Ruler, State and Church on the Balkans in the Middle Ages: Compendium in honour of Prof. Plamen Pavlov's 60. anniversary. Part 12
Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов
Languiage: Bulgarian, English, Russian, Serbian with summaries in English and Bulgarian
Category: History of Medieval Bulgaria

 

Table of contents

Part 1

От редакционната колегия
From the Editorial Board

Abbreviations

И. Лазаров. Менестрелът на българската история  Пламен Павлов на 60 години
I. Lazarov. The Minstrel of Bulgarian History:
 Plamen Pavlov has Turned 60

Списък на трудовете на професор доктор Пламен Христов Павлов
List of Publications of Professor Doctor Plamen Hristov Pavlov

Н. Кузембаев. Пламен Павлов  выдающийся болгарский куманолог
N. Kuzembaev. Plamen Pavlov: The Outstanding Bulgarian Cumanologist

В. Гюзелев. Мястото на България и българите сред държавите и народите на Средновековна Европа
V. Gyuzelev. The Place of Bulgaria and the Bulgarians among the States and Nations in Medieval Europe 

Д. Полывянный. „Богохранимаго стола блъгарьскаго царcтва мимошедшим“: царские памяти в синодике болгарской церкви
D. Polyvyanniy. “Those Passing by the God-Saved Throne of the Bulgarian Tsardom”: The Tsars’ Memories in the Synodicon of the Bulgarian Church

Monarchy and Sanctity

Н. Неделчев. Титлите на ранните български владетели
N. Nedelchev. The Titles of the Early Bulgarian Rulers

Д. Чешмеджиев. Владетелските култове в Средновековна България 
D. Cheshmedzhiev. The Cults Towards the Rulers in Medieval Bulgaria

А. Атанасовски. Кој, кога и зошто го поставил св. Климент Охридски за епископ?
A. Atanasovski. When, Why and by Whom Was St. Clement of Ohrid Appointed as a Bishop?

Б. Николова. Климент Охридски, Наум и Йоан Екзарх. Предпоставки за канонизация и нейните проблеми
B. Nikolova. Clеment of Ochrid, Naum, John Exarch: Premise of the Canonisation and Its Problems

Н. Марков. Един малък принос към вексилологията на средновековната българска държава
N. Markov. Small Contribution to the Vexillology of the Medieval Bulgarian State 

В. Грудков. Царе и светци в търновска България
V. Grudkov. Tsars and Saints in the Second Bulgarian Tsardom

O. Špehar, P. Špehar. St. George, the Warrior Saint. Architectural, Artistic and Archaeological Traces of Cult in Medieval Serbiа

Н. Руссев. Болгарский фактор в истории Молдавии времен Стефана Великого  загадки начала правления
N. Russev. Bulgarian Factor in the History of Moldova. Stephan the Great: Early Reign Enigmas

Х. Трендафилов. Самозванството и неговото място в История на юдейската война
H. Trendafilov. The Imposture and Its Place in The History of the Judaic War

The Late Antiquity

Б. Борисов. Бележки към хронологията на малките провинциални старохристиянски базилики
B. Borisov. Some Notes Related to the Small Provincial Old Christian Basilicas

И. Топалилов. Porta Triumphalis в Късноантична Тракия
I. Topalilov. Porta Triumphalis in Late Antique Thrace 

Д. Димитров. Ролята на императорите от тракийски произход за утвърждаване на православието и укрепване авторитета на Константинополската епископска катедра
D. Dimitrov. The Role of Roman Emperors from Thracian Origin for Strengthening the Orthodoxy and Rising the Authority of the Church of Constantinople

П. Владкова. Novae – резиденцията на Теодерих Велики (исторически и археологически данни за присъствието на готите в ранновизантийския град)
P. Vladkova. Novae: The Residence of Theoderic the Great (Historical and Archaelogical Data for the Presence of Goths in an Early Byzantine Town)

С. Михайлов. Монетите на император Юстиниан I (527565) в паричното обращение на провинция Втора Мизия 
S. Mihaylov. The Coins of the Emperor Justinian I (527
565) in Money Circulation in Moesia Secunda Province

The First Bulgarian Empire

Я. Пилипчук. Pax Avarica vs Pax Bulgarica (к вопросу о границах авар и болгар в Eвропе в VIIX вв.)
Y. Pilipchuk. Pax Avarica vs Pax Bulgarica (the Question of Avarian and Bulgarian Borders in VI
IX Centuries)

С. Йорданов. Още за кавханите в епохата на Първото българско царство
S. Yordanov.More on the Dignitary of Kavkhan during the First Bulgarian Empire’s Epoch

Ж. Жеков. Кан Омуртаг  държавник, администратор и владетел
Z. Zhekov. Khan Omurtag: Statesman, Administrator and Ruler

Н. Хрисимов, Д. Георгиев. Малкоизвестни факти около местонахождението и намирането на кан-Омуртаговите надписи-колони от град Провадия
N. Hrissimov, D. Georgiev. Little Known Facts about the Location and Place of Finding of the Inscription Columns of Khan Omurtag from Provadia

Н. Хрисимов. За произхода на комитатите в ранносредновековната българска държава и някои проблеми свързани с тях
N. Hrissimov. On the Genesis of the Komitats in Early Medieval Bulgaria and Some Problems Connected with Them

С. Георгиев. Наблюдения върху проблема кога започва княз-Борисовото управление
S. Georgiev. Observations on the Problem of When Prince Boris’ Rule Began

К. Станев. Брегалница – административен, духовен и културен център на Първото българско царство 
K. Stanev. Bregalnica: An Administrative, Spiritual and Literary Center of the First Bulgarian Empire 

Г. Николов  Съдбата на българския цар Роман-Симеон († 997)
G. Nikolov. The Fate of the Bulgarian Tsar Roman-Symeon († 997) 

Н. Христова. Обезщетения и наказания за посегателства върху физическата и половата неприкосновеност, честта и живота на личността в Закон за съдене на людете и в ранносредновековни англосаксонски закони
N. Hristova. Compensations and Punishments for Encroachments on the Physical and Sexual Integrity, Honour and Life of the Person in the Law for Judging People and Early Medieval Anglo-Saxon Laws

Byzantino-Bulgarica

М. Лешка. Еще раз к вопросу об образе болгарских правителей второй половины VIII в. в византийских источниках 
M. Leszka. The Image of Bulgarian Rulers from the Second Half of 8th Century in Byzantine Sources. Once Again

Я. Христов. За участието на византийския флот в конфликтите с България в третата четвърт на VIII в. 
Y. Hristov. On the Participation of the Byzantine Navy in the Conflicts with Bulgaria during the THird Quarter of the VIIIth Century 

Г. Атанасов. Още веднъж за датировката, принадлежността и идентифицирането на крепостта Пъкуюл Луй Соаре и пристанището
G. Atanasov. Once Again, the Date, the Identification and the Identification of Păcuiul Lui Soare Fortress and the Harbour

Н. Кънев. Бележки върху измеренията на българо-византийския конфликт при управлението на кан Крум
N. Kanev. Notes on the Dimensions of the Bulgarian-Byzantine Conflict during the Reign of Khan Krum

К. Маринов. Като Каин и Ламех: още веднъж за образа на цар Симеон Велики в словото „За мира с българите“
K. Marinow. Like Cain and Lamech: Once More on the Image of Tsar Symeon the Great (893
927) in the Oration "On the Treaty with the Bulgarians"

И. Йорданов. Южна България  буферна зона между Византия и нахлуващите номади през втората половина на ХІ в. Линията Месемврия  Анхиало  Берое  Филипопол  Триадица  Ниш  Белград според данните на сфрагистиката
I. Yordanov. Southern Bulgaria 
 Buffer Zone between Byzantium and Invading Nomads in the Second Half of the XIth Century. The Defensive Line Mesembria  Anchialos  Beroe  Philippoupolis  Triaditza  Belgrade, According to the Sphragistic Data

S. Antonov. Hagiozacharitai: A Little-Known Byzantine Aristocratic Family from the 10th11th
С. Антонов. Агиозахаридите 
 един слабо познат византийски аристократичен род от XXI век

А. Калоянов. Българите в словата, писмата и Хронография на Михаил Псел
A. Kaloyanov. The Bulgarians in Michael Psellos’ Speeches, Letters and Chronographia

М. Николов. Кога точно Шишман, синът на Михаил III Шишман Асен и Ана-Неда, се появил в Константинопол през 1341 г.
M. Nikolov. Exactly When Shishman, the Son of Michael III Shishman Asen and Anna Neda Appeared in Constantinople in 1341 

Studia Nomadica

И. Войников. Появата на тюркската теория за произхода на прабългарите в българската историография 
I. Voynikov. The Appearance of Turkish Theory on the Origin of the Protobulgars in the Bulgarian Historiography

А. Николов. Прабългарското тюркоезичие  между науката и политиката 
A. Nikolov. Protobulgarian Turkophony: Between Science and Politics

Л. Дончева-Петкова. Биритуалните некрополи при гр. Балчик и с. Топола, Каварненско  сравнителен анализ
L. Doncheva-Petkova. The Biritual Necropolises near the Town of Balchik and the Village of Topola, Kavarna Municipality: Comparative Analysis

Ж. Жекова. Печати на номади на служба във Византия (ХІХІІ в.)
Z. Zhekova. Lead Seals of Nomads in a Service of Byzantium (11th
12th century)

Ж. Войников. Някои кумански имена и названия от времето на Второто българско царство 
Z. Voynikov. Some Cumanian Names and Appellations During the Second Bulgarian Empire

А. Узелац. Татарски походи у Југоисточној Eвропи током XIIIXIV века: занемарени војни аспекти
A. Uzelac. Tatar Campaigns in Southeast Europe during the 13th
14th Centuries: Some Neglected Military Aspects

Л. Кръстев. Цар Теодор Светослав и Златната Орда (13001321 г.)
L. Krastev. Tsar Theodore Svetoslav and the Golden Horde (1300
1321)

List of the authors

Colour plates

--

Part 2

От редакционната колегия
From the Editorial Board

Abbreviations

И. Лазаров. Менестрелът на българската история – Пламен Павлов на 60 години
I. Lazarov. The Minstrel of Bulgarian History: Plamen Pavlov has Turned 60

Byzantino-Slavia Orthodoxa

Д. Димитров. Ромейската църковна политика в края на VII век: не съвсем очаквани резултати?
D. Dimitrov. Byzantine Church Policy at the End of the VII Century: Not Quite Expected Results?

П. Голийски. Арменските ареворди и въпросът за произхода на богомилството
P. Goliyski. Armenian Arevordik’ and the Origin of Bogomilism

А. Николова. Коцель, князь «Лешкий» в Успениях Кирилла и Мефодия (К вопросу о времени и месте создания текстов)
A. Nikolova. Kocel, the “Лешкий” Prince in Texts on Assumption of St. Cyrill and St. Methodius (About the Time and the Place of the Texts’ Creation)

Г. Ковачев. Една хипотеза за произхода на топонима „Парория“
G. Kovachev. One Hypothesis for the Origin of the Toponym “Paroria”

Т. Исаченко. Легенда о Царьградских грамотах, выданных Молдавской митрополии во времена правления молдавского господаря Александра Доброго в рукописи схимонаха Онуфрия (РГБ. 304/2. No. 42, посл. треть XVIII в.)
T. Isachenko. The Knowledge about the “Tsarigrad Charters” to the Metropolis in Times of Alexander the Good in the Trinity Manuscript by the Close of the 18th Century

Н. Мертзимекис. Атонските монаси в българските земи през XVIIXIX в.: отношения и взаимни влияния
N. Mertzimekis. Athonite Monks in the Bulgarian Lands in the 17th
19th Centuries: Relations and Mutual Influences

The Medieval Bulgarian Culture

Р. Бело. Средновековни български следи в Албания
R. Belo. Medieval Bulgarian Traces in Albania

С. Дончева. Средновизантийска оловна евлогия от околностите на Дръстър
S. Doncheva. Medieval Byzantine Lead Eulogia Found in Drastar Region

Г. Дзанев. Средновековният Хръсград: проблеми по локализацията
G. Dzanev. The Medieval Hrasgrad: Problems with Localization

К. Атанасова. Облеклото на българските духовни лица през XII–XIV в. Tипологични паралели на Балканите в светлината на запазените портрети
K. Atanasova. The Clothes of the Bulgarian Religious Orders Between the 12th and the 14th Centuries. Typological Parallels in the Balkans. Based on Some Preserved

И. Чокоев. Представителен текстил от некропола на църква №2 в Дръстър
I. Chokoev. Luxury Textiles from Church No 2 Cemetery, Drastar

Т. Григорова. Тетрадата архангели изобразени в две средновековни църкви от българските земи
T. Grigorova. The Tetrad Archangels Depicted in Two Medieval Churches in the Bulgarian Lands

Т. Моллов. Народната песен „Калинка гърло боляло“ (образност и митопоетични идеи)
T. Mollov. Folk Song „Kalinka Gŭrlo Bolyalo“ (Imagery and Mythopoetic Ideas)

International Relations in the European Southeast in the Middle Ages

В. Йотов. Археологически следи от мисията на Кирил и Методий в Блатноград (края на 866  средата на 867 г.)
V. Yotov. Archaeological Traces of the Mission of Cyril and Methodius in Blatnograd (End of Autumn of 866 
  End of 867)

И. Иванов. Българските средновековни владетели и Константинопол. Българските акции в подкрепа и срещу византийската столица в периода VIIIXIV в.
I. Ivanov. Medieval Bulgaria and Constantinople. The Bulgarian Actions in Support of and Against the Byzantine Capital, 8th
14th Century

С. Георгиева. Типове дипломатически брачни споразумения, сключвани от средновековните български владетели
S. Georgieva. Types of Diplomatic Marriage Agreements, Concluded by Medieval Bulgarian Rulers

М. Али. Отговорът на Алексий I Комнин на селджукската заплаха
M. Ali. The Response of Alexios I Komnenus Against the Seljuk Threat

Р. Радић. Избеглице пред капијама средњовековних медитеранских градова (три примера)
R. Radić. Refugees at the Gates of Medieval Mediterranean Cities (Three examples)

И. Лазаренко. Наблюдения за монетната циркулация по Черноморското крайбрежие на Южна Добруджа през ХIII  началото на XIV в.
I. Lazarenko. Observations on the Coin Circulation along the Black Sea Coast of Southern Dobrudja in the Period of 13th 
— Early 14th Century

А. Маркова. Битката при Велбъжд на 28 юли 1330 г. и войната между България и Сърбия. Хронология на събитията
A. Markova. Battle of Velbuzd on 28 July 1330 and the War between Bulgaria and Serbia. Chronological Course of Events

М. Mладенов.Цар Иван Александър и политическата криза във Византия през 13501352 г.
M. Mladenov. Ivan Alexander and the Political Crisis in Byzantium during the 1350
1352

С. Хинковски. За разпространението на консулската институция в Средновековните Балкани
S. Hinkovski. About the Spread of the Consular institution in the Medieval Balkans

Е. Костова. За историята на българо-дубровнишките търговско-икономически връзки през 80-те години на ХIV в. (към въпроса за митата)
E. Kostova. About the History of the Bulgarian-Ragusan Trade and Economic Relations in the 1380s (To the Customs Tax Question)

С. Мишић. Делатност попа Никодима у источној Србији и Влашкој
S. Mišić. Activities of Priest Nicodim in Eastern Serbia and Wallachia

The Medieval City of Tărnovgrad

М. Робов. Ключът на Великата лавра „Св. Четиридесет мъченици“?
M. Robov. The Key to the Great Lavra “Holy Forty Martyrs”?

Д. Рабовянов. Крепостта Трапезица в развитието на Търновград като столица на Второто българско царство
D. Rabovjanov. Trapezitsa Fortress in the Development of Tyrnovgrad as a Capital of the Second Bulgarian Tsardom

К. Тотев, Н. Тодоров, П. Караилиев. Към фортификацията на крепостта Трапезица. Стени, порти, комуникации и военни сгради
K. Totev, N. Todorov, P. Karailiev. Regarding the Fortification of Trapezitsa Fortress. Walls, Gates, Communications and Military Buildings

Д. Косева-Тотева, Д. Рабовянов. Консервация и реставрация на стеатитова икона с изображение на архангел Гавриил от Велико Търново
D. Kosseva-Toteva, D. Rabovjanov. Conservation and Restoration of the Icon in Steatite with the Archangel Gabriel of Veliko Tarnovo

П. Георгиев. Съществувал ли е търновски цар с име Аспарух? За Кордòкува-Лаханà и царуването на Иваил І Шемгон (12781279)
P. Georgiev. Was there a Tzar of Turnovo by the Name of Asparukh? About Kordokuva-Lahana and Tzar Ivail I Shemgon (1278
1279)

Е. Дерменджиев. „Къщата на госпожда Бойка“ във Велико Търново
E. Dermendzhiev. “The House of Gospozhda Boyka” in Veliko Tarnovo

И. Петракиев. Крепостта „Ряховец“ в светлината на новите археологически проучвания (стратиграфски анализ)
I. Petrakiev. New Archaeological Research Shedding Light on the Ryahovets Fortress (A Stratigraphic Analysis)

Г. Рибаров. Дивите и домашни животни според материалите от археологическите разкопки на средновековният град Трапезица (Северен сектор), Велико Търново в периода 20072018
G. Rybarov. Wild and Domestic Animals from Archaeological Excavations of Medieval Town Trapezitsa, (Sector North), Veliko Tarnovo 2007
2018

The New “Dark Ages

Н. Овчаров. Ранната история на османците и първия етап от организираното им нашествие на Балканите (13541359/1361)
N. Ovcharov. The Early History of the Ottomans and the First Stage of Their Organized Invasion of the Balkans (1354
1359/1361)

А. Стамболийска. Събитията в Търново непосредствено след завладяването му от османските турци и съдбата на престолонаследника Александър Шишман
A. Stamboliyska. The Events Immediately after the Conquest of Tarnovo by the Ottoman Turks and the Fate of the Heir to the Throne Alexander Shishman

Х. Вачев. Зографът Никола и късносредновековните паметници в Търново и Арбанаси
H. Vachev. The Painter Nicola and the Late Medieval Monuments of Tarnovo and Arbanasi

К. Мутафова. Системата илтизам и правомощията на православната църква в Османската империя през втората половина на XVII и XVIII в.
K. Mutafova. The System of Iltizam and the Powers of the Orthodox Church in the Ottoman Empire During the Second Half of the 17th and 18th c.

В. Горанчев. Печат с надпис „ЛУПУ“ от с. Арбанаси, Великотърновско
V. Goranchev. Seal With Inscription “ЛУПУ” from Arbanasi, Veliko Tarnovo Region

List of the authors

Colour plates

 

Details
Publisher St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Language Bulgarian, English, Russian, Serbian with summaries in English and Bulgarian
Pages 1600
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-00-1104-0, 978-619-00-1105-7
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset