Terra antiqua balcanica at mediteranea. Miscellanea in honour of Alexander Minchev International conference Varna, February 23th, 2007

 

Table of contents

М. Издимирски. Находки, съдържащи персийски монети от Североизточна Тракия. Състояние на проучванията

M. Izdimirski. Hoards Containing Persian Coins from North-Eastern Thrace. Condition of Researches (Summary)

G. Talmaţchi. Aspect of the Circulation in Dobrudja of Coins Issued during the Autonomous Period in Odessos, Mesambria and Apollonia Pontica
Г. Талмацки. Циркулацията на автономни монети на Одесос, Месамбрия и Аполония Понтика в Добруджа (Резюме)

M. Dima. A Hoard of Silver Coins of Istros Found at Dobrogled (Varna region)
М. Дима. Съкровище от сребърни монети на Истрос, намерено край Доброглед (Варненско) (Резюме)

I. Karayotov. Character of the Mesambria Pontica Bronze Coinage. Periodization
И. Карайотов. Характер на бронзовото монетосечене на Месамбрия. Периодизация
(Резюме)

В. Пенчев. Рядка тетрадрахма на Одесос от фонда на Национален исторически музей София
V. Penchev. A Rare Tetradrachm of Odessos in National Historical Museum in Sofia
(Summary)

Е. Паунов. Находката с републикански денари от Обзор/1953: нов прочит
E. Paunov. Obzor/1953 Hoard of Republican Denarii Reconsidered (Summary)

И. Топалилов. Ролята на монетите на Филип ІІ Македонски в градската пропаганда на Филипополис през ІІ–ІІІ в.
I. Topalilov. The Role of the Coins of Philip II of Macedon in the City Propaganda of Philippopolis during 2nd–3rd Centuries AD
(Summary)

Г. Дзанев. Колективна монетна находка от село Белинци, Разградско
G. Dzanev. A Deposited Coin Find from Belintsi, Region of Razgrad
(Summary)

И. Лазаренко. Хронология на монетите, сечени в Одесос във времето от император Септимий Север (193–211) до император Гордиан ІІІ (238–244)
I. Lazarenko. Chronology of the Coins, Minted in Odessos in the Period from the Reign of Emperor Septimius Severus (AD 193–211) until Emperor Gordian ІІІ (AD 238–244)
(Summary)

В. Стойков. Моливдовул на император Юстиниан I (527–565), намерен в „Ковачевско кале“, Поповско
V. Stoykov. Molybdobulla of Justinian I (527–565), discovered in the fortress „Kovachevsko kale“ Region of Popovo (Summary)

И. Йорданов. Печати на двама византийски пълководци от VІ в.намерени в България. Опит за идентифициране
I. Jordanov. Seals of Two 6th Century AD Byzantine Military Leaders Found in Bulgaria. An identification attempt
(Summary)

В. Пантелеев. Четири непубликувани византийски императорски моливдовула от България
V. Panteleev. Four Unpublished Byzantine Emperor’s Molybdobullae from Bulgaria
(Summary)

И. Лазаренко. Втори моливдовул на българския патриарх Симеон (40-те години на ХІV в.)
I. Lazarenko. Second Molybdobulla of Bulgarian Patriarch Symeon (40-tiеs of 14th C.)
(Summary)

A. Krivenkov, V. Ovtcharov. Bulgarian Coins Found on Kosteshty Site in Moldova
А. Кривенков, В. Овчаров. Български монети, открити в Костешти, Молдова (Резюме)

В. Овчаров. Редки и неописани български монети от XIV век
V. Ovtcharov. Rare and Undescribed Bulgarian Coins from the 14th Century (Summary)

Д. Стоянова, И. Лозанов. Керемиди с енглифични печати от Месамбрия Понтика
D. Stoyanova, I. Lozanov. Tiles with Englyphic Stamps from Mesambria Pontica
(Summary)

V. Cojocaru. Noch einmal zur Herkunft des Ehrenbeschlusses für Epikrates, Sohn des Nikobulos (Syll.3 707 = ISM I 65)
В. Кожокару. Още веднъж за произхода на почетния декрет за Епикрат, син на Никобул (Syll.3 707 = ISM I 65) (Резюме)

К. Порожанов. Тракийският владетел Садалас ІІ (48–42 г. пр.Хр.) и Одесос в IGBulg. I2, № 43
K. Porozhanov. The Thracian Ruler SadalaS II (48–42 BC) and Odessos in IGBulg. I2, № 43 (Summary)

Н. Шаранков. Гръцки надписи от Одесос
N. Sharankov. Greek Inscriptions from Odessos
(Summary)

Л. Вагалински. За надписа на Ксистарх от римския Филипопол (IGBulg. III/1, № 893)
Lyudmil Vagalinski. On the Inscription of Xystarches from Roman Philippopolis (IGBulg. III/1, № 893)
(Summary)

З. Гочева. Култът на Дионис в гръцките градове колонии на западния бряг на Черно море
Zlatozara Gočeva. Le culte de Dionysos dans les villes colonies grecques de la côte ouest-pontique
(Summary)

Е. Пенчева. Чаша от римската епоха с гръцки надпис, изпълнен в техника „Барботино“
E. Pencheva. A Roman Cup with Greek Inscription Completed in „Barbotino“ Technique
(Summary)

D. Mazzoleni. La diaconesse d`une inscription paléochrétienne de Bulgarie
Д. Мацолени. Жена–дякон в един раннохристиянски надпис от България (Резюме)

К. Попконстантинов. Новооткрит надпис на зограф в Боянската църква
K. Popkonstantinov. Newly-Found Inscription of an Icon-Painter in Boyana Church
(Summary)

Е. Бакалова. Реликварият с черепа на св. Йоан Предтеча от Топкапъсарай: български, сръбски или румънски?
E. Bakalova. The Reliquary of the precursor’s skull at the Topkapi museum (Istanbul): is it Bulgarian, Serbian or Romanian?

Съкращения / Аbbreviations

Authors and Addresses

Details
Publisher Archeological museum – Varna
Language Bulgarian-English-French
Pages 414
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISBN 978-954-8279-64-2
Creation date 2011
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset