Studies in honor of the 70th anniversary of Prof. Dr. habil. Kazimir Popkonstantinov

 

Table of contents

Tabula gratulatoria

Cirriculum vitae

Bibliography

Medieval Man: Ethic, Ethnical and Social Aspects

Г. Каприев. Уникалността на човека през призмата на средновековната понятийна система
G. Kapriev. Man's Unique Character in the Light of the Medieval Conceptual System (sumarry)

K. Petkov. Of Onions, Deep History, and “The Medieval Man”

F. Curta. Coins and Burials in Dark-Age Greece. Achaeological Remarks on the Byzantine “Reconquista”

P. Schreiner. De Bulgarorum originibus früe Gedruckte nachrichten zu den Bulgaren

Ст. Станилов. Бележки към въпроса за елитартната култура в българското ханство на Дунава
S. Stanilov. Notes about the Elitarian Culture of the Danube Bulgarian Khanate (summary)

Д. Момчилов. Приемственост и противопоставяне в Северна Тракия до IX век (археологически наблюдения и бележки върху религиозното, политическото и културното развитие)
D. Momchilov. Continuity and Confrontation in Northern Thrace until the 9th Century (Archaeological Observations and Remarks on the Religious, Political and Cultural Development) (summary)

Ив. Йорданов. Оловни печати с руноподобни знаци от България (втора половина на IX в.)
I. Yordanov. Lead Seals with Runelike Signs from Bulgaria (Second Part of the 9th Century) (summary)

W. Seibt. ΈΚ ΠΡΟΣΏΠΟΥ ΜΌΡ(Ρ)ΑΣ ΚΑΊ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΌΛΕΩΣ

Al. Wassiliou-Seibt. Georgios Serblias ΠΡΑΤΤΩΡ ΘΡΑιΚHΣ KΑΊ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ein Beitrag zur byzantinischen Verwaltung vor 1261

К. Павликянов. Славянското присъствие в Светогорската обител „Григориат“ през късното средновековие
K. Pavlikyanov. The Slavonic Monastic Presence in the Athonite Monastery of Gregoriou during the Late Middle Ages (summary)

В. Гюзелев. Никола Българина — учител по славянска писменост в Дубровник в края на XIV век
V. Gjuzelev. Nicolas the Bulgarian: A Teacher in Slavic Literacy in Ragusa at the End of the 14th Century (summary)

П. Павлов. Две християнски реликши от средновековна Дукля (дн. Черна гора), свързани с видни българи
P. Pavlov. Two Christian Relics of Duclja (Montenegro) Connected with Famous Bulgarians (summary)

В. Стоянов. Хърцоите на Хърс. Проблеми на етимологизацията и митологизацията в хуманитаристиката
V. Stoyanov. The Hărcoi of Hurs. Problems of the Ethymologisation and the Mythologisation in the Humanities (summary)

The Ruler in Medieval World

П. Ангелов. Сравненията на българските владетели с различни исторически личности във византийската книжнина
P. Angelov. Comparison of the Bulgarian Rulers with Different Historical Figures in the Byzantine Literature (summary)

Ив. Божилов. Цар Иван Александър Асен (1331-1371) и Дубровнишкият историографски кръг
I. Bozhilov. Tsar Ivan Alexander Asen (1331—1371) and the Historiographical Circle from Dubrovnik (summary)

К. Тотев. Нов подглазурен надпис с името на цар Иван Александър
K. Totev. New Under Glaze Inscription with the Name of Tsar Ivan Alexander (summary)

The Word in Medieval World

Хр. Тончева. ЧИНЪ НА СВЯТО БОГОЯВЛЕНИЕ — особености и текст на кратката редакция
H. Toncheva. ЧИНЪ НА СВЯТО БОГОЯВЛЕНИЕ — Features and Text of the Short Correction (summary)

М. Спасова. Слово за Светия Дух на Петдесетница от Псевдо-Григорий Богослов в южнославянската и в източнославянаската ръкописна традиция
M. Spasova. Homily about the Holy Spirit on Pentecost by Pseudo Gregory the Theologian in the Southern Slavic and in the Eastern Slavic Manuscript Tradition (summary)

W. Veder. Gennadius Slavicus

Т. Славова. Славянският превод на Посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил и книжната от XIV век
T. Slavova. The Slavonic Translation of Patriarch Photios’Letter to the Bulgarian Prince Boris-Michael and the Literature of the 14th Century (summary)

К. Димитров. Средновековният славянски превод на Словата против аномеите на св. Йоан Златоуст
K. Dimitrov. Medieval Slavic Translation of Words against the Anomoeans of St. John Chrysostom (summary)

В. Нешева. Живописни ктиторски надписи от XIII век от Мелник като исторически извори
V. Nesheva. Mural Ktitors’ Inscriptions from the 13th Century in Melnik as Historical Sources (summary)

G. Velenis. The ”Cryptogram” in the church of the Apostles Peter and Paul, Veliko Tarnovo

Т. Рождественская. Об одной надписи-граффити из раскопок храма на протоке в Смоленске
T. Rozhdestvenskaya. On a Graffito-Inscription from the Excavations of the Temple in the Strait in Smolensk (summary)

The Images in Medieval World

Е. Бакалова. За апотропейната сила на Божието слово и образ (легендата за Авгар в изкуството)
E. Bakalova. On the Apotropaic Powers of God’s Word and Image (The Legend of King Abgar in Art) (summary)

А. Джурова. Още веднъж за „Скрития свят“ на ръкописите. За един „Инициал – Абецедар“ в Ms. Gr. 14 от Букурещ
A. Dzhurova. Once Again for the “Secret World“ of the Manuscripts. For the “Initial — Abecedar“ in Ms. Gr. 14 from Bucharest (summary)

Д. Косева. Възстановка на стенописни изображения от църквата, южно от манастира „Св. 40 мъчении“ във Велико Търново
D. Koseva. Restoration of Wall Paintings from the church to the South of the Holy Forty Martyrs Monastery in Veliko Tarnovo (summary)

Т. Томов. Графит-рисунка на благославяща десница от „Св. София“, Константинопол
T. Tomov. Graffito Drawing of a Blessing Right Hand from “Hagia Sofia”, Constantinople (summary)

Ст. Донечва. Щрих към изкуството на клетъчния емайл през средновизантийския период
S. Doncheva. Touch to the Art of Enamel in the Middle Byzantine Period (summary)

Н. Марков. Средновековна ли е Шуменската крепост?
N. Markov. Is the Tile from Shumen Medieval? (summary)

The Spaces in Medieval World

Г. Владимиров. В търсене на нова родина. Метаморфозите на българското в земите на Средна Волга (VIII-Х в.)
G. Vladimirov. Searching for New Motherland. The Metamorphoses of the Bulgar Element in Middle Volga Region (8th—10th Century) (summary)

В. Плетньов. Бележки върху писмените извори за „така наречената Варна, близо до Одесос“
V. Pletnyov. Remarks on the Written Sources about “The So-Called Varna, Near Odessos” (summary)

П. Георгиев. „Кастрон Хатенитон Тонзовитон“ — локализация и историческо значение
P. Georgiev. “Kastron Hateniton Tonzoviton” — Localization and Historical Significance (summary)

Ст. Бонев. Единадесетият век върху риуните на владетелската резиденция във Велики Преслав
S. Bonev. The 11th Century over the Riuns of the Ruler’s Residence in Veliki Preslav (summary)

В. Бараков. Средновековният град при Севлиево, крепостта в местността Витата стена и локализацията на средновековния Хотел (Хоталич?)
V. Barakov. The Medieval Town of Sevlievo, the Fortress at the Vitata Stena Locality and the Loalization of the Medieval Town of Hotel (Hotalich?) (summary)

Б. Петрунова. Църквата „Св. Богородица“ в крепосттта Калиакра
B. Petrunova. “Sveta Bogoroditsa” (“Mother of God”) Church in Kaliakra Fortress (summary)

Р. Костова. Пространството на провинциалната власт в градовете в българските земи през XIII-XIV век: Червен и Ловеч
R. Kostova. Headquarters of the Provincial Governors in the Bulgarian Towns, Thirteenth to Fourteenth Centuries: Cherven and Lovech (summary)

Хр. Матанов. Приноси към историята на княжеството на Драгаши (Деяновичи)
C. Matanov. Contributions to the History of the Dragas (Dejanovic) Principality (summary)

Medieval World: Material, Religious, Apocalyptic

Т. Илиева. Терминология на средновековната българска материална култура по езикови данни от книжовните паметници (Х-ХIV в.) (златарство, накити и скъпоценни камъни)
T. Ilieva. The Terminology of Medieval Bulgarian Material Culture on the Basis of Linguistic Data from Literary Sourses (10th—14th CC) (The Goldsmith’s Trade, Decorations, Precious Stones) (summary)

Б. Тотев, О. Пелевина. Старобългарски коланни детайли със зооморфна украса
B. Totev, O. Pelevina. Old Bulgarian Belt Details with Zoomorphic Decoration (summary)

Ст. Михайлов. Монети от Тесалоника с номинал 16 нумии, открити в територията на ранновизантийската провинция Втора Мизия
S. Mihailov. Thessalonicas 16-Nummi Coins found in Early Byzantine Province Moesia Secunda (summary)

К. Дочев. Златни перпери-фурета на византийската фамилия Палеолози от периода 1294-1360 г.
K. Dochev. Golden Hyperpyrons — Furee of the Byzantine Palaiologos Dynasty from the Period 1294-1360 (summary)

С. Аризанова. Облеклото в света на българите през XII-XIV век
S. Arizanova. The Clothing in the World of the Bulgarians during the 12th—14th Centuries (summary)

Ив. Чокоев. Скъпият текстил през средновековието и откъде евентуално е внасян в българските земи през XI-XIV век
I. Chokoev. The Precious Textile in the Middle Ages and Its Possible Origin of Import in the Bulgarian Lands in the 11th—14th Centuries (summary)

Д. Чернева. Изследване на технологични характеристики на полихромна керамика от Велики Преслав IX-X век
D. Cherneva. Study on Technological Characteristics of Polychrome Ceramics from Great Preslav 9th—10th Century (summary)

Г. Николов. Печено на въглища в Перника (XI в.)
G. Nikolov. Roast on Coal in Pernik (11th C.) (summary)

Н. Христова. Радостите на брака или как да намериш идеалната съпруга
N. Hristova. The Joys of Marriage of How to Find the Ideal Wife (summary)

М. Шнитер. Представата за греха в Русия и при южните славяни (по материали от изповедните чинове XIV-XVIII в.)
M. Shnitter. The Concept of Sin in Russia and among Southern Slavs (As Per Confession Rites from the 14th to the 18th Century) (summary)

А. Виноградов. Надписи-графити месемврийцев и других узников херсонской тюрьмы-цистерны
A. Vinogradov. Graffito-Inscriptions of Messembrians and Other Prisoners in the Cistern-Prison in Cherson (summary)

D. Dimitrov. The Polyvalent Nature of Byzantine Magic: Objects, Texts and Notions

Т. Енчев. „Ние сме и видели и докоснали“: прекият контакт с мощите на мъчениците, като важен фактор за формиране на раннохристиянската храмова архитектура
T. Enchev. “We Have Seen and Have Touched”: The Direct Contact with Martyrs’ Relics as an Important Factor for Foundation of Early Christian Church Architecture (summary)

Кр. Рау. Нов поглед върху стъкления реликварий от църква №19 на хълма Трапезица
K. Rauh. A New Look on the Glass Reliquary from Church No.19 on Trapezitsa Hill (summary)

Г. Атанасов. Ранносредновековен кръст от поликандилион (?) с вотивен гръцки текст до катедралния храм на Дръстър (Силистра)
G. Atanasov. Early Medieval Cross of Polycandelon (?) with a Votive Greek Text next to the Drustur (Silistra) Cathedral (summary)

А. Медынцева. Надписи-граффити храма свв. Бориса и Глеба в с. Кидекша (Суздаль)
A. Medyntseva. Inscriptions-Gragffiti in the Church of Sts. Boris and Gleb in Village Kideksha (Suzdal) (summary)

T. Димитров. ΕΞΕΚΑΥΘΗ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: някоии наблюдения върху един аспект от интерпретацията на „Юстиниановата чума“ във Византия
T. Dimitrov. ΕΞΕΚΑΥΘΗ Η ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Some Observations on an Aspect of the Interpretation of the “Justinianic Plague” in Byzantium (summary)

З. Ждраков. Свещените години на дракона и на змията в българската история
Z. Zhdrakov. The Sacred Dragon and Snake Years in the Bulgarian History (summary)

Цв. Степанов. Очакванията за края на света и Съдния ден в Европа, 950-1100 г.
T. Stepanov. Expectations of the End of Time and the Last Judgment in Europe, 950—1100 (summary)

М. Робов. Проучване върху сеизмичната активност в Търново през XIII век
M. Robov. Study of the Seismic Activity in Tarnovo during the 13th Century (summary)

The Memory about Medieval World

А. Турилов. К объяснению одного тëмного места в „Болгарской апокрифической летописи“: почему „ДЕТИЦЫ“ царь Испор был „НОШЕН ТРИ ЛЕТЫ“?
А. Turilov. To the Explanation for a Dark Place in “The Bulgarian Apocryphal Chronicle”: Why „ДЕТИЦЫ“ Tsar Ispor Was „НОШЕН ТРИ ЛЕТЫ“? (summary)

Ал. Николов. Българските „крале“ Вукич и Драгич в „История Славянобългарска“ на Паисий Хилендарски: опит за идентификация
A. Nikolov. The Bulgarian “Kings” Voukich and Dragich in the “Slavo-Bulgarian History”of Paisiy Hilendarski: An Attempt at Identification (summary)

А. Николов. Свидетелства за издирването и проучването на трите симеонови надписа край Солун през 1897-1898 г.
A. Nikolov. Some Accounts about the Tracing and Study of the Three Inscriptions of Prince Symeon near Thessaloniki in 1897—1898 (summary)

Л. Симеонова. Ф. И. Успенски, РАИК и Източния въпрос. Очерка за съдбата на един учен и ръководения от него задграничен институт
L. Simeonova. F. I. Uspensky, the Russian Archaeological Institute in Constantinople, and the Eastern Question (summary)

Index of Contributors

Средновековният човек и неговият свят
Сборник в чест на 70-та годишнина на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian, English, Russian, German with summaries in English and Bulgarian
Pages 848
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISBN 978-619-00-0108-9
Creation date 2014
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset