Collected papers in honor of Professor Georgi Atanasov on the occasion of his 60th anniversary (Dobruja 32/2017). Languages: Bulgarian, Russian, French with summaries in English

 

Table of contents

Durostorum, Drustur, Silistra

В. Попова, К. Михайлов. Нови данни за римските и късноантичните стенописи от Дуросторум
V. Popova, K. Michailov. New Data on the Roman and Late Antique Wall Paintings from Durostorum (summary)

П. Доневски. Необнародвани старини от Силистра
P. Donevski. Unpublished Antiquitys from Silistra (summary)

Н. Русев. Внос на вино, зехтин и риба в Дуросторум (IIII в.) (първи опит за систематизация на амфорната тара)
N. Roussev. On the Supply of Durostorum with Wine, Olive Oil and Fish during the 1st
3rd centuries AD (according to Preliminary Data) of Bulgarian Side of the City (summary)

В. Йотов. Антични мраморни мерки за тежести от Силистра
V. Yotov. Antique Marble Weights of Silistra (summary)

Р. Иванов. Дуросторум  сухопътни и водни комуникации
R. Ivanov. Durostorum: Communications by Land and Water (summary)

П. Георгиев. Езическият храм в Дръстър (Силистра)  архитектурен тип, хронология и функция
P. Georgiev. The Pagan Temple in Drastar (Silistra): Architectural Type, Chronology and Function (summary)

И. Йорданов, Ж. Жекова. Поражението на византийците при Дръстър (август 1087 г.). Просопография на участниците. Приносът на сфрагистиката
I. Yordanov, Z. Zhekova. The Defeat of the Byzantines in the Battle of Drastar (August 1087). Prosopography of the Participants. Contribution to the Sigillography (summary)

И. Чокоев. Тъкани и технологични бележки за дрехата от гроб № 215а, базилика № 2 в Дръстър
I. Chokoev. Cloths and Technological Notes about Garment from Grave No 215А, Church No 2, Drastar (Silistra) (summary)

В. Йотов. Овручки прешлени на Долния Дунав (ХІХІІ в.)  Силистра, Ветрен
V. Yotov. Spindle Whorl of Ovruch schiefer-stone at the Lower Danube (11th12th c.)  Silistra, Vetren (summary)

С. Ганчева. Колективна монетна находка от канабите на XI Клавдиев легион
S. Gancheva. A Coin Hoard from the Canabae of Legio XI Claudia (summary)

К. Димов. Полугрош на Александър I Добрия (14001432) от Силистра
K. Dimov. Halfgroschen of Alexander the Good (1400
1432) from Silistra (summary)

В. Йотов. С лодка по река Дунав (юнисептември 1891 г.). Силистра
V. Yotov. With Canoe on the Danube (June
September 1891). Silistra (summary)

Zaldapa

Й. Валериев. От архивите  за античния град Залдапа (тогава все още „Абтаат кале / Абритус“)
I. Valeriev. From the Archives 
 the Ancient City of Zaldapa (Then still “Aptaat kale / Abrittus”) (summary)

М. Вълчев. Първите планове на Залдапа в архива на Карел Шкорпил
M. Valchev. The First Plans of Zaldapa in the Karel Shkorpil Archive (summary)

З. Димитров. Коринтски капител от Залдапа: уникален модел на ордерната архитектура в Долна Мизия през принципата
Z. Dimitrov. A Corinthian Capital from Zaldapa: a Unique Model of the Order Architecture in Lower Moesia during the Principate (summary)

D. Moreau. Les moines scythes néo-chalcédoniens (de Zaldapa?). Étude préliminaire à une prosopographie chrétienne du Diocèse des Thraces [full text]

А. Минчев. Късноантичен сребърен пръстен с мъжки бюст и надпис Vitalianus от с. Бозвелийско, варненско
A. Minchev. A Late Antique Silver Ring with Engraved Male Portrait and Inscription Vitalianus from Bozveliysko, Region of Varna (summary)

Christian Culture

Б. Борисов. За топографския континюитет между езическото светилище, раннохристиянските базилики и средновековния параклис край с. Караново, Новозагорско
B. Borisov. Topographic Continuity between Pagan Sanctuaries and Early Christian Basilicas (summary)

С. Петрова. Архитектурната украса на раннохристиянските базилики в околностите на Никопол на Места
S. Petrova. The Architectural Decoration of the Early Christian Basilicas in the Vicinity of Nicopolis ad Nestum (summary)

Н. Марков. Гема с изображение на „Добрия пастир“ в сбирките на Националния исторически музей
N. Markov. An Intaglio Gemstone with the Image of 
The Good Shepherd in the National History Museum Collection (summary)

С. Сорочан. О ментальном значении сакрализации пространства византийского Херсона
S. Sorochan. About the Mental Meaning of Space Sacralization in Byzantine Cherson (summary)

Ю. Могаричев. Константин Философ в Крыму: исторические реалии и агиографическая традиция
Y. Mogarychev. Constantine the Philosopher in Crimea: Historical Realms and Hagiographic Tradition (summary)

С. Бочаров, В. Кирилко. Средневековые церкви Южного берега Крыма (материалы к археологической карте)
S. Bocharov, V. Kirilko. Mediaeval Churches on the South Bank of Crimea (materials to the archaeological map) (summary)

Г. Илиева. Медта и оловото в християнската символика (по паметници от ХХІ в. в България)
G. Ilieva. The Role of Copper and Lead in the Christian Symbolic (after Finds from Bulgaria 10th
11th centuries) (summary)

С. Рябцева. О находках крестов  энколпионов и крестовключенных подвескок с территории Пруто-Днестровского региона
S. Ryabtseva. About the Finds of Encolpion Crosses from Territory of the Prut-Dniester region (summary)

В. Гимпу. Об алтарной ориентации некоторых древнехристианских пещерных церквей Карпато-Причерноморского бассейна
V. Ghimpu. About the Orientation of some Altars in Old Cave Churches from the Carpathian-
Pontic Basin (summary)

С. Йорданов. Някои хронологични наблюдения върху християнската пещерна архитектура в Поломието
S. Yordanov. Some Chronological Observations on the Christian Cave Architecture in the Rousse Lom River Valley (summary)

Д. Косева, К. Тотев. Стенописната украса на църква № 2 на хълма Трапезица във Велико Търново
D. Koseva, K. Totev. Murals in the Church № 2 at Trapezitsa Hill in Veliko Tarnovo (summary)

Х. Вачев. Висшият църковен клир и превръщането на Арбанаси в църковен център през ХVІІХVІІІ век
H. Vachev. The Supreme Clergy and the Rise of Arbanassi as Eclesiastical Centre during the 17th18th Centuries (summary)

History

Н. Хрисимов. За панонския произход на Кан Крум и „Крумовата династия“
N. Hrissimov. About the Pannonian Origin of Khan Krum and the “Dynasty of Krum” (summary)

Й. Валериев. Коментар на няколко изворови сведения за ранната история на власите у Йоан Кинам и Никита Хониат
I. Valeriev. Commentary on Several Sources of Information for the Early History of the Vlachs in John Kinnamos and Nicetas Choniates (summary)

В. Плетньов. Куманите в българските земи по данни от писмените извори до края на ХІІ век
V. Pletnyov. Cumans in Bulgarian Lands 
 the Data of Written Sources to the End of the 12th century (summary)

С. Георгиева. Още веднъж за влашката принцеса  снаха на цар Иван Александър
S. Georgieva. Once Again on the Wallachian princess, Tsar Ivan Alexandar’s daughter-in-law (summary)

Я. Христов. ...И [настъпи] много голяма скръб във войската...  още за два похода в Беломорието и Южна Македония през XIII век
Y. Hristov. …Аnd there was Very Great Sorrow in the Army… 
 Something Else about Two Military Campaigns in Western Thrace and Southern Macedonia in the 13th century (summary)

Н. Руссев. „Служили два товарища“: А.П. Юшневский и Д.П. Ватикиоти в деле водворения болгарских колонистов Буджака (18161819 годы)
N. Russev. “Two Comrades Were Serving”: A. P. Juschnewski and D. P. Vatikioti in the Matter of Restoring the Bulgarian Colonists in Budjak 
(18161819) (summary)

