Art in Europe: Models and Identities. Art Readings 2018
Language: Bulgarian, English with summaries in English

 

     The book includes papers dealing with such problems as the visual and identity in theatre; fine arts in an European context and the dialogue between the national and the universal; the idea of national and transnational and cultural interplay in music; models and identities in Balkan and European film, etc.

 

Table of contents

К. Николова. Театърът на Галин Стоев и Иван Вирипаев: идентичност и различие

Н. Йорданов. Театралното образование и театралната наука като фактори за формиране на българския драматургичен канон

И. Божидарова. Драматургичната адаптация в съвременната сценична практика

В. Дойчева. Алегорията като подстъп към културната ценност на телесното в българската драматургия

К. Япова. Идеите за музиката и клопките на тълкуването  две исторически поуки

Г. Костадинова. Third stream и музикалният авангард (средата на XXXXI в.)

В. Димов. Властта и музиката за народа в социалистическа България

Й. Аструков. Фотографията като попкултура

М. Георгиева. България, Балканите, Европа в международния поглед на в. „Българан“ (19041909)  политики и представи

А. Стайков. Метафори и пропаганда. Вестник „Папагал“ и Александър Жендов в периода 19391953 г.

М. Митева. Регулация на художествената практика в периода между двете световни войни  модели и идентичности. Ролята на Съюза на дружествата на художниците в България

А. Топалджикова. Визията като средство за провеждане на смисъла на представлението

А. Тагарева. Сценографите в Народния театър в периода 19441968. Поколения и тенденции

М. Михайлова. Идентичности през социализма: наложена „органическа свързаност“ с Партията, или за стремежа към творческа свобода в НРБ през 70-те години на XX век

Н. Цекова. Пространство и материал в архитектурата  взаимовръзки от биомиметична гледна точка

С. Ташева. Образите на София в съвременното кино: автентичност и фантазия

В. Мирева. Архитектурни детайли и съединения, свързани с хартията: традиция и новаторство

I. Daraktchieva. Borders, Border-Crossing and Identity in Recent European Cinema

M. Țuțui. Types of Censorship in Romanian Film Industry

M. Deaca. Kitchen Encounters: Scenes of Face to Face Dialogues in Films of Romanian New Cinema Directors

N. Marinchevska. European Avant-Garde Visual Concepts in the Contemporary Bulgarian Animation

Р. Нейкова. Съвременно изкуство за деца и юноши  между традиционното и дигиталното

Р. Попилиев. Политическият проект за обединението на мозаечното родно и мястото на театъра в него

Й. Дикова. Перформативните маскарадни изкуства в глобализиращия се свят на Изток и на Запад: сходства и различия

З. Каменова. Особености на театралния език на Катя Петрова

Р. Николова. Темите в драматургията на социалистическия реализъм

Д. Статулов. Българското кино и възродителният процес

Т. Дончева. Националната идентичност според възстановките от българските исторически документални филми

П. Кърджилов. Европейските кинохроники, заснети в България до Балканската война и информацията за тях, публикувана в периода януари 1908  август 1912 г. от нюйоркското филмово списание “The Moving Picture World”

А. Стайков. Българският филмов пазар в общоевропейския контекст  взаимодействия и перспективи

Н. Попова. Задкадровият глас и психологическите измерения на съвременната анимация

И. Генова. Изкуството на Запада на страниците на списание ЛИК през 60-те години

К. Гаджева. Улицата в българската фотография от 1960-те години.Социалистическият град в европейски контекст

В. Млечевска. Източници на информация до 80-те години на ХХ век относно модерното изкуство  граници на свободата на изразяване

И. Кабаков. Графитите като изкуство на градското пространство в Европа

М. Андиркова. Краят на големия дебат какво изкуство ни е нужно. Никола Мавродинов и неговите критици

М. Ангелова. Художествената сцена в Ню Йорк през 1942 г. и ролята на Пеги Гугенхайм. Предпоставки за основаването на Аrt of This Century

Е. Русинова. Проблеми на изобразителното изкуство в литературната периодика до 1944 г.  европейски и национални прочити

Н. Поппетров. Българският изкуствовед  опит за профилиране (до средата на 40-те години на ХХ век). Към въпроса за европеизацията на едно формиращо се направление

М. Мелтев. Глокализация и „риалити ТВ“

А. Донев. Аспекти на уестърнизацията в два съвременни германски филма

Е. Гоцева. Развитие и европейско влияние на съвременната серийна телевизионна драма в САЩ

Г. Дончева. Международният кинофестивал в Солун: история и политики

П. Александрова. Късометражните игрални филми като алтернативно кино

С. Венкова. Многогласната църковна музика у нас и ролята на Николай Николаев за утвърждаването ѝ

Д. Дамянова. „Софийски музикални седмици“  европейски български фестивал

Р. Драганова. Приспивната песен  традиционни и популярни примери от европейското минало (опит за съпоставка на етнологичните особености)

М. Нушева. Представления на японски традиционен театър в България между 2012 и 2017 година: взаимодействия с български педагози и творци

М. Божикова. Акусматичната музика днес: критерии за аудио-визуална мнемоника и музиковедски анализи

А. Петрова. Импулсът на чешкия модернизъм и обучението на Константин Илиев при Алоис Хаба като елемент на идеите за 12-тонова и модерна музика у нас 19461948

I. Yanakiev. Division of the Octave With More Than Twelve Notes: Concepts, Authors, Results

Е. Кабакова. Формиране на творческо поколение в предучилищна възраст

--

Abstracts

K. Nikolova. Theatre of Galin Stoev and Ivan Viripaev: Identity and Difference

N. Iordanov. How Theatre Education and Theatre Science Have Influenced the Formation of the Bulgarian Dramaturgical Canon

I. Bojidarova. Adaptation in the Contemporary Stage Practice

V. Doytcheva. Allegory as an Access to the Cultural Value of the Corporeal in the Bulgarian Drama

K. Yapova. The Ideas about Music and the Traps of Interpretation: Two Lessons of History

G. Kostadinova. Third Stream and the Musical Avant-Garde (Middle of 20th  Beginning of 21st century)

V. Dimov. Power and Music for the People in Socialist Bulgaria

I. Astrukov. Photography as Pop Culture

M. Georgieva. Bulgaria, the Balkans and Europe as Overviewed in Bulgaran Weekly (19041909): Policies and Notions

A. Staykov. Metaphors and Propaganda: the Papagal and Alexander Zhendov During the 19391953 Period

M. Miteva. Regulation of the Artistic Work Between the Two World Wars: Models and Identities. The Function of the Union of the Societies of Artists in Bulgaria

A. Topaldjikova. Тhe Visible as Means for Bringing Out the Meaning of the Performance

A. Tagareva. Set Designers of the National Theater Between 1944 and 1968. Generations and Tendencies

M. Mihaylova. Identities During the Socialism: Imposed “Organic Connection” with the Bulgarian Communist Party or about the Striving for Creative Freedom in the 1970s of 20th Century

N. Tsekova. Space and Material in Architecture: Interrelations from Biomimetic Point of View

S. Tasheva. Images of Sofia in Contemporary Movies: Authenticity and Fiction

V. Mireva. Paper-Based Architectural Details and Connections: Tradition and Innovation

I. Daraktchieva. Borders, Border-Crossing and Identity in Recent European Cinema

M. Țuțui. Types of Censorship in Romanian Film Industry

M. Deaca. Kitchen Encounters: Scenes of Face to Face Dialogues in Films of Romanian New Cinema Directors

N. Marinchevska. European Avant-Garde Visual Concepts in the Contemporary Bulgarian Animation

R. Neykova. Contemporary Art for Children and Adolescents: Between Traditional and Digital

R. Popiliev. The Political Project of Uniting the Mosaic of the National: the Role of Theater

J. Dikova. Performing Mask Arts in the Globalizing World in the East and the West: Similarities and Differences

Z. Kamenova. The Specifics of the Theatre Language of Puppet Director Katya Petrova

R. Nikolova. The Themes of Socialist-Realist Drama

D. Statulov. Bulgarian Cinema and the “Revival Process”

T. Doncheva. National Identity According to Re-enactments from Bulgarian Historical Documentary Films

P. Kardjilov. European Documentary Films Shot in Bulgaria before the Balkan War and the Information about Them, Published in the Period January 1908  August 1912 from the New York Film Magazine “The Moving Picture World”

A. Staykov. Bulgarian Film Market in European Context: Interactions and Perspectives

N. Popova. Voice Over and the Psychological Dimensions of Contemporary Animation

I. Genova. Western Art on the Pages of LIK Magazine in the 1960s

K. Gadjeva. Street in Bulgarian Photography during the 1960s. The Socialist Town in European Context

V. Mlechevska. Sources of Information Until 1980s about Modern Art: The Borders of Freedom of Expression

I. Кabaкov. Graffiti as Art of the Urban Space in Europe

M. Andirkova. The End of the Big Debate What Kind of Art We Need. Nikola Mavrodinov and His Critics

М. Angelova. The Art Scene in New York in 1942 and the Role of Peggy Guggenheim. The Basis for the Establishment of Art of This Century

E. Rusinova. Problems of Fine Arts in the Literary Periodical Press until 1944: European and National Readings

N. Poppetrov. The Bulgarian Art Historian/Art Critic: An Attempt for Profiling (until the 40s of the 20th Century). To the Question of the Europeanization of One Forming Direction

M. Meltev. Glocalization and “Reality TV”  

A. Donev. Aspects of Westernization in Two Contemporary German Films

E. Gotseva. Development and European Influence on the Contemporary TV Drama in USA

G. Doncheva. The International Film Festival in Thessaloniki: History and Policies

P. Alexandrova. Short Feature Films as Alternative Cinema

S. Venkova. The Bulgarian Polyphonic Church Music and Nikolay Nikolaev’s Role for its Establishment

D. Damyanova. “Sofia Music Weeks”: An Еuropean Bulgarian Festival

R. Draganova. Lullaby: Traditional and Popular Examples from the European Past (Attempt to Compare Ethnological Peculiarities)

M. Nusheva. Japanese Traditional Theatre Performances in Bulgaria Between 2012 and 2017: Collaborations with Bulgarian Pedagogues and Cultural Activists

M. Bozhikova. Acousmatic Music Today: Criteria for Audio-Visual Mnemonics and Musicological Analysis

A. Petrova. The Impulse of the Czech Modernism and the Studying of Konstantin Iliev Under Alois Haba as a Part of the Ideas for Dodecaphonic and Modern Music in Bulgaria 19461948

I. Yanakiev. Division of the Octave With More Than Twelve Notes: Concepts, Authors, Results

E. Kabakova. Forming a Creative Generation in Pre-School Age

Изкуството в Европа: модели и идентичности

Details
Publisher Institute of Art Studies (Bulgarian Academy of Sciences)
Language English, Bulgarian with summaries in English
Pages 586
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-8594-78-3
ISSN 1313-2342
Creation date 2019
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset