History and culture of Bulgaria and the Bulgarians (9th19th c.): Historical research and archaeological contributions in memory of Prof. Valentin Pletnyov (Acta Musei Varnaensis XIII, 1—2)
История и култура на България и българите (IX—XIX в.)
Language: Bulgarian with summaries in English
Category: 
Acta Musei Varnaensis

 

Table of contents

Vol. XIII1

Prof. Valentin Pletnyov, PhD (19622017)

Библиография на проф. д-р Валентин Плетньов
Bibliography of Prof. Valentin Pletnyov, PhD

Х. Вачев, В. Нешева. Пред личността и учения проф. д-р Валентин Плетньов (19622017 г.), дълбок поклон!
H. Vachev, V. Nesheva. A Heartfelt Tribute to the Memory of Prof. Valentin Pletnyov, PhD (1962
2017) as a Person and a Scientist

Проф. д-р Валентин Плетньов за своя род. Из писмо до проф. д.и.н. Виолета Нешева, 2012 г.
Prof. Valentin Pletnyov, PhD on His Kin. From a Letter to Prof. Violeta Nesheva, D.Sc., 2012

А. Минчев. Малки спомени за Валентин Плетньов
A. Minchev. Some Small Memories of Valentin Pletnyov

В. Йотов. За острите камъни и не само… За учителите и приятелите в музея
V. Yotov. Of the Sharp Stones… and Not Just That. Of the Teachers and Friends at the Museum

Archaeological Contributions

K. Popkonstantinov, R. Kostova, V. Pletnyov. Christianizing the Landscape: Monasteries or Episcopal Residences in Late Ninth-Century Bulgaria?

М. Манолова-Войкова. Крепостта „Петрич кале“ над с. Разделна, Варненско (предварително съобщение)
M. Manolova-Voykova. The Fortress of Petrich Kale near the Village of Razdelna, Varna Region (Preliminary Report)

В. Йотов. Кръгла бронзова фибула с изображение на конник в триумфален ход от околностите на Одесос
V. Yotov. Circular Bronze Fibula with an Image of a Horseman in a Triumphant Pose from the Vicinity of Odessos

М. Даскалов. Един интересен гробен комплекс от Созопол (гроб № 15 от некропола на остров Св. Кирик)
M. Daskalov. An Interesting Grave Complex from Sozopol (Grave № 15 from the Necropolis of St. Kirik Island)

С. Дончева, Н. Николов. Прорезни ажурни коланни краища с изображения на грифони
S. Doncheva, N. Nikolov. Slotted Openwork Belt Ends with Griffins

С. Бакърджиев, Т. Вълчев. Ранносредновековно селище до с. Лозенец, област Ямбол
S. Bakardzhiev, Todor Valchev. An Early Medieval Settlement near Lozenets Village, Yambol Region

К. Апостолов. Находки от гроб № 100 на средновековния некропол край град Омуртаг
K. Apostolov. Artifacts From Grave № 100 of the Mediaeval Necropolis near the Town of Omurtag

E. Пенчева, М. Николаева. Средновековни графити от IХХ в. от селището в местността Петрова нива, археологически резерват „Сборяново“
E. Pencheva, M. Nikolaeva. Medieval Graffiti Dated to the 9th
10th Centuries from the Settlement in Petrova Niva Locality, Sboryanovo Archaeological Reserve

Г. Атанасов. Средновековни църковни кръстове от Южна Добруджа. 2. Addenda et Corrigenda
G. Atanasov. Medieval Church Crosses from South Dobrudzha. 2. Addenda et Corrigenda

И. Чокоев. Златна сърма от средновековния град Анхиало
I. Chokoev. Gold Threads from the Mediaeval Town of Anchialos

К. Тотев, Н. Ботева. Основаване, освещаване и посвещение на християнски храмове през XIIIXIV в. според археологическия материал от разкопките на крепостта „Трапезица“ във Велико Търново
K. Totev, N. Boteva. Fundamentals, Consecration and Dedication of Christian Temples in the 13th
14th Centuries, According to Archaeological Material from the Excavations of Trapezitsa Fortress in Veliko Tarnovo

А. Минчев. Късновизантийски бронзови кадилници от типа „кацион“/ “katzion” от България (ХІІІХІV в.)
A. Minchev. Late Byzantine Bronze Censers of “Katzion” Type from Bulgaria (the 13th
14th Centuries)

М. Николов. Западният вход на крепостта „Русокастро“. Проучвания през 2016 г.
M. Nikolov. Тhe West Entrance of the Fortress of Rusokastro. Excavations in 2016

Ф. Петрунов. Некрополът на Църква № 2 в НАПР „Калиакра“ (предварително съобщение)
F. Petrunov. The Necropolis of Church № 2 in the National Archaeological Park and Reserve “Kaliakra” (Preliminary Report) 

Б. Петрунова. Нефритена плочка за колан от Калиакра
B. Petrunova. Jade Belt Plaque from Kaliakra

Г. Райкова. Средновековна диадема от фонда на Национален археологически музей  София
G. Raykova. Medieval Diadem from the National Archaeological Museum, Sofia’s Collection

Е. Василева. Прочелник/лента с висулки-кръстове от ХVХVІІ в.
E. Vasileva. Headband/Strip with Cross-Shaped Pendants from the 15th
17th Centuries

И. Петракиев. Капачета за териак на венецианската аптека Alla testa d’oro с годината „1603“ от България. Опит за типология
I. Petrakiev. Theriac Capsule Lids from the Venetian Pharmacy “Alla Testa D’oro” Stamped with the Year “1603” from Bulgaria. An Attempt at Typology

П. Пеев, Р. Бекова. Данни за риболова от средновековните обекти Кастрици и Петрич кале
P. Peev, Radoslava Bekova. Data Concerning Fishing from the Medieval Sites of Kastritsi and Petrich Kale

--

Vol. XIII2

Numismatic Research

К. Дочев. Колективна монетна находка със златни перпери (ХІІІ в.) от с. Долище, област Варна
K. Dochev. Coin Hoard of Gold Hyperpyra (13th Century) from Doliste Village, Varna Region

И. Лазаренко. Съкровище с перпери „Йоанов“ тип, намерено в района на средновековния град Кастрици
I. Lazarenko. Hoard of “John’s” Type Hyperpyra Found in the Area of the Medieval Town of Kastritsi

Ж. Жекова. Съкровище със сребърни монети на цар Иван Александър (13311371 г.) от крепостта „Кастрици“
Z. Zhekova. Hoard of Silver Coins of Tsar Ivan Alexander (1331
1371) from the Fortress of Kastritsi

В. Овчаров. Новооткрит грош на добруджанския владетел Тертер
V. Ovcharov. Newly Discovered Grosso of the Dobrudzha Ruler Terter

В. Пенчев. Част от колективна находка със сребърни монети от ХVІ  началото на ХVІІ в. от Варненско
V. Penchev. Part of a Hoard with Silver Coins from the 16th 
 the Beginning of the 17th Century from the Varna Region

Historical Research

С. Йорданов. Средновековна Варна и нейната субстратна топонимия: Addenda minores ad quaestionum (I)
S. Yordanov. Medieval Varna and its Substrate Toponymy: Addenda Minores ad Quaestionum (I)

Н. Хрисимов. Приписката в Чивидалското евангелие и името на българския владетел, управлявал между княз Борис и цар Симеон
N. Hrissimov. The Colophon in the Gospel of Cividale, and the Name of the Bulgarian Lord who Ruled Between Prince Boris and Tzar Simeon

Н. Марков. За минно-подривното дело в Османската империя. Кратки бележки
N. Markov. Breves notes sur le corps des sapeurs de l’armée ottomane

Г. Ковачев. Казашки набези по Западното черноморско крайбрежие през първата половина на ХVІІ в.
G. Kovachev. Cossack Raids on the Western Black Sea Coast during the First Half of the 17th Century

Х. Вачев. Женски пръстени-печати от ХVІІІ в.
H. Vachev. Women’s Signet Rings from the 18th Century

К. Хубенов, Н. Митев. Гробни находки от Руско-османската война 18281829 г., съхранявани в музея на Възраждането във Варна
K. Hubenov, N. Mitev. Grave Objects from the Russo-Ottoman War 1828
1829, Held by the Museum of National Revival in Varna

И. Русев. За хронологията и някои дискусионни въпроси относно появата и ползването на телеграфа през Кримската война (18531856 г.)
I. Roussev. Regarding the Chronology, and Questions Currently under Discussion on the Emergence and Use of the Telegraph during the Crimean War (1853
1856)

Н. Митев. Европейската историография през XXI в., посветена на последните кръстоносни походи на Балканите през 14431444 г.
N. Mitev. The European Historiography of the 21st Century, Dedicated to the Last Crusades in the Balkans 1443
1444

Т. Роков. Началото на експерименталната морска археология в България
T. Rokov. The Beginnings of Experimental Maritime Archaeology in Bulgaria

 

Details
Publisher Ongal
Language Bulgarian, English with summaries in English and French
Pages 680
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISBN 978-619-7373-68-4
Creation date 2019
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset