The historisms in the Bulgarian language: A Dictionary of the Bulgarian historisms
Language: Bulgarian

 

The monograph analyzes the historical vocabulary in modern Bulgarian language. The dictionary of the Bulgarian historisms contains 2694 words and word combinations ordered in alphabetical order.

 

Table of contetns

Увод

Първа част. Лексикални аспекти на историзмите в българския език

Първа глава. Българската лексика с оглед на историческата перспектива в живота на думите

1. Динамика на речниковия състав

2. Активен и неактивен (пасивен) речников състав

3. Финкционално-темпорално немаркирана лексика

4. Неологична лексика (неологизми)

5. Остаряла и остаряваща лексика

6. Архаична лексика (архаизми)

Втора глава. Историзмите като единици на речниковия състав на езика

1. Историзация и деисторизация в речниковия състав на езика

2. Причини за историзацията на речниковите единици

3. Денотативно значение на историзмите

4. Конотативно значение на историзмите

5. Структурно-езиково значние на историзмите

Трета глава. Видове историзми в българския език

1. Структурна класификация

2. Семантична класификация

3. Класификация на историзмите според сферата на употреба

4. Класификация на историзмите според историческата перспектива в живота им

5. Етимологична класификация на българските историзми

Четвърта глава. Подсистема на българската историческа лексика

1. Омонимни редове

2. Синонимни редове

3. Хиперо-хипонимни парадигми

4. Деривационни редове (гнезда)

Пета глава. Разпределение на българските субстантивни историзми в тематични области

1. Човек

2. Държавно-правна структура

3. Военна и паравоенна сфера

4. Стопански живот и търговия

5. Материална култура

6. Вяра, религия

7. Народно-обичайно право

8. Метрология

9. Образование

10. Идеология

11. Изкуство, музика, литератуа

Втора част. Речник на българските историзми

Предговор

Извори за Речник на българските историзми

Условни съкращения

Речник на българските историзми (Словник)

Заключение

Списък на използваната литература

 

 

Details
Publisher Znak '94
Language Bulgarian
Pages 266
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-8305-49-5
Creation date 2017
Size 14 х 22 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset