. Банова. Българският диалект сред буджакското многоезичие

А. Ефтимова. Полисемия или омонимия: невербални случаи в публицистичните телевизионни предавания

М. Гогова. Езиковедското наследство на д-р Анастас Саламбашев

 

Details
Publisher Prof. Marin Drinov Academic Publishing House
Language Bulgarian
Pages 400
Illustrations
Binding paperback
ISBN 954-430-766-4
Creation date 2001
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset