In honorem professoris Dimitar Ovcharov (Bulletin of the National Institute of Archaeology, 2012, XL)

 

Table of contents

З. Димитров. Стълбове с релефна украса от римската епоха във фонда на НАМ
Z. Dimitrov. Pillars with Decoration in Relief from the Roman Age in the Depot of the National Museum of Archaeology (Summary)

Е. Пенчева. Хореум от римската епоха в землището на с. Добрево, община Любимец
E. Pencheva. Roman Age Horreum in the Area of George Dobrevo Village, Lyubimets Municipality (Summary)

В. Григоров. Ранновизантийска крепост в местността Койчово кале до Панагюрище (разкопки през 2009-2011 г.)
V. Grigorov. Early Byzantine Fortress at Koychovo Kale Site near Panagyurishte (2009 2011 Excavations) (Summary)  

Д. Дамянов. Смолянската крепост в местността Турлука Средни Родопи
D. Damyanov. The Smolyan Fortress in Turluka Site – Middle Rhodopes (Summary)

Г. Атансов. Относно мартириумите на св. Емилиан от Дуросторум (Силистра) и св. Луп от Нове (Свищов)
G. Atanasov. On the Martiriums of St. Aemilianus from Durostorum (Silistra) and St. Lupus  from Novae (Svishtov) (Summary)

М. Инкова. Процесиен кръст със среднобългарски надпис от Търговищко
M. Inkova. Procession Cross with a Middle Bulgarian Inscription from Targovishte Region (Summary)

Д. Момчилов. Паметници на металопластиката от Маркели
D. Momchilov. Metal Works from Markeli (Summary)

С. Дончева. Сребърен пръстен печат с митично същество от късното средновековие
S. Doncheva. Silver Signet – Ring with a Mythical Creature from the Late Middle Ages (Summary)

А. Конаклиев. Два каменни медальона от Мисионис
A. Konakliev. Two Stone Medallions from Missionis (Summary)

Н. Овчаров. Новооткрит печат с изображение на лъв от Перперикон и въпросът за средновизантийския период на скалния град
N. Ovcharov. Newly Found Seal with a Lion from Perperikov and the Problem with the Middle Byzantine Age in the Rock Town (Summary)

И. Йорданов. Непубликувани византийски печати от колекцията на НАМ София
I. Yordanov. Unpublished Byzantine Seals from the Collection of the National Museum of Archaeology Sofia (Summary)

Д. Стоименов. Непубликувани византийски моливдовули от България
D. Stoimenov. Unpublished Byzantine Molybdobullae from Bulgaria (Summary)

М. Андонова. Моливдовули от долината на Места
M. Andonova. Malybdobullae from the Valley of Mesta River (Summary)

П. Георгиев. Отново за керамичния цилиндър печат от Плиска
P. Georgiev. Once again on the Ceramic Cylinder   Seal from Pliska (Summary)

Б. Петрунова. Археологически и нумизматични данни за крепостта Перистера на хълма Света Петка в град Пещера
B. Petrunova. Archaeological and Numismatic Data of the Fortress of Peristera on St. Petka Hill in Peshtera (Summary)

Д. Владимирова-Аладжова. Златни монети на император Леонтий II (695-698 г.)
D. Vladimirova-Aladzhova. Golden Coins of Emperor Leontius II (695-698) (Summary)

К. Дочев. Редки медни монети на никейския император Йоан III Дука Ватаци (1222-1254) от средновековния Перперикон (Кърджалийска област)
K. Dochev. Rare Copper Coins of John III Doukas Vatatzes Emperor of Nicaea (1222-1254) from the Medieval Perperikon (Kardzhali Region) (Summary)

В. Пенчев. Малка колективна находка от медни монети на добруджанските владетели Добротица и Тертер, намерена при археологически разкопки в Силистра
V. Penchev. Small Hoard of Copper Coins of Dobrudzha Rulers Dobrotitsa and Terter Discovered during the Archaeological Research of Silistra (Summary)

В. Гюзелев. Представата за Европа през Средновековието
V. Gyuzelev. The Concept Europe during the Middle Ages (Summary)

В. Плетньов. Съществувал ли е „кампусът Одесополис” близо до Одесос през V-VII в.
V. Pletnyov. Did the Campus of Odessopolis near Odessos Exist in the 5th 7th c.? (Summary)

И. Мечков. Социалната стълбица на ранна Волжка България по сведенията на Ибн Фадлан (922 г.)
I. Mechkov. Social Stratification of the Early Volga-Bulgars According Ibn Fadlan’s Work (922) (Summary)

Г. Владимиров. За една археологическа находка от Болгар на Волга. Тенгризмът по средна Волга между историческия факт и историографския трафарет
G. Vladimirov. About and Archaeological Find from Bolgar on the Volga River. Tengrism in the Region of Middle Volga (8th 10th c.) between Historic Myth and Historiographic Trafaret (Summary)

Е. Шинаков, С. Попов. Еще один „немой свидетель” битвы при Варне?
E. Shinakov, S. Popov. Another One “Mute Witness” of Varna Battle of 1444? (Summary)

Х. Вачев. За ктиторите на църквата „Св. Димитър” в Арбанаси (по материали от археологическите проучвания)
H. Vachev. On the Donors of St. Demetrios Church in Arbanassi (According to Material from Archaeological Research) (Summary)

Ц. Комитова. Двустранен медальон от Мелник
T. Komitova. Bilateral Medallion from Melnik (Summary)

В. Нешева. За култа към Свети Димитър в Мелник
V. Nesheva. On the Cult of St. Demetrios in Melnik (Summary)

С. Андреев. Опит за локализиране на неустановени селища в района на град Омуртаг според османски регистри от ХVI-ХVII в.
S. Andreev. An Attempt from Localization of Unfixed Settlements in the Region of Omurtag Town According to Ottoman Registers from 16th 17th c. (Summary)

В. Обрешков. Към изясняване на някои основни елементи в ранните османски хроники (Оруч, Ашъкпашазаде, анонимните хроники)
V. Obreshkov. On Clearing Up Some Principal Elements of the Early Ottoman Chronicles (Oruc, Ashakprashazade, Anonymous Chronicles) (Summary)

In honorem professoris Димитър Овчаров. Известия на Националния археологически институт, 2012, XL

Details
Publisher National institute of archaeology with museum (Bulgarian academy of sciences)
Language Bulgarian (with summary in English)
Pages 380
Illustrations b&w photographs, drawings, maps
Binding paperback
ISSN 0323-9535
Creation date 2012
Size 21 x 29 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset