Peter Chernorizets: A 10th century Old-Bulgarian writer (Cyrillo-Methodian Studies 9)
Language: Bulgarian with a summary in English

 

Table of contents

Увод

Първа част

Първа глава. Произход, авторство и време на възникване на творбите

Мнения за произхода на творбите и за техния автор

Някои особености в съдържанието с косветни данни за хронологията на словата

Втора глава. Разпространение на творбите в славянските ръкописни книги

Творби на Петър Черноризец в сборници със смесено съдържание

Слова на Петър Черноризец в Пролога и чети-минеите

Слова на Петьр Черноризец в Измарагда и Златоуста

Трета глава. Петър Черноризец. Бележки за историята на текстовете

Слово за поста

Поучение за спасение на душата

Слово за временния живот

Слово за различната неправда

Четвърта главa. Езикови наблюдения

Езикови данни в преписите на словата до XIV в. включително

Нормативни русизми в преписите на творбите на Петър Черноризец до XIV в.

Носовки

Застьпници на *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt

Съчетанията *dj, *zdj, *zg, *tj

Ерови гласни

Епентетично л

Звукът ъ

Писане -ье, -ья, -ью, -ье/ие, -ия, -ию, -ие

Звукът г

Меко т в трето лице на глаголите

Някои именни окончания и наставки

Императив

Редки (ненормативни) русизми в преписите на творбите на Петър Черноризец до XIVв.

Застъпникът ч<*tj, *kt

Първо пълногласие

Застъпници на *ort, *olt

Някои гласни в началото на думата

Отделни диалектни фонетични русизми

Смесване на ы-и

Групата здр

Окончание  в староруския език и я в старобългарския език

Окончания на прилагателни

Форми на лични местоимения и възвратно местоимение

Съществителни с осниви на -es-

Звателна форма

Двойствено число

Окончание във второ лице единствено число сегашно време

Окончание в трето лице на глаголите

Окончание в първо лнце множествено число

Някои особености в употребата на миналите времена

Явление в употребата на причастията

Уточнения за някои словообразувателни модели

Въпроси на синтаксиса

Различия в предложно-падежната система

Задпоставен член

Описателно бъдеще време

Инфинитив и да-конструкции

Някои обобщения

Езикови данни в преписите на словата на Петър Черноризец от периода на второто южнославянско влияние

Въпроси на лексиката

Втора част

Първа глава. Археографски сведения

Петра недостоинаго съказание о постъ и о молитвъ устава и чина църковнаго (СП). Слово о постъ велицямъ и о Петровя говянии и о Филиповя (СПВПФ)

Слово Петра черноризца о житии семъ (СЖС)

Слово Петра черноризца (Петра някоюго, светаго Петра) о временьнямъ житии семь (СВЖ). Слово Петра черноризца на богатыя и убогыя (СБУ)

Слово Петра някоюго (Петра черноризца) и сяпротивни вьсяцемъ (ССВ). Слово о правде и о неправде (СПН)

Втора глава. Текстове

Слово за поста и за молитвата (СП). Слово за великия пост и за постенето на Петър и Филип (СПВПФ)

Поучение за душевното спасение (ПСД). Слово за душевната полза (СДП). Слово за този живот (СЖС)

Слово за временен живот (СВЖ). Слово за богатите и бедните (СБУ)

Слово за различната неправда (ССВ). Слово за правдата и неправдата (СПН)

Трета глава. Преводи

Сказание на Петър Недостойни за поста и за молитвата според църковния чин и устав

Поучение на Петьр Черноризец за душевното спасение

Слово на Петър Някой за временния живот

Слово на Петър Някой за различната неправда

Приложения

Словник на творбите на Петър Черноризец

Списък на съкратените думи в словата на Петър Черноризец

Цитирани ръкописи

Съкращения

Резюме на английски език

Петър Черноризец. Старобългарски писател от Х век

...

Details
Publisher Cyrillo-Methodian Research Centre
Language Bulgarian with a summary in English
Pages 448
Illustrations
Binding hardback
ISSN 0205-2253
Creation date 1994
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset