The Bulgarian Lands in the Middle Ages 7th  18th Centuries. International Conference. A Tribute to the 70th Anniversary of Prof. Alexander Kuzev, Varna, 12-14 September 2002

 

Table of contents

Списък на научните публикации на Александър Кузев

Requiescat in pace 

История / History

П. Георгиев. Големият землен вал в Добруджа  исторически бележки
P. Georgiev. La grande vallum a Dobroudja  notes historiques (Summary)

М. Раев. За личността и името на Φιλοθέως от Евхаита и някои проблеми на византийската историография в периода 970-1060 г.
M. Raev. On the name and personality of Φιλοθέως from Euhaita and the problems of Byzantine historiography for the period 970-1060 (Summary)

К. Гагова. За императорската титла на Калоян
K. Gagova. Au titre d'empereur de Kaloyan (Summary)

А. Данчева-Василева. Аристокрацията на Пловдив (IV-XIV в.) и топографското развитие на града
A. Dancheva-Vassileva. The Aristocracy of Plovdiv during 4th-14th Centuries and Topographical Development of the Town (Summary)

Г. Николов. Етапи на сепаратизма в Българското царство (края на XII - началото на XIV в.)
G. Nikolov. Zeitabschnitte des Separatismus im Bulgarischen Zarenreich (Ende des 12. bis Anfang des 14. Jhs.) (Summary)

И. Божилов. Деспот Алексий Слав и Мелник
I. Bojilov. Despote Aleksiy Slav et Melnik (Summary)

Й. Андреев. Няколко бележки около личността на деспотица Кераца, майката на цар Иван Александър
J. Andreev. Quelques notes sur la personnalité de despotitza Keratza, la mère du roi Ivan Alexandre (Summary)

П. Павлов. Щрихи към портрета на Вселенския патриарх Йосиф II (1416-1439)
P. Pavlov. Remarks to the portrait of the Oecumenical Patriarch Joseph II (1416-1439) (Summary)

П. Караилиев. Църковният ритуал при поклонение на мощите на св. Петка и св. Филотея
P. Karailiev. The church worship ritual to the relics of St. Petka and St. Filotea (Summary)

Р. Рашев. Крепостта Косово и първият контакт между българи и турци в Северна България през 1388 г.
R. Rashev. Kossovo Fortress and the first Contact between Bulgarians and Turks in North Bulgaria in 1388. (Summary)

P. Soustal. The historical geography and toponymy of Greek Macedonia. Some considerations about the future 11th volume of Tabula Imperii Byzantini
П. Зустал. Историческа география и топонимия на Гръцка Македония  (Резюме)

В. Гюзелев. Споменавания на варненци във венециански, Генуезки и патриаршески документи от XIV-XV в.
V. Gjuzelev. Städter von Varna, von denen in venezianischen, Genuesischen 
 und Patriarchendokumente des 14.-15. Jh. erwähnt wird (Summary)

Л. Кръстев. Унгарска грамота от началото на XV в., свързана с българската история
L. Krastev. Charte hongroise du début du XV siècle, liée à l'histoire bulgare (Summary)

В. Обрешков. Сведенията на Лауро Куирини като извор за военно-административното деление на балканските територии на Османската държава до средата на XV в.
V. Obreshkov. Die Angaben von Lauro Quirini als Quelle fuer die militaer-administrative Teilung der Balkanterritorien des Osmanischen Staats bis Mitte des 15. Jhds (Summary)

И. Русев. За местоположението на нахийския център Йеркеч през XV-XVI в.
I. Rusev. About the Localization of Jerkech, Center of District ('Nahija') in the 15th and 16th Centuries (Summary)

Р, Михнева. Цивилизация и икономика  новият "Път на коприната". Pro et contra (или за смисъла на познанието и историята)
R. Mihneva. Civilization and Economy — the new "Road of the Silk". Pro et contra (or the sense of knowledge and history) (Summary)

В. Тъпкова-Заимова. Българската и балканска история в творчеството на един позабравен византолог — Монсеньор Луи Пти
V. Tapkova-Zaimova. L'histoire bulgare et balkanique dans l'oeuvre d'un byzantiniste un peu oublié  Monseigneur Louis Petit (1868-1927) (Summary)

Нумизматика и сфрагистика / Numismatics and sphragistics  

А. Пейков. Рядка готска монета от VI в.
A. Peikov. A Rare Gothic Coin from the 6th Century (Summary)

E. Oberländer-Tärnoveanu. Notes on the Beginnings of the Bulgarian Medieval Coinage
Е. Оберлендер-Тарновяну. Бележки върху началото на средновековното българско монетосечене (Резюме)

И. Лазаренко. Находка от средновековни сребърни монети от Варна
I. Lazarenko. A find of mediaeval silver coins from Varna (Summary)

В. Пенчев. Още една монета на деспот Добротица, намерена в Созопол
V. Penchev. Encore une monnaie du despote Dobrotitza, trouvée à Sozopol (Summary)

А. Минчев. Бронзови теглилки от Средновековието и Османския период във Варненския археологически музей
A. Minchev. Bronze weights of the mediaeval and ottoman period at the Museum of archaeology in Varna (Summary)

Л. Лазаров. Монети на малоазийски бейлици от България
L. Lazarov. Des monnaies des beylici de l'asie mineure provenant de Bulgarie (Summary)

P. Diaconu. La Thrace et la Mésopotamie (Occidentale)
П. Дякону. Тракия и Месопотамия (Западна) (Резюме)

И. Йорданов. Отново за печатите на Дамян Добромир — дук на Тракия и Месопотамия
I. Yordanov. Once again about stamps of Damyan Dobromir — a duke of Thrace and Mesopotamia (Summary)

A. Madgearu. Ruled indeed Basil Apokapes the Paradunavon Theme?
А. Маджару. Управлявал ли е наистина Василий Апокап тема Парадунавон?

Details
Publisher Zograf
Language Bulgarian-English-French-German
Pages 386
Illustrations b&w photographs, drawings
Binding paperback
ISBN 954-427-667-X
Creation date 2005
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset