Ancient Thrace and the Thracians: the mask of Boreas. In Honorem Vanya Lozanova-Stancheva
Древна Тракия и траките: маската на Борей. In Honorem Vanya Lozanova-Stancheva
Language: Bulgarian, English with summaries in English and Bulgarian

 

Table of contents

In honorem Vanya Lozanova-Sancheva

Списък на публикациите на проф. д.изк. д-р Ваня Лозанова-Станчева
List of publications of Prof. Vanya Lozanova-Sancheva, DSc, PhD

И. Маразов. Орфически symbola в Древна Тракия: 1. Кратерът
I. Marazov . Orphic Symbola in Ancient Thrace: 1. The Crater

S. Ignatov. Considerations on the Egyptian Notion of Self-Control in the Storyof the Shipwrecked Sailor
С. Игнатов. Разсъждения върху египетската представа за самоконтрол в историятана корабокрушенеца моряк

В. Фол. Царска идеология и един нереализиран проект
V. Fol. A Royal Ideology and an Unrealized Project

К. Порожанов, А. Порталски, В. Китанов. Из Bithynia Pontica – теренни наблюдения през 2013 г. (втора част)
K. Porozhanov, A. Portalsky, V. Kitanov. Via Bithynia Pontica – Field Observations in 2013 (Part 2)

В. Марков. Скално тракийско светилище „Салъков бук” от рида Дъбрашв Западните Родопи
V. Markov. The Thracian Rock Sanctuary “Salakov Buk” from Dabrash Ridge in the WesternRhodopes Mauntains

М. Василева. Отново за Бендида
M. Vassileva. On Bendis Again

Н. Панова. Ситуации на изказване или премълчаване на (тракийско) знаниев Платоновите диалози
N. Panova. Situations of Spoken or Unspoken (racian) Knowledge in Plato’s Dialogues

Б. Русева. Фрагмент от съкровище, намерено при село Дъбене, Карловско
B. Rousseva. Coin Lot from a Hoard Found Near the Village of Dabene, Karlovo District

М. Манов. Жената на Лизимах от одрисите
M. Manov. The Odrysian Wife of Lysimachus

Ж. Жеков. Елада през епохата на Първата (Малка) Пелопонеска война
Z. Zhekov. Ellada During the Era of the First (Little) Peloponesian War

Р. Попова. Епиграфски паметници от Mагнезия на Mеандър, свързани с историятана последната тракийска династия
R. Popova. Epigraphic Monuments from Magnesia on Meander Related to the History of the Last Thracian Dynasty

A. Fol. Reclassifying Misidentified Musical Instruments among Archaeological Finds: Three Gongs from the Bulgarian Lands
А. Фол. Прекласификация на погрешно идентифицирани музикални инструментисред археологически находки: три гонга от българските земи

А. Генов. Образът на Великата богиня майка като фундаментален митологичен архетип
A. Genov. The Image of the Great Mother Goddess as a Fundamental Mythological Archetype

П. Петков. Трибалите и скитската кампания на Филип ІІ през 339 г. пр.Хр.
P. Petkov. The Triballians and the Scythian Campaign of Philip II (339 BC)

А. Сърбова. Рамката като организационен принцип в тракийската култова архитектура
A. Sarbova. The Frame as an Organizational Principle in Thracian Cult Architecture

В. Атанасова. Култът към египетските божества Изида и Сарапис в долинатана Средна Струма
V. Atanassova. The Cult of the Egyptian Dieties Isis and Sarapis in the Middle Stymon Valley

Л. Радулова. Гражданският статус на агонотетите в Тракия през Римската епоха
L. Radulova. The Civil Status of the Agonotets in Thracia During the Roman Era

М. Тасева-Бенчева. Хипотой от Перинт и топосът за разбойника в античния роман на Ксенофонт Ефески, Ephesiaca (Аброком и Антия)
M. Tasseva-Bencheva. Hippothoos the Perinthian and the Topos of the Brigand in the Ancient Novel (Xenophon of Ephesus, Ephesiaca)

С. Янакиев. За античното селище и късноантична крепост при с. Чомаковци, Плевенско
S. Yanakiev. About the Ancient Settlement and Late Antique Fortress near the Village of Chomakovtsi, Pleven Region

П. Девлова. Нови данни за погребенията на жени като част от погребалните практики в могилния некропол Шипка-Шейново
P. Devlova. New Data on the Burials of Women as Part of Funeral Practices inthe Shipka-Sheynovo Burial Mound Necropolis

 

Details
Publisher Paradigma
Language Bulgarian
Pages 372
Illustrations b/w and color figures
Binding paperback
ISBN 978-954-326-522-0
Creation date 2023
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset