Mirabilia: Miraculous and Magical (Studia balcanica 33). Proceedings of an interdisciplinary conference, 1—2 February 2018, Sofia, Bulgaria
Language: Bulgarian, 
English with summaries in English

 

Table of contents

Introduction. Mirabilia: Miraculous and magical

Mirabilia Antiqua et Mediaevalis

В. Лозанова. Mirabilia: чудесно и магическо. Към античните корени на понятийния апарат
V. Lozanova. Mirabilia: Miraculous and magical. On the ancient roots of the concept apparatus

В. Фол. Разгневени божества и херои  примери от Тракия
V. Fol. Angry deities and heroes: Examples from Thrace

И. Маразов. Хибридните чудовища  митичният бестиарий на древността. 1. Фантастичните обитатели на морето
I. Marazov. Hybrid monsters: A mythical bestiaria of Antiquity. 1. Fantastic population of the sea

В. Атанасова. Едно семейство на лекари-магьосници от Старо царство
V. Athanassova. An Old Kingdom family of doctors-magicians

М. Василева. Още за функциите на новофригийските надписи
M. Vassileva. More on the purpose of the Neo Phrygian inscriptions

M. Avramova. Magic of objects  objects of magic

З. Герджикова. Отношението към магьосниците и магиите в късноантичното законодателство
Z. Gerdzikova. The attitude towards sorcerers and magic in the Late Antique law

Н. Панова. Някои чудни обрати в „Облаците“ на Аристофан
N. Panova. Some miraculous turns in Aristophanes’ Clouds

В. Калфина. Митологични чудовища в комедията „Птиците“ на Аристофан
V. Kalfina. Mythological monsters in Aristophanes’ Birds

K. Melamed. Wolf stories

И. Попова. Магическото на Балканите, отразено в текстовете на западни пътешественици от XIV—XV в.
I. Popova. The “magic” on the Balkans as viewed by the Western travelers of the 14th15th centuries

К. Ковачев. Мракът, адът и византийските пътешественици
K. Kovachev. Darkness, hell, and Byzantine travelers

П. Данова. Метаморфозите на Родоския дракон (втората половина на XVI и XVII век)
P. Danova. The metamorphoses of the Rhodes dragon (second half of the 16th and the 17th centuries)

Л. Миков. Чудесата на мюсюлманската светица Къз Ана султан от с. Момино, Търговищко
L. Mikov. The miracles of Kiz Ana Sultan, the Muslim saint of the village of Momino, Northeastern Bulgaria

Е. Радушев, О. Събев. Виждали ли са османците НЛО? (османски документ за необичайно небесно явление през 1838 г.)
E. Radushev, O. Sabev. Did the ottomans see UFOs? (An 1838 Ottoman document about an unusual celestial phenomenon)

Mirabilia and folklore culture

В. Баева. Свещените води: религиозната почит и лечебни практики в балкански контекст
V. Baeva. Holy waters: Religious devotion and healing practices in a Balkan context

А. Георгиева. Фолклорни проекции на празника Свети дух
A. Georgieva. Folklore projections of the Holy Spirit feast

Г. Мишев. Магически обреди за събиране на растения
G. Mishev. Magical rites to collect plants

В. Янкова. Бележки за чудесния елен. Някои унгарски и български фолклорни паралели
V. Yankova.Notes on the miraculous stag: Some Bulgarian and Hungarian folklore parallels

С. Шапкалова-Катърска. Тайнството брак и магическите обреди в традиционната българска сватба
S. Shapkalova-Katarska. The sacrament of marriage and the magic rituals in the traditional Bulgarian wedding

Г. Митринов. За чудесата на св. Георги в посветеното му дамаскинско слово
Г. Мitrinov. Аbout the miracles of st. George in him dedicated damascus sermon

И. Гаравалова. Още за „еркешкия“ митичен свят
I. Garavalova. More about the „Erkech“ mythical world

Mirabilia: Modernity vs. Postmodernity

А. Балчева. Градът mirabilia  Венеция в творчеството на хърватските писатели от ХIХ век
A. Balcheva. Venice: The mirabilia city in the work of Croatian writers of the 19th century

Ж. Назърска. Езотерични практики на българските интелектуалци през 2030-те год. на ХХ век: изследване на случай
G. Nazarska. Esoteric practices of Bulgarian intellectuals in the 1920s1930s: A case

П. Аантов. Civilisation monstrueuse: П. Р. Славейков, Д. Войников
P. Antov. Civilisation monstrueuse: P. R. Slaveykov, D. Voynikov

Й. Спасова-Дикова. Чудеса и магии в перформативните изкуства
Y. Spassova-Dikova. Miracles and magic in performance arts

Я. Кирова. Сълзите на българския мим: неразбраната магия на мълчанието
Y. Kirova. The tears of the Bulgarian mime: The incomprehensible magic of the silence

С. Ташева, С. Лозанова. Архитектурата във вълшебния свят на „Приказки на Шехерезада“
S. Tasheva, S. Lozanova. The architectural environment in the magical world of one Thousand and one nights

Г. Дончева. Сезонът на вещицата: киномитология на магическото
G. Doncheva. The season of witch: Film mythology of magic

М. Спасов. Homo mirabilis: цинизъм, контра-култура, бизаризъм, трансгресия. Най-странните от странните в модернистичната проза на Балканите
M. Spassov. Homo mirabilis: Cynicism, counter-culture, bizarrism, transgression. The strangest among the strange in modernistic Balkan prose

Л. Миндова. Чудото в белетристиката на Данило Киш
l. Mindova. The miracle in Danilo Kiš’s prose

Й. Бибина. Фантастичното и магичното в творчеството на Назлъ Ерай
Y. Bibina. Fantastic and magic in the works of Nazle Eray

С. Ахмед. Лятифе Текин  протест от сънища и магия
S. Achmed. Latife Tekin: Protest from dreams and magic

 

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centere of Thracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English with summaries in English
Pages 536
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7179-05-7
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset