Proto-Slavic nt-stems: Prehistory and legacy
Original title: Праславянските nt-основи
Language: Bulgarian with summaries in English, Russian and Polish
Праславянские nt-основы. Предыстория и наследство
Prasłowiańskie tematy na -nt-: powstsanie i dziedzictwo

Category: Linguistics

 

   The book is dedicated to the nominal formations with the formant *-nt-. This is a known class among Proto-Slavic stems, often considered to be a particular innovation within this branch of the Indo-European family. One of the reasons for such assumption is the fact that there are not many evident or straightforward correspondences in the other branches of the proto-language. Another peculiarity of this class is its scarce evidence in the earliest Old Church Slavonic literary monuments. On the other hand, the nt-stems nouns in nowadays Slavic languages constitute a large and morphologically vivid group. This situation seems quite problematic from the point of view of the historical Slavic morphology, namely, there is an evident need that this relation be tracked and explained…

 

Table of contents

Увод

Първа глава. Формантът -nt- в индоевропейска перспектива

1. Глаголни образувания

1.1. Хетски

1.2. Тохарски

1.3. Латински

1.4. Морфология

2. Именни образувания

2.1. Съществителни

2.1.1. Млади същества

2.1.1.1. Старогръцки

2.1.1.2. Омирови форми на -αδ-

2.1.1.3 Литовски

2.1.1.4. Германски езици

2.1.1.5. Келтски езици

2.1.2. Деминутиви

2.1.2.1. Староирландски

2.1.2.2. Хетски

2.1.3. Хидроними и топоними

2.1.4. Лични и фамилни имена

2.1.4.1. Славянски езици

2.1.4.2. Тракийски

2.1.4.3. Старогръцки

2.1.4.4. Келтски езици

2.1.5. Сезони

2.1.6. Ергативната форма в хетски

2.1.7. Вокативни форми в ср.р. в хетски

2.1.8. Кумулативна функция

2.1.8.1. Хетски

2.1.8.2. Лувийски

2.1.8.3. Множественото число в тохарски

2.1.8.3.1. Тохарски Б

2.1.8.3.2. Тохарски А

2.1.8.4. Старогръцките формации с -ας-, -αντος

2.1.8.5. Суфиксът -αvd- в понтийските диалекти

2.1.9. Абстрактните имена в санскрит

2.1.10. Събирателните имена в старонорвежки

2.2. Прилагателни

2.2.1. Хетски

2.2.2. Староиндийски

2.2.3. Старогръцки

2.2.3.1. Суфикс -fεντ-

2.2.3.2. Съвременни понтийски диалекти

2.2.4. Старонорвежки

2.2.5. Балтийски езици

2.2.6. Славянси езици

3. Заключение

Втора глава. Възгледи за произхода на форманта -nt-

Увод

1. К. Бругман

2. Г. А. Илинский

3. П. Кречмер

4. Ф. Золмсен и П. Шантрен

5. Р. Айцетмюлер

6. В. Махек

7. В. Георгиев

8. В. Иванов

9. В. Иванов и В. Махек за адиективните формации

10. Г. Р. Солта

11. А. Ерхарт

12. Р. Айцетмюлери и суфиксът -en-/-ēn-, в балтийски

13. И. Добрев

14. В. Добжински

15. Т. Гамкрелидзе и В. Иванов

16. К. Мелчърт

17. Дентално разширение

17.1. Н. Йотингер

17.2. А. Виюнас

17.3. Е. Рикен

17.4. Подобни явления в други езици

18. Заключение

Трета глава. Формантът -nt- в българска диахронна перспектива

Увод

1. агнѧ

2. близьнѧ

3. въноучѧ

4. дѣтѧ

5. жрѣбѧ

6. звѣрѧ

7. клюсѧ

8. козьлѧ

9. корѧ

10. кѹрѧ

11. коучѧ

12. лисѧ

13. медвѧ

14. младѧ

15. мъщѧ

16. овьчѧ

17. осьлѧ

18. отрочѧ

19. прасѧ

20. пьсѧ

21. телѧ

22. щенѧ

23. юнѧ

24. могѫть

25. Обобщение

25.1. Семантичен обхват

25.2. Синонимия

25.3. Словообразуване

25.4. Отношение към изходната лексема

25.5. Обобщение

Четвърта глава. Имена с основа на -nt- в диалектите на българския език

1. Нарицателни имена

1.1. Банатски говор

1.2. Гребенски говор

1.3. Ихтимански говор

1.4. Говорът на Ново село, Видинско

1.5. Годечки говор

1.6. Кюстендилски говор

1.7. Царибродски говор

1.8. Македонски говори

1.9. Костурски говор

1.10. Долнопреспански говор

1.11. Говорът на Куфалово, Солун

1.12. Драмски и Сярски говори

1.13. Говорът на Връбник, Македония

1.14. Източни и югоизточни македонски говори

1.14.1. Сушко-височки говор

1.14.2. Малешевско-пианечки говор

1.14.3. Гоцеделчевски говор

1.15. Северни македонски говори

1.16. Говори на полошките села Урвич и Йеловяне

1.17. Южни македонски говори

1.18. Обобщение

2. Антропоними

2.1. Кюстендилски говор

2.2. Костурски говор

2.3. Долнопреспански говор

2.4. Антропонимията в исторически план

2.4.1. Средновековни данни

2.4.2. Хипотезата за членуване

2.4.3. Хипотезата на Милетич

2.4.4. А. Тотоманова

2.4.5. М. Цибранска-Костова

2.4.6. И. Г. Илиев

2.4.7. Обобщение

Пета глава. Формантът -nt- в славянските езици

Предварителни бележки

1. Полски език

1.1. Съществителни нарицателни имена

1.2. Антропоними

1.3. Топонимия и хидронимия

1.4. Конкурентният суфикс –ak

1.5. Изводи и заключение

2. Лужишки езици

2.1. Горнолужишки

2.2. Долнолужишки

3. Чешки език

3.1. Съществителни нарицателни

3.2. Съществителни собствени

3.3. Прилагателни имена

4. Словашки език

5. Украински език

6. Беларуски език

7. Руски език

7.1. Древноруски

7.2. Лични имена

7.3. Форми на –енок

7.4. Прилагателни имена

7.5. Заключение

8. Сръбски и хърватски език

8.1. Семантични групи

8.2. Диалектни особености

8.3. Акцентология

8.4. Заемки от турски

9. Словенски език

9.1. Семантични групи

9.2. Парадигматично влияние

9.3. Конкурентни суфиксални формации

10. Заключение

Заключение

Извори

Литература

Резюме на английски език

Резюме на руски език

Резюме на полски език

 

Details
Publisher Faber
Language Bulgarian
Pages 296
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-619-00-1094-4
Creation date 2020
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset