Istoriki, vol. 7 
Language: Bulgarian and Russian with short abstracts in English

 

Table of contents

Ancient and Medieval history and archaeology

Я. Тачев. Mонетно тегло и номинали на автономните дионисополски монети (IV в. пр. Хр.  I в. сл. Хр.)
Y. Tachev. Coin weight and nominal of the autonomy dionysopolis coins (4th century BC 
 1st century AD) (summary)

Д. Петров. Военни походи на македонските царе Филип II, Aлександър III и Лизимах в Лудогорието в края на IV и началото на III в. пр. Хр.
D. Petrov. Military campaigns of the Macedonian kings Philip II, Alexander III and Lisymachus in Ludogorie (Northeast Bulgaria) at the end of the 4th and the beginning of the 3rd century BC (summary)

С. Витлянов. Преемственность в производственной деятельности Первого болгарского царства
S. Vitlyanov. Continuity in production activity in the First Bulgarian Kingdom

С. Дончева, Н. Николов. Средновековен бронзов пръстен с изображение на Горгона Медуза
S. Dontcheva, N. Nikolov. Medieval bronze ring with the image of Gorgona Medusa (summary)

П. Георгиев. Царете Арев, Тургий, печенежкото нашествие и краят на Българския апокрифен летопис
P. Georgiev. The Tzars Arev, Tourgiy, the Pecheneg invasion and the end of the Bulgarian Apocryphal Chronicle (summary)

И. Йорданов. Сякъл ли е монети Тодор (Петър), братът на Асен?
I. Jordanov. Did Todor (Peter), Asen’s brother, mint coins? (summary)

Н. Митев. Ранни османски монети от с. Гроздьово, община Долен чифлик
N. Mitev. Early Ottoman coins from Grozdyovo (Folen chiflik, Bulgaria) (summary)

К. Кръстев. Монетната циркулация в Анхиалската кааза (XVXVII в.)
K. Krustev. Coin circulation in kaza Anhialus (15th
17th century) (summary)

Modern and Contemporary history

Д. Ницов. Материалното състояние на Анхиалската митрополия през XIX век (до Освобождението)
D. Nitsov. Economic situation of Mitropolia Anchialo in 19th century (up to the Bulgarian liberation) (summary)

А. Горчев. Родно място и начално образование на Стоян Данев (18571875)
A. Gorchev. Birthplace and primary education of Stoyan Danev (1857
1875) (summary)

Д. Саздов. Стефан Савов Бобчев  общественик и държавник
D. Sazdov. Stefan Savov Bobchev: Publicman and statesman (summary)

А. Кръстев. Българският екзарх Стефан I и ролята му за вдигане на Достопечалната схизма
A. Krystev. The Bulgarian Exarch Stefan I and his role in lifting the Sad schism (summary)

С. Танев. Нова България в общоевропейския цивилизационен процес. Отрицателни обективни и субективни фактори за недостатъчното цивилизовано развитие на българското общество към хуманизъм и прогрес (18781944)
S. Tanev. Modern Bulgaria in common European civilization process: Negative objective and subjective factors for insufficient civilization development of Bulgarian society towards humanism and progress (1878
1944) (summary)

Р. Ангелова. Спомени на Васил Миланов от заложничеството му при италианците „надеждата възкръсна“
R. Angelova. Memoirs of Vasil Milanov during his hostage with the Italians „hope has returned“ (summary)

В. Кръстев, Е. Иванова. Участието на циганите в Балканската война
V. Krastev, Е. Ivanova. The participation of the gypsies in the Balkan war (summary)

Д. Мирчева. Спомените на Илия Петков като извор за историята на Добруджа
D. Mircheva. Iliya Пetkov’ memories: Source for the history of Dobrudja (summary)

Т. Симеонова. България в годините на Голямата депресия 19291934 г.
T. Simeonova. Bulgaria during the Great Depression,1929
1934 (summary)

И. Иванов. Христо Калфов в битността му на председател на XXV Обикновено Народно Събрание
I. Ivanov. Hristo Kalfov in his existence as chairman of the XXV Ordinary National Assembly (summary)

А. Атанасова. Кратък поглед върху социалдемократическата идея в Русия
A. Atanasova. Brief review of social democratic idea in Russia (summary)

В. Параскевов. Първият доклад на Джефри Фърлонг за България (26 ноември 1954 г.)
V. Paraskevov. Geoffrey Furlonge’s first impressions of Bulgaria, 26 november 1954 (summary)

И. Стоянова. Толерантността  отражение на духа на християнството
I. Stoyanova. Tolerance: A reflection of the spirit of Christianity (summary)

С. Стефанов. Монографията „Християнството и войната“ (1943 г.) от Борис Попов  богословски и духовно-нравствени аспекти (по случай 70 години от издаването на съчинението)
S. Stefanov. The monograph Christianity and war (1943) by Boris Popov: Theological, spiritual and moral aspects (on the occasion of the 70th anniversary of the work’s publication) (summary)

Историкии. Том 7

Details
Publisher The University of Shumen Press
Language Bulgarian, Russian with summaries in English
Pages 336
Illustrations b/w figures
Binding paperback
ISBN 978‑619‑00‑0150‑8
Creation date 2014
Size 16 х 24 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset