Truth and meaning: Categories of the logical analysis of language
Author: Todor Polimenov. Language: Bulgarian

 

Table of contents

Предговор

Част I. История на логическия анализ на езика

1. Какво е логиката?

1.1. Употреба на думата „логика“

1.2. Предметна област на логическата теория

1.3. От учение за формите на мисленето към анализ на изводимостта

2. Възникване на логиката при Аристотел

2.1. Аргументация, доказателство, дедукция

2.2. Теория за силогизмите

2.3. „Диалектика“ и „логика“

3. Логиката на Пор Роял

3.1. Учение за правилното мислене

3.2. Елементи на логиката на Пор Роял

3.3. Логически дисциплини в Аристотеловия Органон

3.4. Средновековна рецепция

4. Фреге и възникването на модерната логика

4.1. Математическа логика, символна логика, логистика

4.2. Формална логика

4.3. Пропозиционална и предикална логика

5. Формална логика и философска логика

5.1. Категории на логиката

5.2. Семантични понятия

5.3. Традиционна философска логика

5.4. Употребата на думите (понятията) изреченията (съжденията)

6. Методът на философската логика

6.1. Аналитичен и синтетичен метод

6.2. „Философска логика“ по Фреге

7. Философия на логиката и философска логика

7.1. Логиката като инструмент за философски анализ

7.2. Екстензионална и интезионална логика

7.3. Класически текстове на философската логика

8. Неща, представи, значения

8.1. Онтологическа, епистемологическа и лингвистична парадигма

8.2. Принципи на действителността, закони на мисленето и норми на езика

8.3. От истината към смисъла

8.4. Категории на действителността, на мисленето и на езика

Част II. Категории на логическия анализ на езика

9. Базови единици на логическия анализ

9.1. Традиционната последователност

9.2. Истина, изречение, мисъл

9.3. Речеви действия

10. Аспекти на езика

10.1. Езикът като действие и езикът като система

10.2. Езиков знак, смисъл и референт

10.3. Писменост, граматика, филология

11. Областта на действията

11.1. Действие и интенция

11.2. Какво вършим, когато говорим?

12. Речеви актове

12.1. Действие в езиковото общуване

12.2. Констативи и перфомативи

12.3. Локуция, илокуция, перлокуция

12.4. Пропозиционално съдържание и илокутивна сила

13. Утвърдителната реч

13.1. Твърдението

13.2. Платон за логоса

13.3. Апофантичният логос (утвърдителното изречение)

14. Пропозициите

14.1. Трите равнища на езика при Боеций

14.2. Онтологическа интерпретация

15. Семантична функция на съобщителното изречние

15.1. Съобщението

15.2. Истината

16. Конкретен знак, идеален тип и смисъл

16.1. Тип и актуализация

16.2. Лексикално значение и Фрегеански смисъл (мисъл)

17. Условия за истиност

17.1. Разбиране и смисъл

17.2. Разбиране и условия за истинност

17.3. История на истинностно-кондиционалната семантика

17.4. Семантична форма

18. Изречението като образ на действителността

18.1. Рекурсивно обяснение на истината

18.2. Истина и значение

18.3. Витгенщайновият принцип за биполярността

19. Категоричното съждение

19.1. „Семантика“ на категоричните съждения

19.2. „Референцията“ на категоричните съждения

19.3. Субектът на генералните категорични съждения

19.4. Сингуларни и генерални термини

20. Генерализациите

20.1. Семантична форма на генерализациите

20.2. Генерализациите като логически съставени изречения

20.3. Отрицание на генералните изречения

20.4. Понятие и предмет

20.5. Понятия от втора степен

21. Елементарни изречения

21.1. Структура на елементарните изречения

21.2. Теорията на Ръсел за определителните описания

21.3. Логическият атомизъм на Витгенщайн

21.4. Сингуларни изречения за съществуване

21.5. Комплексни предикати

21.6. Многоместни предикати

21.7. Дефиниции на елементарно изречение, сингуларен термин и предикат

21.8. Условия за истинност на елементарното изречение

22. Методът на екстензия и интензия

22.1. Термините „екстензия“ и „интензия“

22.2. Пропозиции и понятия

22.3. Абстрактни предмети и възможни светове

22.4. Собствени имена и възможни светове

22.5. Абстракцията

Библиография

Списък на логическите символи

Истина и смисъл. Категории на логическия анализ на езика

Details
Publisher St. Kliment Ohridski University Press
Language Bulgarian
Pages 384
Illustrations
Binding paperback
ISBN 978-954-07-4497-1
Creation date 2018
Size 14 х 21 cm

Write a review

Your Name:


Your Review: Note: HTML is not translated!

Rating: Bad           Good

Enter the code in the box below:

Panel Tool

Reset