П. Павлов. Някои бележки за дейността на Васил Левски в Добруджа и Бесарабия
P. Pavlov. Notes for the Activity of Vasil Levski in Dobroudja and Bessarabia (summary)

Н. Неделчева. Селищна мрежа и етнодемографски промени в региона на Попово през XVXVII век
N. Nedelcheva. Settlement Network and Ethnodemographic Changes in the Region of Popovo in 15th
17th Centuries (summary)

Н. Тодоров. Демографска характеристика на Тулча от края на ХVІІІ в. до 70-те години на ХІХ в.
N. Todorov. Demographic Characteristics of Tulcha from the Late 18th century to the 1870s (summary)

Archaeology

Л. Трайкова. Късноантични метални части за колан от фонда на музея в Силистра
L. Traykova. Late Antique Belt Fittings from the Collection of Silistra Museum (summary)

В. Йотов, А. Харизанов. Пещ за строителна керамика (VI в.) на южния бряг на залива Св. Атанас край Бяла, Варненско
V. Yotov, A. Harizanov. A Tile Kiln (6th century AD) on the South Coast of Sveti Atanas Bay near Byala, Region of Varna (summary)

В. Чхаидзе. Погребение кочевника конца VIII  начала IX вв. из курганной группы Горьковская на Нижнем Дону
V. Chkhaidze. The Burial of a Nomad of the Late 8th and Early 9th Centuries from the Barrow Group Gorkovskaya, on the Lower Don River (summary)

Н. Тельнов. К вопросу об этнокультурной ситуации в IX веке в Нижнем Поднестровье
N. Telnov. To the Question about thr Ethnocultural Situation in the 9th century in the Lower Dniester Region (summary)

Т. Тихов. Нагръден медальон със светци воини от Плиска
T. Tihov. A Chest Medallion with Military Saints Found in Pliska (summary)

Г. Владимиров. Някои бележки относно некрополите край с. Янтра, Горнооряховско
G. Vladimirov. Some Notes on the Necropolises near Yantra Village, Gorna Oryahovitsa (summary)

Weaponry and Military Equipment

Д. Топал. Скифские мечи к югу от Дуная: болгарская группа памятников
D. Topal. Scythian Swords to the South of the Danube Riveer. The Bulgarian Group (summary)

Ю. Кулешов. Об одной серии ранних золотоордынских шлемов из музейных коллекций Украины и Болгарии
Y. Kuleshov. On a Series of Early Golden Horde Age Helmets from Museum Collections of Ukraine and Bulgaria (summary)

Numismatics and Sigillography

Г. Дзанев. Късноантична колективна монетна находка от землището на село Благоево, Разградско
G. Dzanev. A Late Antique Coin Hoard in the Area of Blagoevo Village, Razgrad Region (summary)

С. Михайлов. Колективна находка от бронзови монети на византийския император Ираклий (610641)
S. Mihaylov. Hoard consisting of Bronze coins of the Byzantine Emperor Heraclius (610
641 AD) (summary)

G. Adameşteanu. Le site de la cité antique d’Histria à l’époque byzantine moyenne (XeXIVe siècles) [full text]

Н. Митев, Д. Георгиев. Монети на Жечпосполита (XVIXVIII в.) от фонда на Историческия музей в Провадия
N. Mitev, D. Georgiev. Coins of Rzeczpospolita (XVI
XVIII Century) from the Collection of the Historical Museum in Provadia (summary)

Methodics

С. Станилов. грешки и заблуди или слабости на методиката? (към проблема за идентификацията на археологическите паметници от ранното средновековие)
S. Stanilov. Mistakes and Delusions, or Methodological Weakness? (To the Problem of Identification of the Early Mediaeval Archaeological Finds) (summary)

Сборник в чест на 60 години проф. дин Георги Атанасов

Details
Publisher Regional Historical Museum – Silistra
Language Bulgarian, Russian, French with summaries in English
Pages 646
Illustrations b/w and color figures, maps
Binding hardback
ISSN 0205–2210
Creation date 2017
Size 21 х 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset