A hundred years of Cyrillo-Methodian Studies in Bulgaria / Identification of Jewish and Christian models in literature (Cyrillo-Methodian Studies 25)
Language: Bulgarian, Russian, Engslish

 

Table of contents

100 години кирилометодиевистика в България

С. Бърлиева, Д. Найденова. Кирилометодиевистиката в БАН  100 години между науката и политиката

Г. Гълъбова. Опит за размисъл за славистиката, мисленето и политиката

А. Наумов. Палеославистиката в служба на идеята

С. Куюмджиева. Музикалната старобългаристика  променящи се перспективи

Р. Марти. Кирило-методиевската традиция в чуждо облекло (ролята на латиницата в Кирило-Методиевата мисия и в България)

В. Тъпкова. Кирилица или латиница?

В. Ефимова. Об истории изучения старославянского калькирования: Проблемы и методы

Т. Илиева. Приносът на българските учени в областта на историческата лексикография

У. Федер. Какво е било пропуснато?

Е. Джевиецка. Юбилейните сборници като свидетели на епохата. Към въпроса за рецепцията на кирило-методиевската традиция в модерната българска култура

В. Желязкова. За една инициатива на Климентовия отбор

Ц. Величкова. Руски учени кирилометодиевисти (по документи от Научния архив на БАН)

Б. Мирчева. Фотокопия от преписи на житията на архиепископ Методий в Научния архив на БАН (Археографски бележки)

Н. Ганчева. За един библиографски преглед на руските кирило-методиевски проучвания през XIX в. в архивния фонд на Стоян Аргиров (БИА, ф. 287, а.е. 28, л. 64–136)

М. Гардзанити. Миссионерское наследие Кирилла и Мефодия и Симеонов сборник

A. Delikari. The Cyrillo-Μethodian Mission, Theophylact of Ohrid and the Long Life of Saint Clement

Т. Асенов. Живот и книжовна дейност на Константин Преславски  основни насоки на изследване през ХІХХХ в.

М. Лешка. Был ли Симеон I Великий знатоком истории Древнего Рима? К вопросу о достоверности свидетельства патриарха Николая Мистика

Х. Трендафилов. Учителят и неговият ученик: Комитас и Симеон

И. Христова. Службата за Благовещение в славянските староизводни минеи

Р. Койчева. Кога и къде са създадени старобългарските троични стихири с фразов акростих?

Т. Славова. Песента на цар Давид (Втора книга Царства 22 и Псалм 17)

Е. Мирчева. Още веднъж за камилите в Новия завет, или за една метафора от Евангелието от Матей и нейния старобългарски превод

Т. Борисова. Древнеболгарские источники Загребской триоди

К. Станев. Среднодунавски славяни в българските земи през Ранното средновековие

Г. Минчев. Между фолклорния наратив и манастирското предание. Легендите за св. Наум Охридски от „Патерик манастира светога Наума“ на еп. Николай Велимирович

К. Маринов. Византийската имперска идея и претенциите на цар Симеон според словото „За мира с българите“

Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата

A. Kofsky. Syriac Christian, Greek Christian and Contemporaneous Jewish Hermeneutics (4th5th centuries): Paradigms of Interaction

S. Ruzer. Theodore of Mopsuestia’s Hermeneutics of Judaism as Reflection of IntraChristian Christological Dispute

Г. Гълъбова. Културната типология на Филип Риф и приложимостта ѝ за литературната хибридизация на теологичните идеи за човечеството и духовния напредък (български пример)

И. Найденов. Старозаветната figura etymologica в новия български превод на Библията

Р. Зарембски. Перевод библейских собственных имен в старых польских переводах Библии как исследовательская проблема (на примере нескольких ветхозаветных имен)

С. Баталова. Жанр и структура: наблюдения върху славянската преводна тълковна версия на Книга на пророк Исая

I. Dimitrova. Interaction of Semitic and Greek Models in the First Slavic Script System

T. Daiber. Written Words. Vita Cyrilli III: 17

Б. Мирчева. Модели на приписки в два славяно-румънски преписа на Успение Кирилово

M. Skowronek. Poetry as a Component of Old Testament Narrative Texts: Notes on Palaea Historica

С. Иванов. Университетский Liberal Arts курс „Библия как литература“: к более адекватному пониманию автентичного культурного контекста

M. Almalech. The Queen оf Sheba and Lilith  from Talmud to Notre Dame de Paris

100 години кирилометодиевистика в България / Идентифициране на еврейски и християнски модели в литературата

...

Details
Publisher Cyrillo-Methodian Research Centre
Language Bulgarian, Russian, Engslish
Pages 356
Illustrations
Binding paperback
ISSN 0205-2253
Creation date 2016
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset