Word formation tendencies in Bulgarian language development through the Middle Ages (Cyrillo-Methodian traditions in fourteenth-century manuscripts) (Cyrillo-Methodian Studies 24)Language: Bulgarian

 

The monograph treats the problems of the deverbative nouns in translated and non-translated (original) fourteenth-century text of Medieval Bulgarian literature.

 

Table of contents

Увод [Introduction]

Словообразувателни категории и словообразувателни типове при еднокоренните и сложните производни

Глава I. Еднокоренни производни [Chapter I. Monoradical derivatives]

I. Имена за производители на действие (Nomina agentis)

A. Имена за лица от мъжки род

1. Словообразувателен тип със суфикс -тель

2. Словообразувателен тип със суфикс -ьникъ

3. Словообразувателен тип със суфикс -ьць

4. Непродуктивни словообразувателни типове

4.1. Словообразувателен тип със суфикс -ауь

4.2. Словообразувателен тип със суфикс -уии

4.3. Словообразувателен тип със суфикс -таи, -атаи

5. Конверсиални образувания

Б. Имена за лица от женски род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ица

1.1. Деятелни имена за лица от ж.р., за които има паралелни агентивни названия от м.р.

1.2. Деятелни имена за лица от ж.р., които няма съответствия от м.р.

II. Имена за действия и за резултати от действия (Nomina actionis et resultativa)

A. Имена от среден род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ние

2. Словообразувателен тип със суфикс -тие

3. Словообразувателен тип със суфикс -ие

4. Словообразувателен тип със суфикс -ьство

5. Словообразувателен тип със суфикс -ьствие

6. Непродуктивни словообразувателни типове от среден род

Б. Имена от женски род

1. Слабопродуктивни словообразувателни типове

1.1. Словообразувателен тип със суфикс -ьба

1.2. Словообразувателен тип със суфикс -тва

1.3. Словообразувателен тип със суфикс -иь

1.4. Словообразувателен тип със суфикс -сиь

1.5. Словообразувателен тип със суфикс -зиь

1.6. Словообразувателен тип със суфикс -ель (-т-ель)

2. Непродуктивни словообразувателни типове

3. Конверсиални образувания

В. Имена от мъжки род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ъкъ (-тъкъ)

2. Словообразувателен тип със суфикс -ан

3. Словообразувателен тип със суфикс -ежь

4. Конверсиални образувания

III. Имена на средства за действие (Nomina instrumenti)

A. Имена от среден род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ло

1.1. Словообразувателен подтип с разширен суфикс -ило

1.2. Словообразувателен подтип с разширен суфикс -ало

Б. Имена от мъжки род

1. Непродуктивни словообразувателни типове със суфикси -ьникъ, -ьцъ, -и, -ырь

2. Конверсиални образувания

В. Имена от женски род

1. Непродуктивни словообразувателни типове със суфикси -ьца,-ица, -ль, -ель и пр.

2. Конверсиални образувания

IV. Имена за места (Nomina loci)

A. Имена от среден род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ище

2. Словообразувателен тип със суфикс -ние (-ение)

Б. Имена от женски род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ьница (-ильница, -альница)

2. Словообразувателен тип със суфикс -ель

В. Имена от мъжки род

Глава II. Сложни думи [Chapter II. Composita]

I. Имена за производители на действие (Nomina agentis)

A. Имена за лица от мъжки род

1. Словообразувателен тип със суфикс -телъ

2. Словообразувателен тип със суфикс -ьникъ

3. Словообразувателен тип със суфикс -ьць

4. Съпоставителен структурен анализ на композитата със суфикси –телъ, -ьникъ и –ьць

5. Слабопродуктивни и непродуктивни словообразувателни типове

Б. Имена от женски род

1. Словообразувателен тип със суфикс -ица

1.1. Словообразувателен тип с разширен суфикс -ьница

1.2. Словообразувателен тип със сложен суфикс -тельница

II. Имена за действия и за резултати от действия (Nomina actionis et resultativa)

1. Словообразувателен тип със суфикс -ние

2. Словообразувателен тип със суфикс -тие

3. Словообразувателен тип със суфикс -ие

III. Имена на средства за действия (Nomina instrumenti) и Имена за места (Nomina loci)

Глава III. Функционална характеристика на словообразувателните категории и словообразувателните типове в паметници от XIV в. [Chapter III. Functional characteristic]

Заключение [Conclusions]

Библиография [Bibliography]

I. Източници

II. Речници и индекси

III. Списък на унифицираните съкращения, използвани в речниците на SA, CC, CP, SJS, Срезн, Mk, СДЯ и у Vaillant 1974

IV. Цитирана и използвана литература

Приложения [Appendices]

1. Азбучен списък на ексцерпираните съществителни от глаголна основа и разпространението им по паметници [Alphabetical list of the excerpted deverbative nouns and their distribution by literary monuments]

2. Славяно-гръцки и гръцко-славянски регистър на композитата [Slavic-Greek and Greek-Slavic register of the composita]

3. Обратен речник (Index a tergo) [Reverse dictionary (Index a tergo)]

Summary in Engilsh

Словообразувателни тенденции в развитието на българския книжовен език през Средновековието

 

...

Details
Publisher Cyrillo-Methodian Research Centre
Language Bulgarian
Pages 272
Illustrations
Binding paperback
ISSN 0205-2253
Creation date 2015
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset