Thracia XXIV. ΕΠΟΠΤΕΙΑ. In honorem annorum LXXXV Alexandri Fol
Language: Bulgarian, English, French

 

Table of contents

Prof. Alexander Fol  The said, the held back

V. Fol. Mycenaean Thrace  A theme to be continued

Й. Спасова-Дикова. Добрият и мъдър кентавър Φόλος
J. Spassova-Dikova. The good and wise centaur Φόλος (summary)

Ж. Назърска. Интелектуалката Вера Бояджиева-Фол (18931989)
G. Nazarska. The intellectual Vera Bojadjieva-Fol (1893
1989) (summary)

К. Порожанов. Thracia Pontica / Тракия Понтика  40 години по-късно
K. Porozhanov. Thracia Pontica 
 40 years later (summary)

С. Василева, В. Иванова. Проф. Александър Фол и създаването на Националния исторически музей
S. Vassileva, V. Ivanova. Prof. Alexander Fol and the establishing of the National History Museum (summary)

И. Шопова. Александър Фол  Създателят. Една епоха в тракологията
I. Shopova. Alexander Fol 
 The Creator. An era in Thracology (summary)

M. Аврамова. Александър Фол  казаното, премълчаното
M. Avramova. Alexander Fol 
 The said, the held back (summary)

Ancient Thracia: Spaces and communications

В. Лозанова. Сакрална инфраструктура в Пангейския регион VIV в. пр. Хр.
V. Lozanova. Sacral infrastructure in the Pangaion region in the 6th
5th century BC (summary)

M. Hristov. EBA Anatolian influences in Southeast Europe: Some new examples from Thrace

К. Мукарзел. Удобната забрава: разрушаването на Вавилон през 689 г. пр. Хр. в царските надписи на Синахериб и Асархадон
K. Moukarzel. The convenient oblivion: The destruction of Babylon during 689 BC in the royal inscriptions of Sennacherib and Esarhaddon (summary)

В. Марков. Златовръх като природен код на Космическата планина
V. Markov. Zlatovrah as natural code of the Cosmic Mountain (summary)

М. Василева. Прорицателят Мопсос
M. Vassileva. Mopsos the Seer (summary)

M. Izdimirski. Xerxes’ canal at Mount Athos and the Achaemenid administrative and economic system

M. Bencheva. Aspects de l'image de la Thrace dans le discours religieux de l'Antiquité
M. Bencheva. Aspects of the image of Thrace and religious discourse in Antiquity (summary)

С. Янакиева. Още веднъж за името λέξανδρος и палеобалканското лингвистично пространство
S. Yanakieva. Again on the name Ἀλέξανδρος and the Palaeo-Balkan linguistic space (summary)

П. Димитров. Траки и сол: достоверните преки данни на епиграфиката
P. Dimitrov. Thracians and salt: True direct evidence of epigraphy (summary)

Ж. Жеков. Генезис и развитие на одриската държавност
J. Jekov. Genesis and development of Odrysian statehood (summary)

П. Девлова. По въпроса за градоустройството на Аполония Понтика в късноархаичната и класическата епохи
P. Devlova. Urban planning of Apollonia Pontica during the Late Archaic and Classical periods (summary)

К. Меламед. Експедиция Банско. 30 години след началото: резултати
K. Melamed. Bansko Expedition 
 30 years later (summary)

И. Дуков. Скално изсечен обект до параклис „Св. Петка“, Асеновград
I. Dukov. Rock-cut object near the St. Petka chapel in Asenovgrad (summary)

А. Сърбова. Границите в тракийската култова архитектура
A. Sarbova. Boundaries in Thracian cult architecture (summary)

Г. Мишев. Самотракийските божества в заклинание от Късната античност
G. Mishev. The Samothracian gods in an incantation from the Late Antiquity (summary)

Д. Исаев. Видове време и взаимодействията им в пространствата на епоха „Веда Словена“
D. Isaev. The types of time and their interactions in the spaces of the epos Veda Slovena (summary)

Д. Ботева. За употребата на боговете при военно-политически сблъсъци в Римската империя: Тулий Менофил срещу Максимин Тракиец
D. Boteva. Using gods in military clashes in the Roman Empire: Tullius Menophilus against Maximinus Thrax (summary)

С. Янакиев. Приносът на професор Александър Фол в проучването на историята на Тракия и траките в Римската епоха
S. Yanakiev. The contribution of Professor Alexander Fol in the study of the history of Thrace and the Thracians in the Roman Empire (summary)

К. Стоев. DOMO HERACLEA, FABIA TRIBU. Военни от Хераклея (Синтика?) в легионите и градските войски на Рим
K. Stoev. DOMO HERACLEA, FABIA TRIBU. Soldiers from Heraclea (Sintica?) in the legions and in the city of Rome (summary)

В. Атанасова. Египетските божества Изида и Сарапис в Сердика
V. Athanassova. Egyptian deities Isis and Sarapis in Serdica (summary)

Л. Цонев. Сакрални обекти от Древна Тракия, оцелели в християнството
L. Tzonev. Sacred sites from Ancient Thrace, survived in Christianity (summary)

Трация XXIV

Details
Publisher Institute of Balkan Studies and Centre of Tracology (Bulgarian Academy of Sciences)
Language Bulgarian, English, French with summaries in English
Pages 456
Illustrations b/w figures, maps
Binding paperback
ISSN 0204-9872
Creation date 2019
Size 16 x 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset