Шъствуйон нъйнe по слeду учителю“: Miscellany in honor of Prof. Anna-Maria Totomanova
Шъствуйон нъйнe по слeду учителю“. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Language: Bulgarian, Russian, English, Italian
Category: Medieval Literature; Miscellanies

 

Table of contents

Проф. д.ф.н Анна-Мария Тотоманова на 65 години

Библиография на трудовете на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Изследвания на паметници и текстология

Я. Милтенов. Свидетелства за прехода глаголица-кирилица през XXIII в.

К. Попконстантинов, Н. Марков. Новооткрит оловен амулет от Х в. с текст против тресавици

Б. Мирчева. Преписът на Похвалното слово за Кирил и Методий в ръкопис No.279 от сбирката на Е. Егоров в Руската държавна библиотека в Москва

Т. Анисимова. Книги Царств в Тихонравовском хронографе и Толковой палее

М. Спасова. Ранната датировка на препис важен, но не основен критерий за атрибуцията на превод

В. Велинова. Сказание за живота на Моисей в панигирик от сбирката на Националния исторически музей (предварителни бележки и текст)

Т. Славова. Маркери от преводаческата практика на Константин Преславски в Сборника с тринадесет слова от Григорий Богослов

Е. Мусакова. Писачът на Врачанското евангелие НБКМ 19

Ц. Ралева. Три неисследованных списка мучения св. Александра Римского (Дризипарского)

К. Вершинин. Новый список Софийского хронографа

М. Панева. Песента на Ана в Архивския хронограф

Н. Гагова. Из книги Константина Костенечкаго: Зогр. 105

К. Станчев. Към историята на българската католическа книжнина през XVIII век. Съдбата на един павликянски ръкопис от 1779 г.

И. Трифонова. Наследството на Йеромонах Неофит Рилски

Литература и култура

M. Garzaniti. Il "Senso nascosto" nella tradizione scrittoria de epoca paleoslava

Х. Трендафилов. Уединеният Константин и неговите приключения (Пространно житие на св. Кирил, глави IVXVIII)

И. Добрев. Видение в Полихрон

И. Билярски. Бисерът и властта. Наблюдения върху една тема от литературата на Етиопия и от книгата Кебра Нагаст

G. Geller. Glottogenesis, the primordial language and the confusion of tongues

М. Сковронек. За сътворението без създателя. Бележки върху един коментар към книга Битие (по ръкопис MS Slav. 320 от библиотеката на Румънската академия)

М. Скарпа. Първоначални наблюдения върху славянския превод на съчинението на Григорий Палама "ΑΝΤΕΠΙΓΡΑΦΑΙ. Против Йоан Бекх"

М. Йонова. Общност и различия между гръцкия роман за Езоп и славянското Слово за премъдрия Езоп

Д. Атанасова. Старобългарска агиография: модели

Б. Пенкова. Св. Мина и вълците. Към поствизатийската иконография на светеца

П. Муканова. Fatum autem legentibus suum

Етимология, лексикология, лексикография

Г. Минчев. Panem nostrum supersubstantialem panem nostrum quotidianum

M. Geller. The name Julius Africanus

Е. Мирчева. Някои названия за възнаграждение за положен труд, надница в средновековната славянска книжнина

М. Цибранска. Игри и зрелища: още веднъж за някои реалии в славянските юридически преводи

В. Желязкова. Кой е бил Веселеил, или за славянските съответствия на гр. ΤΕΚΤΩΝ и неговите деривати

Т. Лекова. Лексикални варианти на гр. ΦΡΑΓΜΟΣ в славянската библейска терминология

М. Чернышева. Иеронимия в древней славяно-русской письмености (предварительные наблюдения)

А. Влаевска. Към историята на една (привнесена) етимология в италианския език (бележки върху лемата Bulgaro и нейната история)

История на българския език

Т. Лалева. Правописните търсения на българския XIII в. Предтърновски правописни решения

В. Илиева. Епиграфски паметници на Първото българско царство. Графика и фонетика

В. Стефанова. За членната морфема в историята на българския език

К. Кирилов. Движението като естествено състояние на телата и неговото отражение в старобългарското глаголно словообразуване

К. Алексова. Вариантността в парадигмата на следходните времена в конклузив и ренаратив и синтагматичните параметри на граматикализацията

Г. Ганева. Изразяване на контрафактично условно значение (върху материал от книгта Григорий Цамблак)

 

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian, Russian, English, Italian
Pages 600
Illustrations b/w and color figures
Binding hardback
ISBN 978-954-07-5222-8
Creation date 2021
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset