Metamorphoses. Art Readings, 2023. Volume II: New Art
Изкуство и общество. Изкуствоведски четения
Language: Bulgarian, English
Category: Art Readings

 
   The book includes the reports from the Art Readings International Scientific Conference, held in April 2023, which the Institute of Art Studies – BAS organizes annually. The articles included in the annual are devoted to various aspects of art in a wide time range. The authors of the texts are scientists from Poland, Latvia, Ukraine, Greece, and Slovakia.
 
Table of contents

Music arts

Lozanka Peycheva. „Думите свършват, говори сърцето“: звукови портали към миналото / “Words end, the heart speaks”: sound portals to the past

Gorancho Angelov. Some aspects in the making of folk musical instruments in the Republic of North Macedonia/ Някои аспекти в изработката на народни музикални инструменти в Република Северна Македония

Nikolay Gurbanov. Художествени ракурси в диригентската интерпретация на творби за женски народен хор/ Artistic perspectives in the conductor’s interpretation of works for female folk choir

Diana Danova-Damyanova. Традиции и трансформации в най-дългогодишния софийски международен музикален фестивал/ Traditions and transformations in Sofia’s longest-running International Music Festival

Zornitsa Dimitrova. Метаморфозата в концепцията за музикален стил на Гвидо Адлер/ The metamorphosis in Guido Adler’s concept of musical style

Olha Lihus. The second edition of the Third Symphony of Borys Lyatoshynsky: metamorphoses of content and perception/ Второто издание на Третата симфония на Борис Лятошински: метаморфози на съдържанието и възприятието

Anelia Yaneva. „Анна Каренина“, „Онегин“ и „Братя Карамазови“ – промени на теми и наративи в танцовите версии на Борис Ейфман/ “Anna Karenina”, “Onegin” and “The Brothers Karamazov” – changes of themes and narratives in the dance versions of Boris Eifman

Emiliya Zhunich. Метаморфози на „Фауст“ в България, 1891–2022/ Metamorphoses of “Faust” in Bulgaria, 1891–2022

Iuliia Bentia. Handel’s Acis and Galatea by Open Opera Ukraine: metamorphoses of the original text in the contemporary performances of early operas/ Ацис и Галатея на Хендел в Open Opera Ukraine: метаморфозите на оригиналния текст в съвременните изпълнения на ранни опери

Miglena Tzenova. Първи представления на Пекинска опера Дзиндзю 京剧 в България и тяхната рецепция/ First Peking Opera Jingju 京剧 performances in Bulgaria and their reception

Stavri Angelov. Оперни произведения за възрастни във варианти за деца/ Opera performances for adults in versions for children

Dzana Ivanova. Метаморфози на шведския поп(улярен) музикален феномен – между рок и електропоп, дискоритми и меланхолия/ Swedish pop(ular) music phenomenon metamorphoses – between rock and electropop, discorhythms and melancholy

Zhana Popova. Трансформации на посланията за социалната бедност в музикалните телевизионни формати „Гласът на България“ и „България търси талант“/ Transformations of social poverty in the music TV formats ‘The Voice of Bulgaria’ and ‘Bulgaria’s Got Talent’

Ventsislav Dimov. Ранната записана музика от България: културни диалози, преноси и метаморфози/ Early recorded music from Bulgaria: cultural dialogues, transfers and metamorphoses

Fine arts

Milena Georgieva. Първият албум на художник в България и метаморфозите на едно ново изкуство/ The first album of an artist in Bulgaria and the metamorphoses of a new art

Tsveta Petrova. Виенският период в творчеството на Бистра Винарoва – печатната графика като ново изразно средство за художничката/ The Viennese period in the oeuvre of Bistra Vinarova – the printmaking as a new vehicle for the artist

Maria Miteva. Възможните трансформации – художествена практика в България през първото десетилетие след 09.09.1944 г./ Possible transformation – art practice in Bulgaria in the first decade after 09.09.1944

Natasha Noeva. Трансформацията на изложбения живот и рефлексията на художествената критика в България през 1950-те години/ The transformation of the exhibition life and the reflection of art criticism in Bulgaria in the 1950s

Eva-Maria Ivanova. „Жителите на морето“ в творчеството на Лика Янко. Метаморфози на морския свят/ “The Inhabitants of the Sea” in the work of Lika Yanko. Metamorphoses of the Sea World

Dimitrina Popova. Архитектурното наследство в колекция от архитектурни заснемания от периода 1949–1962: идеология, правила, практика/ Architectural heritage in a collection of architectural survey drawings between 1949–1962: ideology, rules, practice

Katerina Gadjeva. Българското народно творчество – основа за естетическото и патриотично възпитание на социалистическото дете. Опитът на Лозинка Йорданова / Bulgarian folk art – a basis for the aesthetic and patriotic education of the socialist child. The experience of Lozinka Yordanova

Nadezhda Pavlova. Фотография и мастило. Развитие на фотомеханичните процеси и влиянието им върху фотокнигите/ Photography and ink. Development of photomechanical processes and their impact on photobooks

Johannis Tsoumas. Creating art in a throw-away society: metamorphoses in Eduardo Paolozzi’s and Pamela Longobardi’s sculptural works/ Създаване на изкуство в общество на изхвърлянето: метаморфози в скулптурите на Едуардо Палоци и Памела Лонгобарди

Guergana Damianova. Метаморфозата на „Аз-а“ във фотографския цикъл Моите сватби на Станка Цонкова-Уша/ The Metamorphosis of the ‘I’ in the photographic cycle My Weddings by Stanka Tsonkova-Usha

Evaguelia Diamantopoulou. The visual transformation of women’s identity: From Lot’s wife to the women of Iran/ Визуалната трансформация на женската идентичност: от съпругата на Лот до жените на Иран

Eleni Gemtou. The concept of sacrificial metamorphosis in Bernini’s Saint Teresa and Orlan’s Saint Orlan/ Концепцията на жертвената метаморфоза в Света Тереза на Бернини и Света Орлан на Орлан

Nevena Videnova. Сътворяване и пресътворяване на града: графити и стрийтарт/ Creation and recreation of the city: graffiti and street art

Irina Genova. Art objects and practices – from historicizing and interpretation to the invention of market value. Reflections on higher education in the internet epoch/ Художествени предмети и практики – от историзиране и тълкуване до изобретяване на пазарната стойност. Размисли за висшето образование в епохата на интернет

Stela Tasheva. Digital transformations of dwellings: metamorphoses of a home/ Дигитална трансформация в жилището: метаморфози на дома

Theatre art

Kamelia Nikolova. Новата актуалност на Тартюф/ The new actuality of Tartuffe

Nikolay Iordanov. Когато гръм удари, как ехото заглъхва, или айсбергът на времето в последната пиеса на Яворов/ When Thunder Strikes, the Echo Fades or the iceberg of time in Yavorov’s last play

Albena Tagareva. Трансформацията на българската сценография след 1968 г./ Transformation of the Bulgarian scenography after 1968

Petar Denchev. Основни идеологически трансформации в разбирането на режисьорската професия след 1944 година/ Major ideological transformations in the understanding of stage directing after 1944

Roumena Kalcheva. Претворяването на личността в документалния театър на Vox Populi/ Transformation of the personality in Vox Populi’s documentary theater

Joanna Spassova-Dikova. Metamorphoses of the theatre actor in the early Bulgarian feature films / Метаморфози на театралния актьор в ранното българско игрално кино

Karol Mišovic. Metamorphoses of acting in the productions of Karol L. Zacha/ Метаморфози на актьорското майсторство в постановките на Карол Л. Заха

Michaela Mojžišová. Ideological, dramaturgical and staging metamorphoses of the Slovak National Opera Krútňava/ Идеологически, драматургични и сценични метаморфози на Словашката национална опера Крутнява

Hanna Veselovska. Transformation by Les Kurbas as a system of metaphorisation in the avant-garde theatre/ Трансформацията от Лес Курбас като система от метафоризация в авангардния театър

Boyan L. Zhelyazkov. Визуална идентичност и ребрандиране на театралните организации/ Visual identity and rebranding of theater organizations

Denitsa Ezekieva. The new Bulgarian dramaturgy in the altering performance/ Новата българска драматургия в променящото се представление

Screen arts

Petia Alexandrova. Метаморфозите на „Нос“ от Гогол към филма на Андрей Хржановски „Носът или заговорът на отцепниците“/ Metamorphoses of Gogol’s “Nose” to Andrey Khrzhanovsky’s film “The Nose or the Conspiracy of Mavericks”

Iosif Astrukov. Фотография на художествени репродукции (дигитални репродукции) / Photographing reproductions of art (digital reproductions)

Lachezar Velinov. Метаморфозите на новата българска анимация/ Metamorphoses of the new Bulgarian animation

Velislava Gospodinova. Aspects of metamorphosis in the surrealistic collage animated films of Stacey Steers/ Аспекти на метаморфозата в сюрреалистичните колажни филми на Стейси Стиърс

Elitza Gotzeva. Метаморфози на българската телевизионна екранизация/ Metamorphoses of Bulgarian TV drama adaptations

Alexander Donev. The emergence of film distribution in Bulgaria as a metamorphosis/ Възникване на киноразпространението в България като метаморфоза

Peter Kardjilov. Преобразяването на киното от навлизането на звука в него. Въвеждането на първите тонапаратури в българските кина/ The metamorphosis of cinema by the invasion of sound into it. The introduction of the first sound equipment in Bulgarian cinemas

Mariia Lihus. From “Symphony” to “Cacophony”: metamorphoses of Donbas’ representations in Ukrainian documentary/ От „Симфония“ до „Какофония“: метаморфози на репрезентациите на Донбас в украинското документално кино

Boryana Mateeva. Бразилското Синема ново – формиране на идейния корпус/ The Brazilian Cinema novo – structuring the ideological corps

Eliza Mladenova. Metamorphoses of The Goat Horn in the context of cinema interpretations/ Метаморфозите на Козият рог в контекста на киноинтерпретациите

Radostina Neykova. Щрихи на анимационната метаморфоза в игралното кино/ Moments of animation metamorphosis in the feature cinema

Boyan Tzenev. Метаморфози на немския филмов експресионизъм в българския литературен диаболизъм/ Metamorphoses of German film Expressionism into Bulgarian literary Diabolism

Deyan Statulov. Българското игрално кино за деца като средство за пропаганда/ Bulgarian feature cinema for children as a means of propaganda

Andronika Màrtonova. В лабиринтите на модернизма: кинопаралели между България и Япония/ In the labyrinths of modernism: cinematic parallels between Bulgaria and Japan

 

 

Details
Publisher Institute of Art Studies (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English with summaries in English and Bulgarian
Pages 546
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-619-7619-29-4
ISSN 1313-2342
Creation date 2024
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset