Essence and universal characteristics of the noun and verb
Lnaguage: Bulgarian

 

     The study is devoted to the content of the categorical meaning of the noun and verb and the clarificationn of their logical-mental nature. For this purpose an inductive methodology has been chosen  by typological comparison of the grammatical categories their inherent universal qualities are derived. The main object of analysis is nine unrelated, geographically remote from one another, typologically different languages (Navajo, Inuit, Quechua, Djapu, Swahili, Tagalog, Mon, Mandarin and Mixtec). By comparing the system values ​​of the noun and verb in the languages ​​under consideration, their potentially universal characteristics are derived and their corresponding logical-mental processes are identified.

 

Table of contents

Увод

1. Актуалност на изследването

2. Методология

3. Предмет и обект

4. Цел и задачи

5. Структура на изследването

Част първа. Въведение

Глава първа. Исторически преглед на проблема

1. Филологически етап

1.1. Древни възгледи и граматики

1.2. Арабски и средновековни постановки

1.3. Новата наука

1.4. Сравнително-историческо езикознание

2. Лингвистичен етап

2.1. Хумболт и натуралистите

2.2. Психологизмът в езикознанието и младограматиците

2.3. Московска лингвистична школа

2.4. Казанската лингвистична школа

2.5. Фердинанд дьо Сосюр

Глава втора. Категориите, категориалните матрици и езиковите универсалии

1. Дефиниции за името на глагола

1.1. Семантичен критерий същност-действие

1.2. Синтактичен критерий аргументи-предикат

1.3. Психологичен критерий статика-динамика

1.4. Морфосинтактичен критерий автономност-неавтономност

1.5. Семиотичен критерий референция-предикация

2. Езиковите универсалии

Част втора. Метод на съпоставка и емпирични данни

Глава първа. Съпоставителен метод и инструменти

1. Терциум компарационис

2. Методологични и терминологични уточнения

3. Сравнителен въпросник

Глава втора. Дескриптивни справки

1. Категориите в полисинтетичните езици

1.1. Навахо (Северна Америка)

1.2. Инуит (Арктика)

1.3. Кечуа (рума сими, Южна Америка)

2. Категориите в аглутинативните езици

2.1. Джапу (Австралия)

2.2. Суахили (Африка)

2.3. Тагалски (Тихоокеански регион)

3. Категориите в коренните езици

3.1. Мон (Югоизточна Азия)

3.2. Мандарин (Източна Азия)

3.3. Мистекски (Централна Америка)

Част трета. Категориите в системата на езика

Глава първа Съпоставителен анализ

1. Клас/род

2. Число

3. Казуалност

4. Членуване

5. Притежание

Глава втора. Съпоставителен анализ на глаголните категории

1. Съгласувателни категории  лице, число, клас/род

2. Съдържателни категории  време, вид и наклонение

3. Предикативни категории  валентност, диатеза, преходност, каузатив

Глава трета. Същност и съдържание на името и глагола

Заключение

Използвана литература

Същност и универсални характеристики на името и глагола

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 488
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4519-0
Creation date 320
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset