Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. New sources, interpretations and approaches in Medievistics

 

Table of contents

Tabula gratulatoria

Bibliography of prof. Anisava Miltenova

In loco introductionis

В. Тъпкова-Заимова. Няколко хубави спомена от общуването ми с Анисава Милтенова
V. Tupkova-Zaimova. My memory from our work with Anissava Miltenova (summary)

Средновековната византийско-славянска култура: човекът, текстът и образът
The Medieval Byzantino-Slavic Culture: Man, Text and Image

В. Гюзелев. Българският книжовник-летописец от ХІІІХV век  опит за  характеристика
V. Gjuzelev. Bulgarian Man-of-letters as a Chronographer between the Thirteenth and Fifteenth Centuries: A Sketch Towards His Portrayal (summary)

Е. Бакалова. Текст  ритуал  образ. Принципи на визуализация на поетични текстове в средновековната православна живопис
E. Bakalova. 
TextRitualImage. The Principals of the Visualization of the Poetical Texts in the Medieval Orthodox Painting (summary)

С. Иванов. Телеграф Льва Математика: от астрологии к сказке
S. Ivanov. The Telegraph of Leo the Mathematician: From Astrology to Fairy Tale (summary) 

Средновековните образи на света: византийски космогонически съчинения в славянската традиция
Mediaeval images of the world: Byzantine 
Cosmogonian Homiliae in Slavic tradition

L. Sels, S. Van Pee. Scholia from Severian of Gabala’s Cosmogonian Homiliae in the 14th-century Slavonic Hexaemeron Collection

В. Велинова. За „магията“ на буквите
V. Velinova. About the “Magic” of Letters (summary)

Библейски апокрифи и апокрифни образи в славянската средновековна култура
Biblical 
apocrypha and apocryphic images in the Slavic Mediaeval tradition

А. Стойкова. Малки бележки върху един епизод от славянската Книга на Енох (2 Енох)
A. Stoykova. Notes on an Episode of the Slavonic Book of Enoch (2 Enoch) (summary)

Т. Јовановић. Апокриф о Авраамовој смрти према српском препису из 1618. Године
T. Jovanović. The Apocryphon about Abraham’s Death in a Serbian Copy of 1618 (summary)

Д. Петканова. Съдбата на апокрифа Видение на апостол Павел
D. Petkanova. The History of the Apocryphal Vision of the Apostle Paul (summary)

Изследване на средновековните славянски паметници: датировка и идентификация
Research of the Mediaeval Slavic monuments: Chronology and identification

S. Kempgen. Dating the ‘Varoš Inscription’ from Prilep

А. Турилов. К истории бытования и изучения древне­болгарских рукописей в России первой половины  середины XIX в.: реконструированная Минея праздничная (РНБ, F.п.I.72 + БРАН, 24.4.11) „Палаузовская“ или же „Априловская“?
A. Turilov. Towards the Study of the History of Old Bulgarian manuscripts in Russia between the First Half and the Middle of the Nineteenth Century: Did the Reconstruct ed Festal Menaion (RNB , F. p. I. 72 + BRAN , 24.4.11) belong to Palauzov or to Aprilov? (summary)

Е. Мусакова. Черепишкият псалтир
E. Moussakova. The Cherepish Psalter (summary)

Αрхеология на езика: свидетелствата на средновековните славянски паметници
Archaeology of the language: The 
testimonies of the Mediaeval Slavic monuments

Т. Славовa. Старобългарският език през призмата на паметни­ците извън канона
T. Slavova. Old Bulgarian Language through the Prism of Later Manuscript Witnesses of 9th11th-century Bulgarian Original and Translated Works (summary)

Ив. Илиев. Библейските цитати от девтероканоничната книга Сусана в славянската преводна традиция (предварителни бележки)
I. Iliev. The Biblical Quotes From the Deuterocanonical Book Susanna and the Elders in the Tradition of Slavonic Translations (Preliiminary Notes) (summary)

Aрхеология на текстa: интерпретации, фрагменти и отсъствия
Archaeology of the language: Interpretations, fragments and absences 

Р. Койчева. Текстологическо приключение по следите на един изчезнал глас (Към реконструкцията на триодния цикъл от Константин Преславски)
R. Koycheva. A Textological Adventure on the Trail of a Missing Tone (Towards the Reconstruct ion of the Triodion Cycle by Constantine of Preslav) (summary)

Е. Коцева. Анотация към една хипотеза за „Втората апология на славянската писменост“, Берлински сборник Wuk 48
E. Koceva. Annotation to a Hypothesis about the Second Apology of Slavonic Writing, MS Wuk48 in German State Library in Berlin (summary)

А. Гранберг. Фрагмент от Александрията и от разказа За четирите големи морета в Молитвеник и Чудеса Богородични от XVIII век (БАН61)
A. Granberg. A Fragment of the Alexander Romance and of the Narrative on the Four Large Seas in a Prayer book and an Acc ount Virgin’s Miracles from the 18th Century (Ms 61 from the Bulgarian Academy of Sciences Library) (summary)

Д. Радославова. Фрагментите от Ловешкия дамаскин. Издание на текста
D. Radoslavova. The Fragments from Lovech Damaskin. Text Edition (summary)

Компютърни изследвания на средновековното писмено наследство: подходи и резултати
Computer researches of the Mediaeval written heritage: Approaches and results

D. Birnbaum, H, Martine Eckhoff. Machine-assisted normalization of the Old Church Slavonic Codex Suprasliensis

C. Vakareliyska. Relationships between the Greek Prologue of 1295 and nine South and East Slavic calendars

Културата на сборника: макрожанровите структури в славянската книжнина
Culture of the 
Miscellany: Macro-genre structures in Slavic literature

У. Федер. Княжий изборник и Изборникът на грешния Йоан сред ранните глаголически компилации
W. Veder. The K njažij Izbornik and the Izbornik of John the Sinner among the Early Glagolitic Compilations (summary)

Л. Тасева. Стишният пролог във Великите чети-минеи за месец март
L. Taseva. The Verse Prolog in the Great Reading Menaia for March (summary)

О. Младенова, Н. Петкова. Е. Узунова. От датировка на новобългарските дамаскини от IV група към хроноло­гия на книжовното средище тогизи
O. Mladenova, N. Petkova, E. Uzunova. From Dating of Early Modern Bulgarian Damaskins of the Fourth Group towards a Chronology of the Togizi Culture Centre (summary)

Превод и трансформация на средновековния текст в славянската традиция
Translation and transformation of the Mediaeval text in the Slavic tradition

Й. Райнхарт. Два старобългарски преводa на Видение Константиново (BHG 396) и на Обретение на Кръста Господен (BHG 409)
J. Reinhart. Two Old Bulgarian Translations of the Visio Constantini (BHG 396) and the Inventio crucis (BHG 409) (summary)

С. Темчин. Еще один ранний церковнославянский пере­вод с латыни: канон римского папы Григория I Великого из Лжеисидоро­вых декреталий в древнерусском трактате „Власфимия“
S. Temchin. Newly identified early (Bohemian) Old Church Slavonic translation from Latin: Canon by Pope Gregory I from the Pseudo-Isidorian Decretals in the Old Russian treatise „Blasphemy“ (summary)

L. Stamler. Izbranie malo, a compilation from the Life of Andrew the Fool for Christ’s sake in Medieval Bulgarian translation

Жените светици между византийската и славянската традиция
Women saints between the Byzantine and Slavic tradition 

D. Stern. The Double Life of St Eupraxia in Slavic

М. Йовчева. Мъченица Еликонида Солунска (Коринтска) във византийската и славянската книжнина
M. Yovcheva. St. Helikonis of Thessaloniki (Corinth) in Byzantine and Slavonic Literature (summary)

М. Петрова-Танева. Св. императрица Теофана от Константинопол до Търново
M. Petrova-Taneva. St. Theophano the Empress: from Constantinople to Tărnovo (summary)

Агиографски текстове за византийските светци в славянската традиция: проблеми и интерпретации
Hagiographic texts for Byzantine saints in Slavic tradition: Problems and interpretations

Е. Мирчева. Житието на св. Кодрат Никомидийски (10 март) в славянската традиция
E. Mircheva. The Vita of Saint Kodrat of Nicomedia (March 10th) in the Slavic Tradition (summary)

Н. Гагова. Чудото на св. Никола с килима (предварителни бележ­ки)
N. Gagova. The Carpet Miracle of St. Nicholas. Preliminary Remarks (summary)

И. Кузидова-Караджинова. Метафрастовата версия на Житие­то на св. Иларион Велики
I. Kuzidova-Karadzhinova. The Metaphrastic Version of the Vita Sancti Hilarionis (summary)

Българскaтa култура от епохата на исихазма
Bulgarian culture from the 
Hesychasmic period 

И. Евангелу. Исихастите като носители на духа на Българската автокефалия
I. Evangelou. The Hesychasts as Exponents of the Spirit of the Bulgarian Autocephaly (summary)

А. Бояджиев. Григорий Цамблак. Слово за преподобните отци и жени в Сирна събота
A. Bojadžiev. Gregory Tsamblak. Homily for the Holy Fathers and Women in the Saturday of Forgiveness (summary)

Балканските светци: текст и почит
Balkan saints: Text and cult 

Е. Томова. Из историята на Третата руска редакция на Първото проложно житие на св. Иван Рилски (РНБ, ф. 98, сбирка на Е. Е. Егоров, ръкопис 1299)
E. Tomova. Notes on the History of the Third Russian Redaction of the First Prologue Life of St. John of Rila (Moscow, Russian National Library, f. 98, E. E. Egorov’s Collect ion, MS 1299) (summary)

Р. Станкова. Служби за св. Йоаким Осоговски в южносла­вянски преписи от ХІVХVІ в.
R. Stankova. Services to St. Joachim from Osogovo in South Slavic Manuscripts from 14th16th c.(summary)

Г. Петков. Още един препис от XVIII в. на Мъчението на Йоан Нови Сучавски от Григорий Цамблак (Значението на късните пре­писи за критическото изследване и издание на текста)
G. Petkov. Newly Discovered Eighteenth-Century Copy of the Martyrdom of John the New of Suceava by Gregory Tsamblak (The significance of the later copies for the text-critical editing and the studying of medieval works) (summary)

Терминология, лексика, лексикографи: история и интерпретация

Б. Велчева. Из езика на Успенския сборник от XIIXIII в.
B. Velcheva. On the Language of the Uspenskij Sbornik (summary)

Е. Дикова. Терминът Покров Богородичен
E. Dikova. The Term of Pokrov (summary)

R. Cleminson. Richard James: Priest, Poet, Political Prisoner, Librarian and Lexicographer

Апокалиптика, апокрифика и апотропеика: трасформации и употреби

Y. Stoyanov. The Apocalyptic Dimension of the “Last Great War of Antiquity” (603628)

Кр. Станчев. Павликяните  ученици на дявола. Бележки относ­но финала на апокрифния разказ за произхода на павликяните
K. Stantchev. Тhe Paulicians  Devil’s Disciples: Notes on the Ending of the Apocryphal Narrative on the Origins of the Paulicians (summary)

A. Angusheva-Tihanov, M. Dimitrova, M.-A. Johnson. Quadruplets  Four South Slavonic Amulet Books from the Seventeenth and the Eighteenth Century: Genre, Context, Language

Abbreviations

Vis et sapientia: Studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката

Details
Publisher Publishing Centre "Boyan Penev"
Language Bulgarian, English, Russian, Serbian with summaries in English
Pages 800
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-619-7372-00-7
Creation date 2017
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset