In honorem professoris Violetae Volkova-Neševa. Ad multos annos (Annual of the National archaeological museum 2016/13)

 

Table of contents

Б. Петрунова. Проф. д.и.н. Виолета Волкова-Нешева

Selected bibliography of prof. Violeta Nesheva

Л. Мавродинова. Проф. д.и.н. Виолета Волкова-Нешева  дългогодишен и компетентен изследовател на старините в България
L. Mavrodinova. Prof. Dr. Violeta Nesheva 
 a long-standing and competent researcher of the old age in Bulgaria (summary)

М. Инкова. Проблеми на стратиграфията и хронологията на късноантичната и средновековна крепост „Калята“ край Якоруда (предварително съобщение)
M. Inkova. Problems of the stratigraphy and chronology of the Late Antique and Medieval Kalyata Fortress near Yakoruda (summary)

Д. Дамянов. Археологически проучвания в м. Могилата в Смолян  Срени Родопи
D. Damyanov. Archaeological research at Mogilata site in Smolyan 
 the Central Rhodopes (summary)

В. Плетньов. Византийската крепост Варна (XIXII в.)
V. Pletnyov. The Byzantine Fortress of Varna (11th
12th c.) (summary)

A. Gouridis. The Byantine Didymoteichon: An Introduction

П. Георгиев. Крепостта „Красен“  базар“  „Литополис“  „Панагюрище“. (Ономастични, археологически и исторически следи от едно пазарно селище през Средните векове)
P. Georgiev. The Fortress of Krassen  Talarbazar  Litopolis  Panagyurishte. Onomastic, archaeological and historical traces f a market centre in the Middle Ages (summary)

Е. Дерменджиев. Средновековна баня в цитаделата на град Червен
E. Dermenzhiev. Medieval bath in the citadel of Cherven (summary)

Ст. Йорданов. Укрепителната система на западния хълм в средновековния град Червен
S. Yordanov. The fortification system on the western hill in the Medieval town of Cherven (summary)

М. Робов. Новооткрит комплекс в североизточния сектор на Трапезица
M. Robov. Newly revealed complex in the northeastern sector of Trapezitsa (summary)

М. Златков. Град Сандански през Средновековието по писмени и археологически данни
M. Zlatkov. The town of Sandanski in the Middle Ages according to written and archaeological data (summary)

М. Харбова. Сакралното пространство в града на Българското средновековие
M. Harbova. The sacred spaces in the Bulgarian cities during the Middle Ages (9th11th c.)

Д. Рабовянов, Р. Йосифов. Средновековно селище в м. Коджакър до Севлиево
D. Rabovyanov, R. Yosifov. Medieval settlement in Kodzhakar site near Sevlievo (summary)

Здр. Коркутова. Късносредновековна църква „Св. Никола Пандели“ в Мелник
Z. Korkutova. St. Nicholas Pandeli Churxch in Melnik (summary)

Н. Тулешков. Архитектурата на средновековните страноприемници от Югоизточна Европа
N. Architecture of the Medieval Inns from South-Eastern Europe (summary)

Ж. Аладжов. Златни апликации с клетъчен емайл от Велики Преслав
Z. Aladzhov. Golden appliqués with champlevé enamel from Veliki Preslav (summary)

Л. Дончева-Петкова. Кръстовете-енколпиони и техните реликви
L. Doncheva-Petkova. The crosses-encolpia and their relics (summary)

Ст. Дончева. Матрица за накити с растителна украса от ранното средновековие
S. Doncheva. Mould for adornments with floral patterns from the Early Middle Ages (summary)

М. Иванов. Викингска култова брадвичка-амулет от София
M. Ivanov. Viking cult axe amulet from Sofia (summary)

K. Тотев, Д. Косева-Тотева. Каменен релеф от първите разкопки от Царевец
C. Totev, D. Koseva-Toteva. Stone relief of an archangel from the first excavations in Trapezitsa (summary)

К. Тотев. Двуглав орел върху украсата на сграфито съд от Трапезица
C. Totev. Double-headed eagle over the decoration of a sgraffito-vessel from Trapezitsa (summary)

Цв. Комитова. Ритуален керамичен съд със златиста ангоба от Мелник
T. Komitova. Ritual ceramic vessel with golden slip from Melnik (summary)

Р. Иванов, Р. Иванов. Ранноосманска керамика от Пловдив (XIVXV в.)
R. Ivanov, R. Ivanov. Early Ottoman pottery from Plovdiv (14th
15th c.) (summary)

Ст. Ппов. Кистени от България
S. Popov. Flails from Bulgaria (summary)

Е. Кръстева. Облеклото в средновековна България (XIIXIV в.), царски и болярски мъжки и женски костюми
E. Krasteva. Clothing in Medieval Bulgaria (12th
14th c.), royal and boyar male and female costumes (summary)

Б. Томова. Mъжката шапка в български земи през османската епоха (XVXVIII в.)
B. Tomova. Male’s hat in the Bulgarian territories during the Ottoman Age (15th
—18th c.) (summary)

Л. Бумбалова. Мощите на св. Теодор: от Месембрия до Венеция
L. Bumbalova. The relics of St. Theodore: from Messembria to Venice (summary)

Ал. Трифонова. Неизвестна икона на св. Никола с осем житийни сцени от Поморие (Анхиало)
A. Trifonova. Unknown icon of St. Nicholas with eight scenes from his life (17th c.) from Pomorie (Anhialos) (summary)

Ив. Чокоев. Текстилна лента от разкопките на Дворцовата църква на Царевец във Велико Търново
I. Chokoev. Textile braid from the excavations at the palace church on Tsarevets in Veliko Tarnovo (summary)

Ив. Йорданов. Печати на византийски главнокомандващи на походите срещу Асеневци 11851195 г.
I. Yordanov. Seals of Byzantine commanders of campaigns against the Assens 1185
1195 (summary)

Н. Овчаров, Р. Пеевски. Съдбата на крепостта Урвич край София в светлината на новооткритото сребърно съкровище от XIV в.
N. Ovcharov, R. Peevski. The fate of Urvich Fortress near Sofia in the light of a newly found silver coin hoard from the 14th c. (summary)

Вл. Пенчев. Медна скифата на цар Иван Асен II намерена във Велико Търново
V. Penchev. A copper scyphatos of Tsar Ivan Assen II found in Veliko Tarnovo (summary)

Н. Бояджиев. Средновековни монети от Момчилова крепост
N. Boyadzhiev. Medieval coins from Momchil Fortress (summary)

Кр. Стефанова-Георгиева, Кр. Кръстев, И. Косев. Съкровище от златни и електронови византийски монети от XI век, намерено в Крън
K. Stefanova-Georgieva, K. Krastev, I. Kosev. Hoard of golden and electron Byzantine coins from the 11th c. found in Kran (summary)

Ив. Джамбов, Р. Иванов. Неизвестни печати от Първомайско (още за епископия „Буково“)
I. Djambov, R. Ivanov. Unknown seals from Parvomay region (more about the Bukovo Episcopate) (summary)

Н. Митев. Рядка монета на деспот Йоан Тертер (13851399) от Провадийско
N. Mitev. A rare coin of Despot Joan Terter (1385
1399) from the region of Provadia (summary)

Н. Ботева. Капаче за териак от музеч в Севлиево
N. Boteva. Lid of teriac from the Museum in Sevlievo (summary)

Н. Марков. Бележки по повод намерено наскоро капаче от съдче за териак от Северозападна България
N. Markov. Notes on a newly found lid of teriac container from Northwestern Bulgaria (summary)

Св. Сиракова, Р. Златева-Узунова. Технико-типологически анализ на кремъчни ансамбли от селищата ГрадешницаМало поле и ГрадешницаЛуканово дърво, Врачанско
S. Sirakova, R. Zlateva-Uzunova. Techno-typological analysis of flint assemblages from the settlements of Gradeshnitsa
Malo pole and GradeshnitsaLukanovo Durvo, Vretsa District (summary)

А. Атанасов. Оградните зидове в некрополите от втората половина на I хил. пр. Хр.
A. Atanassov. Fenced walls in the necropolises from the second half of the I millennium BC in the Southern Thrace (summary)

Здр. Димитров. Бази и постаменти в Долна Мизия и Тракия през римската императорска епоха
Z. Dimitrov. Bases and pedestals in Moesia Inferior and Thrace during the Roman Imperial Age (summary)

Н. Русев. Керамичен материал от теренни обхождания във Врачанско
N. Rusev. Ceramic material from terrain surveys in Vratsa region (summary)

Й. Йорданов. Пластична антропологична реконструкция по мъжки череп от църквата „Св. Николай чудотворец“, гр. Созопов, XIV в.
Y. Yordanov. Sculptural anthropological reconstruction of a male skull from St. Nicholas the Wonderworker Church in Sozopol, 14th c. (summary)

В. Тъпкова-Заимова. Култът към свети Димитър в историографията на XXI в.
V. Tapkova-Zaimova. The cult of St. Demetrius in the 21th c. historiography (summary)

Годишник на националния археологически музей 2016/13

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian, English with summaries in Bulgarian and English
Pages 484
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 1310-7933
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset