The Byzantine Culture. Second edtition
Language: Bulgarian

 

Table of contents

Уводни думи

Глава първа. Християнството в четиривековното си развитие (IIV в.)

1. Приносът на ранната патристика

2. Същност на християнското вероучение

Космогония

Христология (мисията на Божия Син)

Есхатология (съдбата на праведните и грешните)

3. Християнството  държавна религия на Римската империя

4. Поява на монашеството

5. Под знака на разномислието

Глава втора. Ранна Византия (V  средата на VII в.)

1. Историческата обстановка

2. Образование

Училища за общо образование

Висши школи

3. Наука

Обща характеристика

Природо-математически науки

Философия

Историография

Хроники (летописи)

4. Литература

Поезия

Романи и повести

Жития

Патерични разкази

Апокрифи

Гадателни книги

5. Богословие

6. Църква и монашество

В борба срещу „инакомислещите“

Несторианство и монофизитизъм

7. Изкуство

Развитие на живописта

Миниатюри

Изображения върху тъкани

Мозайки

Скулптура

Архитектура

Музика

Глава трета. Византия от втората половина на VII до края на IX в.

1. Историческата обстановка

2. Образование

3. Наука

Природо-математически науки

Историография

Богословие и философия

4. Литература

5. Под знака на религиозно-социални вълнения

Монотелизъм

Трулски църковен събор

Павликянство

Иконоборчество

Втори период на иконоборческата политика (787843)

6. Богословие

7. Изкуство

Архитектура

Живопис

Музика

Глава четвърта. Византия от края на IX до началото на XIII в.

1. Историческата обстановка

2. Образование

Византийската интелигенция

3. Наука

Природо-математически науки

Математика, геометрия и астрономия

Зоология и ботаника. Селско стопанство

География и етнография

Медицина

Философия

Историография

4. Литература

Обща характеристика

Стихотворни творби

Жития

Произведения с поучително съдържание

Героичен епос

Панегирични и сатирични творби

Романи и драми

5. Под знака на еретическите учения

Павликянство

Богомилство

6. Богословие

7. Изкуство

Архитектура

Живопис

Приложно изкуство

Музика

Глава пета. Византия от началото на XIII до средата на XV в.

1. Историческата обстановка

Обща характеристика на културния живот

2. Образование и наука

Природо-математически науки

Философия

Историография

3. Литература

Обща характеристика

Църковна и светска поезия

Епистолография и риторика. Автобиография

Сатири и пародии

Стихотворения и песни с историческо съдържание. Приказки и романи

4. Богословие

5. Исихазъм и варлаамитство

6. Изкуство

Архитектура

Живопис

Музика

7. Византийската култура и италианският хуманизъм

8. Заключителни думи

Глава шеста. Византийската книжнина в средновековна България

1. Постановка на въпроса

2. Видове преводна литература

Творби с религиозна тематика

Апокрифи

Гадателни книги

Романи, повести, разкази

Българската „Пчела“

Съчинения в областта на естествознанието

Хроники

3. Изводи

Извори и литература

Димитър Ангелов. Византийската култура. Второ издание

 

Details
Publisher Polis
Language Bulgarian
Pages 288
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978-954-796-028-2
Creation date 2009
Size 15 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset