Table of contents

Увод към изучаването на византийската история

Развитие и постижения на византологията

Византологията в България

Ранна Византия (395-650)

Римската империя през IV в.

Промени в административната уредба

Налагане на християнството като държавна религия

Поява на монашеството

Ереси

Изменения в характера на робовладелската система

По-важни външополитически събития

Основни черти в облика и устройството на ранната Византийска империя

Територия, население, социална структура

Политическа и административна уредба

Императорът

Сенатът

Административна уредба и военна организация

Византийският град. Икономическо развитие

Архитектурен облик, административна уредба

Дими и партии

Стопански живот, занаяти

Вътрешна и външна търговия

Основни положения и кодификация на ранновизантийското право

Обща характеристика на вътрешната обстановка във Византия през V-VI в.

Несторианство и монофизитизъм

Външнополитически отношения и войни през V-VII в.

По-важни събития през V и началото на VI в.

Хуни

Перси

Вандали

Остготи

Славяни

Прабългари

Войните на Юстиниан I срещу вандали, остготи и вестготи

Нападения на славяни и прабългари

Външнополитическо развитие след Юстиниан

Авари

Заселване на славяните в балканските земи

Войни с персите

Арабският халифат и първите му завоевания

Византия от средата на VII до последната четвърт на IX век (650-867)

Етнодемографско, социално-икономическо и административно развитие и промени

Обща характеристика

Византийският град

Административно и военно устройство

Темна организация

Институт на стратиотите

Промени в областта на правото

Основни моменти във външнополитическите отношения и вътрешната обстановка във Византийската империя през VII-IX в.

Византия и Арабският халифат през VII и VIII в.

Византия и България през VII и VIII в.

Образуване на българската държава

Религиозно-политическо раздвижване във византийското общество през VII-IX в.

Павликяство

Иконоборство

Бунт на Тома Славянина

Край на икономическата политика

Външнополитически и военни събития от началото на IX в. до установяване на императорите от македонската династия (867 г.)

Византия и арабите

Византия и България  войни при хан Крум

Византия, Франкската империя и Немското кралство

Християнизацията на славянските държави и делото на Кирил и Методий

Създаване на славянската азбука

Византия в края на IX до началото на XIII век (867-1204)

Политическо и административно устройство

Императорска власт

Сенатът

Управленският апарат в столицата и в двореца

Управление на провинциите

Почетни титли и достойнства

Църковният институт

Изграждане и развитие на феодалната система

Промени в социално-аграрната структура

Свободни (държавни) селяни

Роби

Растеж на едрото земевладение

Имунитет

Прония

Промени в областта на правото

Развитие на градската икономика през X-XI в.

Икономическо развитие през XII в.

Ролята на италианските морски републики

Политически и военни събития през периода 867-1025 г.

Отношения с арабите

Византия и България

Войните между Византия и България при цар Симеон

Вътрешни размирици

Въстание на Василий Медната ръка

Законодателни мерки срещу динатите

Българо-византийски отношения при цар Петър (927-969)

Киевският княз Светослав в България

Руско-византийска война. Завладяване на североизточните български земи от византийците

Войни между Византия и България при Василий II и цар Самуил

Падане на българската държава под византийска власт

Нови законодателни мерки срещу динатите

Политически и военни събития през периода 1025-1081 г.

Обстановката в балканските земи, в Мала Азия и в Италия

Печенези

Селджукски турци

Разрив между Константинополската и Римската църква

Заговори и преврати. Военни бунтове

Българският народ в борба за освобождение

Въстание на Петър Делян

Въстание на Георги Войтех

Политически и военни събития и вътрешна обстановка във Византия през периода 1081-1204 г.

Управление на Алексий I Комнин (1081-1118)

Войни с нормани и печенези

Първи кръстоносен поход

Социално напрежение. Богомилство

Йоан Комнин (1118-1143)

Византия при Мануил Комнин (1143-1180)

Войни в Мала Азия

Втори кръстоносен поход

Война с норманите за Италия

Завоевания на Балканския полуостров

Византия при Андроник I Комнин (1183-1185)

Византия при династията на Ангелите. Разруха на империята под ударите на кръстоносците

Въстание на Асен и Петър

Трети кръстоносен поход

Възстановяване на българската държава

Четвъртият кръстоносен поход и завладяването на Константинопол от латинците

Византия от началото на XIII до средата на XV век (1204-1453)

Борба за възстановяване на целостта на Византийската империя (1204-1261)

Образуване и завоевания на Латинската империя

Въстание на гърците в Тракия и българо-латинската война

Изграждане на Трапезундската империя, на Епирската държава и на Никейската империя и техните отношения със съседните държави

Победа на българите при Клокотница. Разпадане на Епирската държава

Възход на Никейската империя

Освобождаване на Константинопол от латинска власт

Развитие и характер на феодалните отношения през първата половина на XIII в. в нововъзникналите гръцки държави и в Латинската империя

Византия през периода от 1261 до 1341 г.

Политически и военни събития при Михаил VIII Палеолог (1259-1282)

Лионската уния

Византия при Андроник II Палеолог (1282-1328)

Завладяване на Мала Азия от турците

Експедицията на каталаните и гибелните последици от нея

Борба за престола между двамата Андрониковци

Византия при Андроник III Палеолог (1328-1341)

Вътрешни размирици и борба за власт

Конфликт между Йоан Кантакузин и Алексий Апокавк

Родопският владетел Момчил

Победа на Йоан Кантакузин и втори етап на междуособицата

Борба между Йоан Кантакузин и Йоан Палеолог

Исихазъм и варлаамитство

Завоевателните действия на турците на Балканския полуостров. Първи етап (1352-1402)

Турското настъпление до битката при Черномен (1371 г.)

Турски завоевания след 1371 г.

Битката при Плочник

Битката на Косово поле

Завладяване на България

Походът на император Сигизмунд

Разгром на османските турци при Ангора

Втори етап от завоеванията на турците на Балканския полуостров (1421-1453)

Обсада на Константинопол през 1422 г. Падане на Солун (1430)

Походи на Владислав III Ягело и Ян Хунияди

Заладяване на Константинопол от турците (1453 г.)

Причини за загиването на Византийската империя

Хронологични таблици

Библиография

Извори

Литература

Политическа история на Византия

 

Details
Publisher Polis
Language Bulgarian
Pages 372
Illustrations maps
Binding paperback
ISBN 978-954-796-047-3
Creation date 2013
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset