Terra antiqua balcanica at mediteranea. Miscellanea in honour of Alexander Minchev. International conference Varna, February 23th, 2007

 

Table of contents

 

Александър Минчев на 60 години
The 60th anniversary of Alexander Minchev

Д. Дилов. Каменни „скиптри-чукалки" от късната бронзовата епоха, намерени в долината на река Бели Лом
D. Dilov. Stone „Scepters-Pestles" of the Late Bronze Age in the Valley of Beli Lorn River (Summary)

К. Рабаджиев. Залмоксис, гетите и безсмъртието
K. Rabadjiev. Zalmoxis, the Getae and Immortality (Summary)

Т. Стоянов. Ритонът с протоме на бик от боровското съкровище
T. Stoyanov. The Rhyton with Bull Protome from the Borovo Treasure (Summary)

N. Theodossiev. The Thracian Tholos Tomb at Eriklice Reconsidered
Н. Теодосиев. Нов анализ на тракийската куполна гробница при Ерикличе (Резюме)

M. Jackson. Early Hellenistic Earrings from a Regional Black Sea Workshop
М. Джаксьн. Ранноелинистически обеци от местна работилница в района на Черно море (Резюме)

И. Маразов. Златни пластини във форма на едикула от "Колекция Васил Божков"
I. Marazov. Gold Plates in the Shape of Aedicula from "Vassil Bozhkov Collection" (Summary)

А. Орачев. Проучвания върху историята и археологията на Левия Понт 3: Земетресения и последици по добруджанското крайбрежие през III—IV век (предварителни наблюдения)
A. Orachev. Studies on the History and Archaeology of the Left Pontus 3: Earthquakes and Quake Consequences on the Territory of Dobrudzha Coastal Area in3rd-4th Century AD (Preliminary Observations) (Summary)

Д. Ботева. Посветителни релефи на тракийския конник с изображение на (коленичил) бик, нападнат от лъв
D. Boteva. Votive Reliefs of the Thracian Horseman with Representation of a (Knelling) Bull Attacked by a Lion
(Summary)

M. Oppermann. Der Hekatekult im Ostbalkanraum
М. Оперман. Култът към Хеката в източнобалканския регион (Резюме)

J. Herrmann. Athena Votes for Orestes
Д. Херман.Атина гласува за Орест (Резюме)

T. Todua, A. Noneshvili. Roman Phalera from Colchis
Т. Тодуа, А. Нонешвили. Римската phalerae от Колхида (Резюме)

Х. Кузов, В. Тенекеджиев, О. Александров. Саркофази от римския некропол на Одесос
H. Kuzov, V. Tenekedzhiev, O. Aleksandrov. Sarcophagi in the Roman Necropolis of Odessos (Summary)

L. Ota. Tombes aux résidus de l'incinération déposés dans un caisson enMésie Inférieure
Л. Оца. Гробове с останки от кремация, поставени в ковчег, намерени в Долна Мизия (Резюме)

V. Sekulov. Burial Customs of the Gushterova Chukarka Necropolis of Roman Imperial Period
В. Секулов. Погребалният обряд в некропол а Гущерова чукарка (I-III в.) (Резюме)

J. Bouzek. A Fragment of a Late Roman Puteal or Table with the Story of Infant Achilles
Я. Боузек. Фрагмент от късноримски путеал или маса с историята на малкия Ахил (Резюме)

П. Владкова. Печати за украса на керамични изделия от производствения център при Павликени (провинция Долна Мизия
P. Vladkova. Stempel für Verzierung von keramikerzeugnissen aus dem herstellungszentrum bei Pavlikeni (provinz Niedermösien) (Summary)

U. Lund Hansen. Südosteuropäische glasgefaße aus Südskandinavien
У. Лунд Хансен. Югоизточноевропейски стъклени съдове от Южна Скандинавия (Резюме)

Н. Марков. Късноантична апликация за дреха, намерена край Варна
N. Markov. Applique d'habit de l'antiquité récente trouvée dans la région de Varna (Summary)

Г. Атанасов. Бележки и допълнения към църковната организация в Скития и Втора Мизия през IV-VI в.
G. Atanasov. Notes and Codicils to the Ecclesiastical Structure of Scythia and Moesia Secunda during 4th-6th Century AD (Summary)

Y. Pyatnitsky. Admirations in Pen and Brash: Russian Sources on Istanbul and the Monuments of the Hippodrome
Ю. Пятницкий. Възхита, въплътена с перо и четка: руски извори за Истанбул и паметниците на хиподрума (Резюме)

Y. Stoyanov. Archaeology Versus Written Sources: the Case of the Persian Conquest of Jerusalem in 614
Ю. Стоянов. Археологически проучвания и писмени източници за сасанидското превземане на Йерусалим през 614 година (Резюме)

И. Досева. Релефите от Осеново. За възможната употреба на лъжички за причастие през V-VI в.
I. Dosevа. The Reliefs from Osenovo: on the Possible Use of a Communion Spoon in the 5th 6th Centuries (Summary)

П. Георгиев. "Аспаруховият вал" и неговата връзка с Одесос-Варна
P. Georgiev. "The Rampart of Asparoukh" and its Connection to Odessos-Varna (Summary)

В. Плетнъов. За Одесос и района в края на VI началото на VII в.
V. Pletnyov. About Odessos and its Agjoining Region ad the End of the 6th 7th Centuries (Summary)

К. Станев. Една хипотеза за съдбата на северите след похода на Никифор I през 811 година
K. Stanev. A Hypothesis about the Fate of Severi Tribe after the Campaign of Nicephoros I in 811 (Summary)

В. Йотов. Археологически приноси към историята на Варна през средновековието (3). Ранносредновековна керамика (края на IX-X в.) от средновековния пласт над римските терми
V. Yotov. Archaeological Contributions to the History of Varna during the Middle Ages (3). Early Medieval Ceramics (end of 9th 10th Centuries) from the Medieval Layer above the Roman Thermal Baths (Summary)

В. Павлова. Колан от XIV в., открит до с. Кичево, Варненско
V. Pavlova. A 14th Century Belt Discovered near the Village of Kichevo, Varna Region (Summary)

И. Чокоев. Метализиран текстил от представителен средновековен пояс (IV 5050, РИМ-Варна)
I. Chokoev. Textile with Metal Threads from the Mediaeval Luxury Belt (Inv. no IV 5050, Varna Museum of Archaeology) (Summary)

Abbreviations

Authors and Addresses

Details
Publisher Archeological museum – Varna
Language Bulgarian-English-German-French
Pages 508
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISBN 978-954-8279-64-2
Creation date 2011
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset