Centenary from the birth of Dr. Vasil Haralanov (19072007). Proceedings of the international symposium dedicated to the centennial of the Dr. Vasil Haralanov held in Shumen, Bulgaria, September 1315, 2007.
Original title: Сто години от рождението на д-р Васил Хараланов (19072007). Category: Sigillography
 
 
Table of contents
 
Dr. Vassil Haralanov — Life and Activity

Ж. Жекова, И. Йорданов. Васил Хараланов — личност и творчество
Z. Zhekova, I. Yordanov. Vassil Haralanov — Life and activity (summary)

Б. Томова. Професор Тодор Герасимов и сбирка д-р Васил Хараланов
B. Tomova. Prof. Todor Gerasimov and Vassil Haralanov’s Collection (summary)

В. Герасимова. Писмата на д-р Васил Хараланов до професор Тодор Герасимов
V. Gerasimova. Dr. Vassil Haralanov’s letters to Prof. Todor Gerasimov and his collection (summary)

Ж. Жекова. Нумизматичната колекция на д-р Васил Хараланов в Шуменския музей
Z. Zhekova. The numismatic collection of Dr. Vasil Haralanov preserved in the Shumen museum (summary)

И. Йорданов. Печатите от колекцията на д-р Васил Хараланов
I. Yordanov. The seals in the collection of Dr. Vasil Haralanov (summary)

В. Хараланов. За паричното обръщение в стария Шумен

Sigillography

Р. Рашев. Златните пръстени с кръстовидни монограми от Малая Перешчепина: последните четения и интерпретации
R. Rashev. Gold rings with monogrammatic inscriptions from Mala Pereshchepina 
 New readings (summary)

К. Попконстантинов. Печати на багатури или печати на престолонаследници?
K. Popkonstantinov. Seals of Bagatours or seals of heirs to the throne? (summary)

J. Nesbitt. An Unpublished Lead Seal of Tsar Peter I (927—969)

Т. Тодоров. Владетелският статут и титла на цар Петър І след октомври 927 година: писмени сведения и сфрагистични данни (сравнителен анализ)
T. Todorov. The ruler’s status and title of Tsar Peter I after October 927: Written sources and sigillographic data (comparative analysis) (summary)

A. Gkoutzioukostas. Published Lead Seals Concerning Quaestura Exercitus

W. Seibt. Byzantine sigillography and Bulgaria — A symphony with surprises

J.-C. Cheynet. L'aristocratie Byzantine en Bulgarie, principalement d’apres les sceaux (XIe—XIIe siecle)

A. Seibt. Gelesenes und geschriebenes. Zur interpretation Byzantinischer bleisiegel aus Bulgarien. Der familienname Pegonites

С. Иванов. Новооткрити моливдовули от разкопките на Дворцовия площад в Плиска
S. Ivanov. Newly found lead seals from the excavations of the palace square in Pliska (summary)

М. Минкова. Нов оловен печат на Йоан севаст и велик доместик на Изтока и Запада (XII век), открит в Берое
M. Minkova. A new lead of John Sebastos and Grad Domestikos of all the Orient and the West (12th c.) found in Beroe (summary)

Н. Кънев. Новооткрит севастократорски оловен печат от територията на Централна Северна България
N. Kanev. A newly discovered Sebastokrator’s lead seal from the area of Central North Bulgaria (summary)

L. Leontiades. Well- and less known family names on Byzantine seals

М. Робов, Й. Алексиев. Булотирион от култовия комплекс при с. Воден, Бургаска област, България
M. Robov, Y. Alexiev. Boullotirion from the cult set of buildings near Voden village, Burgas region (summary)

В. Степаненко. К иконографии изображений печатей кесарей в Византии IX—XI вв.
V. Stepanenko. The type of the Kaisar’s lead seals in 9th—11th c. (summary)

Е. Степанова. Печати Крыма из коллекции Н.П. Лихачева
E. Stepanova. Seals of Crimea from the collection of N.P. Likhachev (summary)

Н. Алексеенко. Новые находки византийских печатей в Херсоне (из состава архивного комплекса моливдовулов)
N. Alexeenko. New finds of Byznatine lead seals from Cherson (summary)

R. Kostova. Space and Power on the West Black Sea Cost late 10th to 12th c.: The sigillographic evidence

B. Caseau. L'iconographie des sceaux après la fin de l'conoclasme (IXe—XIe S.)

И. Илиев. Кореспондентите на Теофилакт Охридски според печатите от България
I. Iliev. The correspondents of Theophylaktos of Ohrid according to the seals from Bulgaria (summary)

M. Jeffreys. A possible on-ine future for sifillography

C. Stavrakos. The donor inscriptions of Panagia Molybdoskepastos and Saint Paraskevi of Vikos in Epirius
Χ. Στααυράκος.Οικτιτορκες επιγραφες της μονης Παναγιας Μολυβδοσκεπάστου και της Αγίας Παρακευης βικου στην Ήπειρο (summary)

Numismatics

И. Карайотов. Тетрадахми на Месамбрия и Одесос, публикувани през последните години
I. Karayotov. Tetradrachmes de Messambria et d'Odesos, publiés au cours des années dernières (summary)

Б. Русева. Петнадесет златни статера от колекцията на НИМ — фрагмент от разпиляно съкровище
B. Ruseva. Fifteen gold staters in the collection National Historical Museum (Sofia) — A portion of a scattered Hellenistic treasure (summary)

А. Койчев. Препречатани сребърни монети на Сараток и Котис, сечени в Маронея
A. Koychev. Over-struck silver coins of Thracian rulers Saratokos and Kotys minted in Maroneia (summary)

Г. Дзанев. Нов екземпляр от дискусионния монетен тип „Котис с Рескупорис“
G. Dzanev. A new representative of the “Kotys with Rhescuporis” coin type (summary)

Р. Гущераклиев. Монетите на Анхиало в находки от Ловешко и от Северна България
R. Gushterakliev. Coins of Anchialos in hoards from Lovech region and from Northern Bulgaria (summary)

П. Бънов. Съкровище от антониани и фолиси на фона на колективни находки от Плевенско
P. Banov. A treasure of Antoninians and folises in the context of coin finds from the Pleven district (summary)

Д. Аладжова. Непубликувани екзаги от античната Германия и тегловите стандарти през V—VII в.
D. Aladzhova. Unpublished exagia from ancient Germania and the weighing standards in the 5th—7th century (summary)

П. Георгиев. Калъп за монетовидни знаци (брактеати) с псевдокуфически надпис от Плиска
P. Georgiev. Bronze mould for casting coin-shaped brakteats with Arabic text (summary)

I. Kyuchukovsa. Les regalia des Paleologues d'apres l'iconographie (essai d'une étude comparative des témoignages de la peinture murale, de l'enluminure et da la numismatique) (1258—1453)

В. Пенчев. Златен медальон — монета на град Хамбург (1681 г.)

Х. Харитонов. Търговски и сарафски уред за разпределяне и броене на монети
H. Haritonov. One merchant’s and money-changer’s device for distribution and counting of coins (summary)

Varia

С. Дончева. Новооткрити печати със зооморфни изображения — за тяхното производство и начин на употреба
S. Doncheva. Newly discovered seals with zoomorphic images — About their production and usage (summary)

К. Венедикова. За жезлите и бастуните на шейховете и дервишите и няколко предмета от колекцията на д-р Васил Хараланов
K. Venedikova. About the sheikh’s and dervish’s scepters and sticks and few objects from Doctor Vassil Haralanov’s collection (summary)

М. Игнатиева. Дръжки от дервишки бастуни или късносредновековни бойни чукове
M. Ignatova. Handles of dervish’s canes or battle hammers from the Late Middle Ages (summary)

Abbreviations

Illustrations

 

Details
Publisher Regional Historical Museum – Shumen
Language Bulgarian, English, German, French, Russian with summaries in English, Bulgarian and Greek
Pages 470
Illustrations b/w figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-954-92081-2-2
Creation date 2008
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset