Carissimae magistrae grato animo: Collection in memory of Prof. Yordanka Yurukova (Bulletin of the National Archaeological Institute, vol. 46)
Carissimae magistrae grato animo. Сборник в памет на проф. Йорданка Юрукова
Language: Bulgarian, English, Russian with summaries in English
Category: Ancient numismatics; Medieval numismatics

 

Table of contents

Bibliography of the publications of Prof. Yordanka Youroukova

List of authors

Numismatics

Б. Русева. Съкровище с диоболи на одриса Спарадок и град Енос
B. Russeva. Hoard of dioboloi of the Odrysian Sparadocus and the city of Ainos

Д. Драганов. Дионисополис и скитският цар Атей
D. Draganov. Dionysopolis and the Scythian king Ateas

A. Vîlcu, E. Petac. Some remarks on gold staters of Alexander the Great type struck at Callatis

С. Йорданов. Монети на последните тракийски цар, открити в Auqe Calidae през 1910 г.
S. Yordanov. Coins of the last Thracian kings found in Auqe Calidae in 1910

М. Минкова. Нумизматичен материал от спасително археологически проучване и теренни издирвания при Сърнево, Старозагорско
M. Minkova. Numismatic finds from rescue archaeological and field surveys in Sarnevo village, Stara Zagora disctrict

В. Върбанов. Находка от денари от с. Копривец, Русенско
V. Varbanov. A second century hoard of Roman Imperial denarii from Koprivets village, Ruse region

И. Вълчев. Монетите в светилищата в римска Тракия
I. Valchev. Coins in the sanctuaries of Roman Thrace

М. Славова. Колективна находка от римски денари от района на Хасково
M. Slavova. Hoard of Roman denarii from the region of Haskovo

М. Доткова. Съкровище от провинциални монети от с. Долец, Поповско
M. Dotkova. Hoard of provincial coins form Dolets village, Popovo region

С. Филипова. Циркулация на провинциални бронзови монети от II—III в. в Пазарджишка област
S. Filipova. Circulation of provincial bronze coins from the 2nd
3rd c. in Pazardzhik region

Б. Божкова, К. Карадимитрова. Култът към Трите нимфи в Долна Мизия и Тракия (по данни от нумизматични и каменни паметници)
B. Bozhkova, K. Karadimitrova. The cult of the Three Nymphs in Moesia Inferior and Thrace (According to numismatic and stone artifacts)

М. Класнаков. Римски императорски и византийски златни монети от фонда на РИМБургас
M. Klasnakov. Roman Imperial and Byzantine golden coins from the depot of the Regional Museum of History –
—Burgas

Г. Дзанев. Варваризирани подражания на късноримски монети от Абритус
G. Dzanev. Barbarized imitations of Late Roman coins from Abritus

С. Михайло. Колективна находка от ранновизантийски бронзови монети Варна-Галата I
S. Mihaylov. Hoard of Early Byzantine bronze coins Varna – Galata I (№59 after Morrison et all 2006)

Н. Митев. Ранновизантийски монети от Шуменско (VVII в.)
N.Mitev. Early Byzantine coins from Shumen Region (5th
7th c.)

А. Тенчова. Имитации на византийски бронзови монети от VI в., открити в земите на днешна Югоизточна България
A. Tenchova. Imitations of 6th century Byzantine bronze coins found in today’s Southeastern Bulgaria

Ж. Жекова. Колективни монетни находки от епохата на Първото Българско царство
Z. Zhekova. Coin hoards from the epoch of the First Bulgarian Kingdom

Н. Марков. За предназначението на някои монетовидни оловни предмети от средновизантийския период
N. Markov. On the purpose of some coin-like lead artifacts from the Middle Byzantine period

C. Morrison. P. Papadopoulou. A new Thessalonian type of Theodore Komnenos Doukas (12241230) in the Paris collection

К. Дочев. Колективна находка от златни перпери на никейския император Йоан III Дука Ватаци (12221254) от църквата „Св. Петър и Павел” във Велико Търново
K. Dochev. Hoard of golden perpera of the Nicaean Emperor John III Ducas Vatatzes (1222
1254) from St. Peter and Paul church in Veliko Tarnovo

Ж. Аладжов. Средновековни български монети от обект „Улица” във Велики Преслав
Z. Aladzhov. Medieval Bulgarian coins from Ulitsata site, Veliki Preslav

С. Дончева. Оловна мярка с надписи от късното средновековие
S. Doncheva. Lead measure with inscriptions from the Late Medieval Ages

Sigillography

Д. Аладжова. Печат на Константин Велики и синове от Западната крепостна порта в Сердика
D. Aladzhova. A seal of Constantine the Great and sons from the western fortress gates of Serdica

И. Йорданов. Григорий Куркуа  дук на Филипопол 10901091 г. Принос към епиграфиката и сфрагистиката
I. Yordanov. Gregorios Kurkuas 
 Duke of Philippolis 10901091. The contribution of the epigraphy and sigillography

Н. Алексенко, В. Степаненко. Сенахеримы в Византии: печат Феодора Сенахерима из Болгарии
N. Aleksenko, V. Stepanenko. Senacherimoi in Byzantium: Seals from Thedoros Senachereim from Bulgaria

М. Инкова. Нов старобългарски печат с ипсилон от вътрешния град на Плиска
M. Inkova. New Old-Bulgarian seal with upsilon from the Inner Town of Pliska

В. Печев. Моливдовул на вселенския патриарх Арсений Авториан (12541267), намерен край Капиновския манастир
V. Penchev. Molybdobulla of the Ecumenical Patriarchs Asrenius Autorian (1254
1267) found near Kapinovo Monastery

Epigraphy

Г. Сенгалевич. Монограмите във византийската писмена култура. Принос към системното им изследване
G. Sengalevich. Monograms in Byzantine written culture. Contribution to their systematic research

К. Тотев. Представителни каменни надписи от двореца на Царевец във Велико Търново
K. Totev. Representative inscriptions from the palace of Tsarevets in Veliko Tarnovo

К. Хаджиев. Кирилски надпис за патрона на църквата в кв. Веселчани, гр. Кърджали
K. Hadzhiev. Cyrillic inscription for the patron of the church in Veselchani residential area, Kurdzhali town

Archaeology

С. Сиракова, Р. Златева. Късни праисторически каменни ансамбли от Татул
S. Sirakova, R. Zlateva. The Late Prehistoric stone assemblages of Tatul

С. Танева, Н. Сираков и кол. Пластини със затъпяващ и зъбчат ретуш от къснобронзовото селище при с. Балей, Видинско
S. Taneva, N. Sirakov et al. Backed and denticulated blades from the Late Bronze Age settlement near Baley, Vidin region

М. Аврамова. Проблемът за един тип „празни могили в древна Тракия
M. Avramova. The problem of a type of “empty” tumuli in Ancient Thrace

К. Рабаджиев. „Затворената врата в Свещарската гробница с кариатиди
K. Rabadjiev. The “false door” in the Thracian tomb with caryatids near Svestari

Р. Иванов. Ново тълкуване на тухлен печат от Алмус
R. Ivanov. New interpretation of a Letin brick seal from Almus

С. Петрова. ΠΑΡΘΙΚΟΠΟΛΙΣ и мястото му в античната пътна мрежа
S. Petrova. ΠΑΡΘΙΚΟΠΟΛΙΣ and its place in the ancient road network

П. Владкова. Nicopolis ad Istrum: за търговията и пазарите в римския град
P. Vladkova. Nicopolis ad Istrum: On the trade and markets in Roman town

З. Димитров. Бонония — основен център на римската власт на Долен Дунав
Z. Dimitrov. Bononia: Тhe main centre of the Roman power on the Lower Danube

Д. Колева. Средновековни накити от гроб №19 от обект „Военен терен”, Стара Загора
D. Koleva. Medieval jewellery in grave №19 on Voenen teren site, Stara Zagora

В. Гюзелев. Българското минало в средновековни английски съчинения, особено от времето на Томас Бекет (11181170)
V. Gyuzelev. The Bulgarian past in medieval English writings, especially from the time of Thomas Becket (1118
1170)

И. Петракиев. Една непозната серия капачета за териак на аптеката „При златната глава във Венеция
I. Petrakiev. Unknown series of lids for teriac of the “At the Golden Head” pharmacy in Venice

...

 

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, English, Russian with summaries in English
Pages 488
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-9472-91-2
Creation date 2020
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset